PERSONPROFIL

Jane Christensen

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Randers
Kandidat til regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 11. juni 1969 i Århus Single 3 børn Bor i Syddjurs Kommune

C

Jane Christensen (K) var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Randers kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Midtjylland. Jane Christensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Hun blev uddannet som frisør i 1990, men har efterfølgende uddannet sig som kostvejleder og personlig træner og stiftet sig eget firma inden for dette erhverv. Jane Christensen er medlem af lokalbestyrelsen hos Det Konservative Folkepart i Randers.

Oprindeligt er hun opvokset i Aarhus, men er efterfølgende flyttet til Randers. Nu arbejder hun for at forbedre Region Midtjyllands sundhedssystem.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere
  • Socialpolitik
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Man skal stemme på mig, fordi, vi skal tænke mere i løsninger og helheder.
For mig er et Danmark i balance, et Danmark, hvor vi har et styrket erhvervsliv, som sikrer arbejdspladser. et styrket sundhedsvæsen, hvor omsorg vægter højere end bureaukrati. Hvor vi har et grønnere miljø, som vi med stolthed kan levere videre til vores efterkommere.
Danmark i balance sikrer at alle, både stærke og svage, har de muligheder, der kommer dem bedst til gavn og hvor vi tager hånd om vores socialt udsatte. Desuden kræver balance også at vi har en stram asylpolitik, så vi kan få styr på integrationen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derimod skal man forsikre sig, som det nu er muligt.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor er for står i forvejen. Vi skal derimod mindske den offentlige sektor, men på den måde at vi minimere mængden af kolde hænder, fjerner unødigt bureaukrati og dyre djøffer.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal på alle måder bekæmpe social dumping.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan være i tvivl om sundhedsvæsenet præsterer bedre, men private aktører er med til at sænke ventelisterne, hvilket i sig selv er positivt

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis effekten ikke er dokumenteret skal vi overveje om det er pengene værd, eller om de penge ville kunne gøre større gavn et andet sted.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på hvilke ydelser. Ydelser der berører helbredet, skal der ikke brugerbetaling på. Eksempelvis kunne bestilling af p-piller og lign. hos vagtlægen sagtens kunne indføres med brugerbetaling

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog skal der være større fokus på proforma-ægteskaber.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den har været for lempelig i alt for mange år. Vi skal i højere grad være bedre til at stille krav om opførsel og assimilation, når udlændinge kommer til Danmark. Der skal stoppes med at tage kulturelle særhensyn

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle indvandrere skal udvises efter 1. dom, hvis det handler om personfarlig eller berigelses kriminalitet. Hvis det er en fartbøde eller lign, skal straffen være som andres

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man udregner udgifter i forhold til indtægter, når man tager et arbejde vil det for nogle ikke kunne betale sig at arbejde. Det er helt forkert. Det skal altid kunne betale sig at arbejde.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomisk lighed vil aldrig kunne lade sig gøre. Derimod skal man sikre sig at dem der har mindst, har det, der er behov for.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kunne betale sig at arbejde, og forskellen i dag på kontanthjælp og lavt lønnet arbejde er marginalt lille

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal i langt højere grad vurderes på den enkelte om inklusion er gavnligt og lade de børn, som ikke har gavn af inklusion få den specialundervisning der er behov for.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må tiden vise, med den større gruppe ældre, der vil være over de næste 30 år. Derimod skal det være muligt at tilkøbe ekstra, for dem der har lyst.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal blive bedre til at bruge de vi ressourcer vi har. Det er vigtigt med rettidig omhu, når man tager i betragting at der i fremtiden vil være dobbelt så mange ældre, som nu. Derimod mener jeg at vi skal have mere fokus på frivillighed. Vi har en kæmpe ressource, som vil kunne gøre gavn, der hvor det kan være svært at levere nok omsorg.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Befolkningsfremskrivningen viser at der i 2050, vil være dobbelt så mange over 65, som der er nu, men arbejdsstyrken vil være den samme. Hvis vil skal kunne bevare nogenlunde samme velfærd skal der være flere på arbejdsmarkedet som kan tjene de penge det kræver. Derfor er en højere pensionsalder nødvendig.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uden udligningsordning bliver fattige kommuner, der overvejende har borgere på overførselsindkomst og som er udsultet erhvervsmæssigt har brug for udligning for at kunne tilgodese og levere den samme service til borgerne, som de rige kommuner

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskat er en misundelsesskat og fjerner motivationen for at arbejde mere.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sunde fødevarer er ikke dyre i dag. Det må være op til den enkelte om man vælger sundt eller usundt.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør istedet investeres i det private arbejdsmarked og lade staten om borgerservice.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det forefindes i forvejen meget unødigt bureaukrati, som gør det svært, dyrt og uoverskueligt at drive virksomhed. Iværksætteri bør gøre lettere i forhold til skat og afgifter, så nystartede virksomheder får en hjælpende hånd

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveauet kvæler de små virksomheder. Derimod skulle skatten sættes ned så folk den vej ville få flere penge at bruge.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er langt fra kun økonomi der spænder ben for børnefamilier i dag. Det er mere hvordan familiens hverdag er skruet sammen, der kan være et problem. Udvidet åbningstid i daginstitutioner ville gavne mere

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derimod skal ulandsbistand reguleres mere så pengene lander der hvor de gør mest gavn.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke finde os i provokationer fra Rusland.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ses i stingende grad at børn helt ned til 10-års alderen, begår kriminalitet. Deres retssikkerhed skal forbedres, så vi i større grad kan tage hånd om årsager og problematikkerne i barnets liv. Dette betyder ikke at børn skal i fængsel. Det betyder at man har større mulighed for at eksekvere konsekvens i forhold til barnets og forældres ansvar.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, helt klart.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal lægges vægt på begge dele

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig, vi skal gå forrest i kampen om bæredygtighed og cirkulær økonomi.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har rigeligt med afgifter på alverdens ting, tværtimod mener jeg vi skal belønne virksomheder, der vælger den grønne vej.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal fokuseres i højere grad på at forhindre migranter i at komme til EU generelt. Dette kunne gøres med et totalt asylstop i EU, og lade dette fungere i lejre i nærområderne. Dette vil lette erhvervet i EU, som de åbne grænser var tiltænkt fra start. Jeg mener så også, at hvis vi skal have asylanter til Danmark, skal det udelukkende være forældre og familieløse børn.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har på mange punkter strengere regler end de regler der er lavet i EU. Bl.a. på miljøområdet. Mange af de regler EU forsøger at strømligne mellem landene, ville være lovgivning i Danmark alligevel.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten er generelt for dårlig til at drive virksomhed. Alt for mange penge går til unødigt bureaukrati og løn til djøffer.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange kolde hænder, der bruger unødigt økonomi, frem for varme hænder der viser omsorg.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk drikkevand er under grundig kontrol allerede på nuværende tidspunkt og ligger langt over det krævede standard. Økologi er ikke nær så bæredygtigt som alm landbrug og der skal så overvejes om der skal fokuseres globalt på CO2 eller der skal fokuseres lokalt på grundvand. Rensningsanlægene kan med lethed optimeres så begge behov tilgodeses.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke det skal være en enten/eller. E45 er presset massivt og er den motorvej i DK, som har oplevet den største stigning af trafikanter. Dog må vi på ingen måde glemme den kollektive trafik, som især er vigtig for landdistrikterne. Om det skal være bus eller tog, kommer an på området.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Vi skal en gang for alle have gjort op med parallelsamfund og have spredt indvandrerne, så de bliver integreret bedre i samfundet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 60 Det Konservative Folkeparti in total 2206

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til både region og byråd, fordi at mange af de emner jeg synes er vigtige og kæmper for, bliver behandlet i både region og kommune.
Det er bla. børn i anbringelse, psykiske syge og udsatte borgere generelt.
Jeg vil også arbejde hårdt for et bedre samarbejde mellem region og kommune, så borgere ikke kommer i klemme i systemet. Kommunikationen mellem de to instanser er tæt på ikke-eksisterende når en borger bliver indlagt eller udskrevet igen og det kan vi ikke byde, hverken fysiske eller psykiske syge.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgmesteren har ikke været sin opgave voksen. Det har været 4 år i krig og hvor han ikke har formået at skabe fred eller holde styr på sine tropper.

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, de trænger helt klart til et løft.

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde for at udvikle hele kommunen. Randers kommune skal udvikles til en kommune med bedre sammenhængskraft mellem land og by

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal forbedres på begge områder. Infrastruktur generelt skal være bedre i hele Randers kommune.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis kommunen kan håndtere affaldsorteringen er det en god ide.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal vist bare blive bedre til at fordele de penge der afsat til bredeidrætten i stedet for til eliteidrætten som kun er for de få.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur er med til at trække folk til byen.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt udsatte skal hjælpes mere end tilfældet er i dag. Ingen hjælp resulterer i større udgifter på sigt. Det gavner hverken den udsatte eller kommunens økonomi.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er vist ikke de store problemer i Randers Kommune.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det kan forebygge tilbagefald og gengangere på hospitalerne er det en god ide.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcenteret og kommunen er ikke optimal i forhold til at få hjulpet arbejdsløse igang igen og videre i systemet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal i hvert udvikles bedre i yderområderne end tilfældet er nu.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt klart der hvor børn skal cykle i skole. Andre fartdæmpende indsatser i form af bump og chikane, kunne også være en mulighed og uden tvivl billigere end cykelstier

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan godt finde løsninger, der tilgodeser begge dele.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En forbedret indsats på socialt udsatte er en investering på lang sigt. Socialt udsatte familier skal have bedre hjælp, så deres børn ikke bliver tabt i systemet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vist et passende niveau på nuværende tidspunkt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det psykiske område trænger uden tvivl til et løft. Der er for mange der ikke får den hjælp de skal have. Det ene behøver så nødvendigvis ikke at udelukke det andet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 446 Det Konservative Folkeparti in total 24392

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til både region og byråd, fordi at mange af de emner jeg synes er vigtige og kæmper for, bliver behandlet i både region og kommune.
Det er bla. børn i anbringelse, psykiske syge og udsatte borgere generelt.
Jeg vil også arbejde hårdt for et bedre samarbejde mellem region og kommune, så borgere ikke kommer i klemme i systemet. Kommunikationen mellem de to instanser er tæt på ikke-eksisterende når en borger bliver indlagt eller udskrevet igen og det kan vi ikke byde, hverken fysiske eller psykiske syge.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er skruen uden ende. Jo mere der bliver sparet, jo mere tvinges folk til at investere i egen bil. Busser, specielt i landdistrikterne er vigtige, for at opretholde en vis sammenhængskraft.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Det er stadig områder hvor udrykningstiden er for lang. Det er det bl.a. i mit valgområde, Randers Kommune, hvor udrykningstiden i nogle af yderområderne har de længste tider i hele landet.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Besparelserne skal findes i bureaukratiet. Der bliver ansat alt for mange "kolde" hænder i stedet for "varme" hænder. Det skal der laves om på.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil sikkert være områder hvor det gav mening og det skal der selvfølgelig kigges på.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et gebyr vil nok afholde lavtbemidlede fra at gå til lægen, med uheldige konsekvenser til følge.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En anden løsning kunne være at få uddannet flere læger.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener helt sikkert at et samarbejde med privathospitalerne er med til at sænke ventelister og derved også øge kvaliteten

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt sikkert. Det giver større muligheder for tværfagligt samarbejde og holder ekspertisen under samme tag. Derved undgår vi patienter der skal fragtes rundt fra det ene lille hospital til det andet. Der bliver udviklet flere og flere telemedicinske løsninger som gør at patienten ikke skal indfinde sig på hospitalerne, men kan monitoreres hjemmefra.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det private er uden bedre til at drive forretning end staten. Det har vist sig flere steder hvor det private er billigere og noget mere effektivt.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener nu godt vi kan arbejde på at opretholde servicen og stadig forbedre akutberedskabet.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specielt i landdistrikterne er vi nødt til opretholde et vist niveau af kollektiv trafik.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener helt sikkert vi skal mere for at fremme tilgangen til ungdomsuddannelser. Beliggenheden skal dog være der hvor det giver mest mening og ikke nødvendigvis for at fremme tyndt befolkede områder. Det kan man gøre på andre måder, f.eks. fremme mulighederne for virksomheder at starte op der. Ungdomsuddannelser skal være nemt tilgængelige og det bliver de ikke nødvendigvis i de tyndt befolkede områder, med deraf manglende busforbindelser.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det der er vigtig, er at klienten, patienten og borgere generelt ikke kommer i klemme mellem kommune og region.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den psykiatriske del bliver syltet. Det gælder både i region og kommune og det skal der rettes op på.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De 2 % skal findes ved at rydde op i unødvendigt bureaukrati og kolde hænder.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror vi er på et passende niveau på nuværende tidspunkt.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde på vækst i hele regionen. Det er vigtigt at arbejde for en bedre sammenhængskraft mellem land og by

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi skal arbejde mere for grøn energi, såsom sol, vand og vindenergi.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik skal være en service uanset hvor man bor i landet.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti
Bestyrelsesmedlem og sekretær i Randers Konservative vælgerforening

Tillidsposter

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Randers

Uddannelse

2015 - 2019

Professionsbachelor Sundhed og Ernæring, VIA University College

2012 - nu

Sundhedskonsulent

2010 - nu

Life-coach Manning Inspire

Erhvervserfaring

2012 - nu

Stifter og Ejer New-Life
C

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti
Bestyrelsesmedlem og sekretær i Randers Konservative vælgerforening

Tillidsposter

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Randers

Uddannelse

2015 - 2019

Professionsbachelor Sundhed og Ernæring, VIA University College

2012 - nu

Sundhedskonsulent

2010 - nu

Life-coach Manning Inspire

Erhvervserfaring

2012 - nu

Stifter og Ejer New-Life

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds