PERSONPROFIL

Jens Joel

Socialdemokratiet

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 12. maj 1978 i Odense

A

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Børn og ungeområdet
  • Beskæftigelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Vi er den 1. generation, der for alvor mærker klimaforandringerne, og den sidste, der kan gøre noget ved dem. Danmark skal igen være et grønt forbillede for verden. Med ren energi, bæredygtig transport og et landbrug i balance med naturen. Højrefløjen har undergravet vores grønne styrke med nedskæringer på forskning, aflyste klimamål, flere benzin- og dieselbiler og en kulsort landbrugspakke. Den udvikling skal vendes. Vores børn fortjener bedre – og vi kan tilmed skabe masser af grønne arbejdspladser.
Jeg er socialdemokrat fordi jeg tror på fællesskabet. Fordi jeg tror på vi har et ansvar for hinanden og et særligt ansvar for dem, der har mest brug for det.
Kun gennem stærke fællesskaber kan vi vinde klimakampen, sikre lighed og muligheder for alle uanset deres baggrund.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke aktuelle planer om at ændre genoptjeningen, men det var afgørende for os, at det lykkedes igen at gøre det nemmere at optjene dagpenge. Man skal kunne regne med at der er et sikkerhedsnet, når man bliver arbejdsløs og derfor skal vi løbende vurdere, hvilke tiltag, der mest effektivt sikrer trygheden og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores fælles velfærd skal følge med opgaverne - derfor har vi blandt andet foreslået flere sygeplejersker ansat.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogen områder kan det være fint med konkurrence, men vi har set grelle eksempler på, at det ikke altid er tilfældet, når det gælder vores kernevelfærd. Og især når det handler om velfærd, skal vi sikre, at vi yder den bedste service til danskerne. Men det må være op til kommunerne selv at vurdere, hvor konkurrence giver mening.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark skal man altid tilbydes en god behandling og effektiv medicin. Uanset pengepungens størrelse. Men hvornår ny medicin tages i anvendelse, må altid bero på en konkret vurdering. Derfor har vi været med til at nedsætte et prioriteringsråd, der ud fra en række principper træffer beslutningen om anvendelse af nye medicinformer i sundhedsvæsenet.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiets mål er at hjælpe flere og mere. Samtidig med at vi passer på vores eget samfund undervejs i processen. Der skal ikke komme flere hertil, end vi evner at integrere. Og vi skal blive bedre til at integrere vores nye medborgere. For integrationen herhjemme fungerer ikke godt nok i dag, og migrationspresset på Europa vil kun vokse i de kommende årtier. Det er vi nødt til at forholde os til. Der er ingen lette løsninger hvis man mener antallet betyder noget.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uholdbart, når kriminelle udlændinge ikke bliver udvist, eller når straffede EU-borgere ikke kan sendes til afsoning i deres eget hjemland. Derfor mener vi, at der skal arbejdes hårdere for, at kriminelle udlændinges strafbare handlinger hurtigere og tidligere fører til udvisning. Og hjemsendelse.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er særligt bekymrede for de børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloftet. Men vi kan ikke bare gå tilbage til de gamle regler, der også rummede udfordringer. Derfor vil vi nedsætte en ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi skaber et sammenhængende og balanceret ydelsessystem. Indtil kommissionen er færdig med sit arbejde, vil vi sætte særligt ind for at beskytte børnene.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange børn og unge, der ikke trives godt nok. Flere føler sig pressede. Og vi ser det allerede i en meget tidlig alder. Børn og unges mistrivsel skyldes ikke en enkelt faktor. Men oplevelsen af en usund præstationskultur i vores uddannelsessystem er en del af forklaringen.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er åbne overfor at se på, om skoledagen er blevet for lang. For os er det dog ikke skoledagens længde, der i sig selv er det afgørende. Det er, at børnene har en varieret skoledag, hvor der også er plads til bevægelse, lektiehjælp og mere praktisk undervisning. Altså en skoledag, der er god for alle elever.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil tilføre ældreområdet flere penge, fordi der skal være mere tid til pleje og omsorg for de ældre. Men det er samtidig vores mål at tilføre den samlede velfærd flere penge, så styrkelsen af ældreområdet ikke kommer til at gå ud over andre områder.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen skal ikke hæves yderligere end det allerede aftalte. Men det betyder ikke, at ældreplejen skal forringes. Tværtimod vil vi løbende investere i ældreplejen.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet vil meget gerne fremme sunde fødevarer, men differentieret moms er ikke den bedste måde at gøre det på.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig fastholde og skabe arbejdspladser, og derfor vil vi gerne sætte ind med målrettede initiativer for erhvervslivet, hvor det er nødvendigt. F.eks. investeringer i teknologi. På den anden side har vi foreslået, at virksomhederne ikke skal kunne fratrække de højeste toplønninger, ligesom vi vil annullere regeringens skattelettelse til de rigtigste erhvervsarvinger. Fordi toppen af samfundet ikke skal stikke af fra resten.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er altid optagede af at forbedre folkesundheden og mener, at der skal være bedre oplysning om alkohols skadelige effekter, især til de helt unge, deres forældre og uddannelsesinstitutioner. Men vi mener samtidig, at de 16-18-årige skal have muligheden for at drikke en øl eller drikke et glas vin.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at udsatte børn og deres familier skal hjælpes mere. Derfor har vi bl.a. foreslået, at der skal være flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn, der findes i dag fripladsordninger osv. og vi har foreslået at oprette såkaldte mobilitetspladser, som er pladser, der tæller dobbelt i ressourcer til de mest sårbare børn. I forhold til børnechecken, så er det allerede i dag sådan, at den er indkomstafhængig.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mener, at det er vigtigt med samarbejde omkring vores forsvar. Både i regi i NATO og EU. Men vi tager også danskernes signal de sidste mange år alvorligt om, at de ikke ønsker af afskaffe forbeholdene. Derfor vil vi ikke støtte en folkeafstemning om en afskaffelse af forsvarsforbeholdet i den kommende valgperiode.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ruslands adfærd de senere år kan og skal vi ikke acceptere, og derfor har det også været nødvendigt at anlægge en hårdere linje. Vi bakker fuldt ud op om den linje, som NATO har lagt overfor Rusland, som på den ene side omfatter robust modsvar til Rusland, men som også rummer et ønske om dialog.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker mere resocialisering, men ser det ikke som en modsætning til skærpede straffe.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal kunne føle sig tryg uanset hvor man bor og hvem man er. Der skal der slås hårdt ned på kriminalitet, og vi er villige til at se på, om man kan skærpe straffene, så færre begår voldelig kriminalitet. Men hårdere straffe kan ikke stå alene. De skal følges af forebyggende arbejde og resocialisering.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er altid åbne for løsninger, der kan sætte skub i den grønne omstilling. Derfor har vi også været med i energiaftalen og fremlagt et ambitiøst grønt udspil. Vores ambition er at gøre Danmark til en grøn vindernation, og her spiller erhvervslivet en vigtig rolle. Samtidig er det dog vigtigt for os, at vi altid sikrer en balance mellem vores konkurrenceevne og grønne afgifter.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil indføre et mål om minimum 500.000 grønne biler i 2030 og igangsætte en række konkrete tiltag og afgiftsændringer, der skal kickstarte indsatsen. De fossile biler skal udfases men det er vigtigt at hjælpe de grønne biler ind på markedet så almindelige mennesker har råd til at vælge dem. Det vil gavne klima, men også betyde, at færre danskere udsættes for luftforurening i vores store byer, herunder her i Aarhus.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende asylsystem er brudt sammen. For at få kontrol med tilstrømningen og sikre at færre drukner i Middelhavet skal Danmark – helst sammen med øvrige EU-lande – oprette et modtagecenter udenfor Europa.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på området. EU blander sig i en række ting de ikke bør. Men når det handler om skattely, klimakampen og meget andet så er vi afhængige af et stærkt europæisk samarbejde.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi inddrager gerne private når det kan gøres bedre og billigere sådan - men det er ofte det modsatte der er tilfældet.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden se på, om vi kan gøre tingene smartere, bl.a. ved at mindske bureaukrati og dokumentationskrav. Ligesom der heller ikke er nogen tvivl om, at der i det offentlige særligt er brug for flere sosu’er, lærere, pædagoger og sygeplejersker. Derfor er det også disse faggrupper, vi vil prioritere, når vi vil løfte velfærden.

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ok at stille krav om blandede boligformer for at modvirke ghettodannelser og det kan også betyde, at ikke alle kan tilbydes genhusning i præcis samme område når kvarteret omdannes. På lang sigt er en blandet beboersammensætning en gevinst men man skal selvfølgelig forsøge at foretage omdannelsen med størst mulig inddragelse af beboere og boligforeninger.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at investere i både veje og kollektiv trafik. Af hensyn til både klima, luftforurening og trængsel. E45 skulle - og skal stadig - udvides men det er ligeså afgørende (for at den ikke sander til igen) at vi får investeret i eksempelvis to timers togdrift mellem Aarhus og København.

45 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2011 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2014 - nu

Energiordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2014 - nu

Klimaordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2002 - 2003

Formand Frit Forum, Aarhus

2010 - nu

Bestyrelsesmedlem Dalgas Skolen, Aarhus

2013 - 2018

Bestyrelsesmedlem Djurslands Folkehøjskole

2015 - 2017

Bestyrelsesmedlem Brabrand Boligforening

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Aarhus HF og VUC

Uddannelse

1999 - 2006

Cand.scient.pol Aarhus Universitet

2004 - 2004

Studieophold Socialvidenskab, Humboldt Universitet, Berlin

Erhvervserfaring

2010 - 2011

Udviklingskonsulent Artitektskolen, Aarhus

2010 - 2010

Underviser Aarhus Universitet

2006 - 2010

Sekretariatsleder og politisk rådgiver Socialdemokraterne i Europa-Parlamentet, Bruxelles

2002 - 2004

Studentermedhjælper LO, Aarhus

2000 - 2003

Filmoperatør Øst for Paradis
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2011 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2014 - nu

Energiordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2014 - nu

Klimaordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2002 - 2003

Formand Frit Forum, Aarhus

2010 - nu

Bestyrelsesmedlem Dalgas Skolen, Aarhus

2013 - 2018

Bestyrelsesmedlem Djurslands Folkehøjskole

2015 - 2017

Bestyrelsesmedlem Brabrand Boligforening

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Aarhus HF og VUC

Uddannelse

1999 - 2006

Cand.scient.pol Aarhus Universitet

2004 - 2004

Studieophold Socialvidenskab, Humboldt Universitet, Berlin

Erhvervserfaring

2010 - 2011

Udviklingskonsulent Artitektskolen, Aarhus

2010 - 2010

Underviser Aarhus Universitet

2006 - 2010

Sekretariatsleder og politisk rådgiver Socialdemokraterne i Europa-Parlamentet, Bruxelles

2002 - 2004

Studentermedhjælper LO, Aarhus

2000 - 2003

Filmoperatør Øst for Paradis

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds