PERSONPROFIL

Jens Peter Hansen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Randers

Født 5. juli 1957 i Ringtved Gift 3 børn

V

Jens Peter Hansen (V) var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Randers kommune. Jens Peter Hansen blev ikke valgt ind, men er tiltrådt som stedfortræder for Katrine Fruelund. Han er næstformand for Børn- og ungeudvalget.

Jens Peter Hansen var byrådsmedlem 2001 - 2017 i Randers Kommune, hvor han var valgt for Venstre (V). Han var bl.a. næstformand for Landdistriktsudvalget, medlem af Økonomiudvalget og medlem af Miljø og teknikudvalget.

Jens Peter Hansen er uddannet agronom fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, men han har siden læst System Development and Programming og erhvervskommunikation på Aarhus Universitet. Til daglig arbejder han som energipolitisk senioranalytiker ved Danmarks Vindmølleforening.

Jens Peter Hansen er desuden medlem af flere bestyrelser bl.a. for European Cyclist Federation i Bruxelles og Cyklistforbundet. I 2017 blev han i øvrigt Årets Kilometersluger i "Vi Cykler til Arbejde". Privat er Jens Peter Hansen gift og han har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 297 Venstre in total 14113
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 306 Venstre in total 17358

Mærkesager

  • Sundhed
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

• Jeg sætter mig grundig ind i tingene, og træffer politiske beslutninger ud fra fakta og liberale holdninger.
• Jeg vil fortsat levere klare udmeldinger, og demonstrere sammenhæng mellem hvad jeg siger og hvad jeg gør.
• Jeg er typisk den, der viser vejen frem for at gemme mig i flokken. Måske har jeg stillet flere dagsordensforslag og ændringsforslag end den øvrige borgerlige blok tilsammen.
• Mit fokus vil fortsat være at sikre plads til foretagsomhed, så indtægter forøges, og på at forbedre sundheden blandt vore borgere – unge som ældre - så udgifter reduceres.
• Claus Omann Jensen har ikke behov for din stemme - han skal nok blive valgt. Han har behov for et godt hold bag sig - dit kryds sætter mig på holdet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nærmest Mission impossible at skabe samarbejde, når de helt små partier og lister ikke tillægger vælgernes fordeling af mandater nogen særlig betydning.

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De gennemførte ændringer af skolestrukturen var et skridt i den rigtige retning ved at frigøre ressourcer fra mursten til undervisning, men der mangler stadig flere ressourcer (som vi ikke har), inden vi med rette kan sige, at skolerne har alle forudsætninger.

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af hele Randers kommune. Qua sin størrelse og centrale placering er udvikling af Randers by vigtig for udvikling af Randers kommune, men denne udvikling skal drives ud fra hensynet om at udvikle Randers kommune og ikke isoleret set for at udvikle Randers by.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Om man kan lide det eller ej: Bilen er danskernes foretrukne transportmiddel, hvilket tydelig ses af kødannelse morgen og eftermiddag. Vi har ikke råd til at borgere og erhverv spilder tiden med at holde i kø. Dette sagt: Billigste vej til at få mere plads på vejen er ved at flytte flere over på cyklen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affaldssortering er ikke noget problem. Borgerne er med på at sortere i det omfang, at det giver mening, og her sker der en løbende udvikling

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med sidste års nedsættelse af foreningers halleje; dette års 2 x 5 mio. til breddeidræt samt tilskud til bygning af Multiarena Randers (Hal 4) er vi nu på et passende niveau. Hvor lokalsamfund ønsker og vil et højere niveau, bør vi bakke op forudsat at de i betydende omfang leverer midler og arbejdskraft.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et højt niveau med Kammerorkestret, Egnsteateret, Værket og Museum Østjylland. Ønsker nogen mere må de tage til Aarhus eller Ålborg

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger af flygtningernes baggrund.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke økonomisk konkurrence men det, at tingene af nye gøres anderledes end af de traditionelle, vil via vidensdeling medføre en stigning i serviceniveauet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges fler penge på forebyggelse dvs. at undgå, at der bliver behov for behandling og genoptræning. At få flere borgere via gode cykel forhold til at benytte cyklen som daglig transportmiddel, er en sikker vej til ganske store besparelser på sundhedsområdet. Desværre går det hastigt den forkerte vej: I 2012 udgjorde cykling 15% af alle ture - nu er tallet ned på 10 %. COWI har beregnet, at 2.5 % fald kost 17 mio. alene på heldbredskontoen - dvs. 5% fald koster 34 mio. kr. per år

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min kommune skal bruge penge på at fastholde og tiltrække de dygtigste lærere. Den enkelte lærer betyde med for undervisningsudbyttet end antallet af elever i klasser. Der bør arbejdes mere med fleksible (klasse) hold størrelser. Nogle gange kan det være ok med 100 elever - andre gange er 10 elever det bedste - alt afhængig af, om det er læreren eller eleverne, der primært leverer arbejdet (den der arbejder er den der lærer)

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcentret har en proffesionel ledelse, der sørger for at diverse love og regler bliver overholdt. Been there - done what.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunale skatteprocent bør blive hvor den er. Det vil påvirke velfærden mærkbart at nedsætte kommuneskatten og at hæve den er en glidebane uden ende for de politikere, der ikke ønsker at påtage sig den ubekvemme opgave at prioritere indenfor givne rammer.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som medlem af Landdistriktudvalget, Vindmøllerådet og LAG Randers-Favrskov kan jeg se, at midler fra diverse kasser gør rigtig god gavn men også, at der er grænser for, hvor mange frivillige ildsjæle, der er til at udnytte mulighederne for kommunale og andre tilskud.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejen frem er en bred vifte af sunde tilbud som f.eks. den netop vedtagne BMX bane og ikke mindst en kulturændring mod, at alle grupperinger i samfundet viser øget respekt for arbejde, uddannelse, ihærdighed og latterliggør bander og deslige.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med el-cykler kan rigtig mange pendle 15-20 km og dermed skabe mere plads for de, der bliver/er nødt til at blive i bilerne. Derfor skal vi lave gode forhold for cykling, så vi får vendt den nedadgående trend. Vi har ikke råd til andet - hver cyklet km sparer samfundet for ca. 5 kr/km

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan ikke komme i tanke om sager, hvor udstykning til erhvervsejendomme blev afvejet ift. naturområder. Vi har i Randers kommune masser af velbeliggende erhvervsområder uden at udlæg af disse er sket på bekostning af naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - hvis vi som Byråd kunne stå sammen om noget sådan over en årrække. Det kan vi ikke, hvorfor forsøg på at tiltrække via politisk palaver vil have negativ effekt på branding af Randers.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det i Randers kommune godt som det er for nuværende.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uhyre vigtigt - både menneskeligt og økonomisk - at få integreret flygtninger, men det er med den nuværende indsats ikke et spørgsmål om penge. Gode tiltag som sprogskole og jobtræning i samme pakke og inklusion i det lokale foreningsliv er vejen frem.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ville være at sende et rigtig skidt signal om, at det ikke kan svare sig at spare op.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En sådn prioritering vil på sigt betyde endnu færre midler at gøre godt med.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja og specifikt målrettet 0-2 år det være sig hjemme, i dagpleje og i institutioner. Børn lærer mest fra 0-1 år; næstmest fra 1-2 år osv. I 1997 foreslog jeg brug af "læringsplejesker" der som sundhedsplejesker hjælper forældre med sundhed, kort og konkret kan vejlede nybagte forældre i hvordan de bedst stimulerer læringen i bred forstand hos barnet.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bedre og billigere at udvikle de eksisterende virksomheder..

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En nedsættelsen af grundskylden vil betyde, at kommunalpolitikerne skal prioritere endnu hårdere - og det er vi slet ikke gode til.

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem (stedfortræder) Randers Kommune, Venstre

2018 - nu

Næstformand for Børn- og Ungeudvalget Randers Kommune, Venstre

2001 - 2007

Byrådsmedlem Randers Kommune, Venstre
Medlem, Økonomiudvalget Randers Kommune, Venstre
Næstformand, Landdistriktsudvalget Randers Kommune, Venstre
Medlem, Miljø- og Teknikudvalget Randers Kommune, Venstre

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem European Cyclists Federation

Uddannelse

1980 - 1984

Agronom, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Energipolitisk senioranalytiker Danmarks Vindmølleforening

1999 - nu

Ejer Jensen, Petersen & Hansen Digital Kommunikation
V

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem (stedfortræder) Randers Kommune, Venstre

2018 - nu

Næstformand for Børn- og Ungeudvalget Randers Kommune, Venstre

2001 - 2007

Byrådsmedlem Randers Kommune, Venstre
Medlem, Økonomiudvalget Randers Kommune, Venstre
Næstformand, Landdistriktsudvalget Randers Kommune, Venstre
Medlem, Miljø- og Teknikudvalget Randers Kommune, Venstre

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem European Cyclists Federation

Uddannelse

1980 - 1984

Agronom, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Energipolitisk senioranalytiker Danmarks Vindmølleforening

1999 - nu

Ejer Jensen, Petersen & Hansen Digital Kommunikation

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds