PERSONPROFIL

Henrik Vinther

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Aarhus Kommune

B

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Der er brug for forandring og at sende Danmark i en ny retning. Vores velfærdssamfund og de fantastiske muligheder det giver, skyldes ene og alene de handlinger og det mod, tidligere generationer har udvist. Derfor skal vi turde være dobbelt modige og investere i uddannelse, i grøn omstilling og et samlet, styrket Europa.
Vi skal kere os om hinanden og vogte over vores anstændighed – og det er uanset, om man hedder Henrik eller Hassan.
Jeg tror på uddannelse – og ikke på besparelser, stop-prøver for 6-årige, uddannelsesloft og fremdriftsreform. Uddannelse gør os klogere på hinanden, giver os indblik og udsyn.
Jeg tror på en grøn fremtid gennem vedvarende energi. Vi skal omlægge vores produktion, så den bliver grønnere og giver vores børn en fremtid i en renere, mere bæredygtig verden.
Jeg tror på en anstændig behandling af verdens udsatte, både i Danmark og i Verdens brændpunkter. Vi skal igen være et foregangsland og lade ulandsstøtten stige til 1 pct. af BNI.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har brug for udenlandsk arbejdskraft, men den må ikke underbyde dansk arbejdskraft. Det sikrer de danske overenskomster langt hen ad vejen allerede

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal løse de opgaver, som der er behov for. Derfor skal der ikke være én eneste ansat mere end politikerne har bedt om - men heller ikke én eneste færre

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fri og lige adgang til at gå til læge og blive indlagt på sygehuse er en central del af det danske velfærdssamfund.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske sundhedsvæsen er et af de mest effektive i Verden, fordi det baserer sig på tillid til, at man kan få den behandling, man har brug for gratis. En øget konkurrence kan kun komme fra læger og andet sundhedspersonale, som så forlader det offentlige system, som dermed svækkes.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er grundlæggende udansk at afvise kvoteflygtninge, som er blandt verdens mest udsatte. På samme måde er det uforståeligt at danskere, der har mødt kærligheden ude i verden, ikke kan tage deres udkårne med hjem til deres fødeland.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal altid skelne mellem flygtninge og indvandrere. Flygtninge har vi en særlig forpligtelse til at passe på. Som indvandrer skal man kunne forsørge sig selv, forsøge at lære dansk og lade være at begå alvorlig kriminalitet - ellers må man rejse igen. Og allerede i dag kan indvandrere blive udvist, hvis de begår alvorlig kriminalitet

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærlighed kender ingen grænser. Det skal ikke være en forbrydelse af forelske sig i et menneske fra et andet land. Danskere skal kunne tage deres ægtefæller med og bo i Danmark.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet skaber reel fattigdom og tvinger derfor nogle børn til at vokse op i fattigdom - og det er ikke det Danmark, jeg mener vi skal have

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre skal bære den største byrde. Til gengæld skal vi beskatte arbejde mindre og mursten mere.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med justeringen af aftalen bag skolereformen (januar 2019) er der justeret på skoledagen for de yngste og der er åbnet for også at justere den for de ældste. Men vi bør følge det nøje og om nødvendigt være klar til at justere igen

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Test gør ikke børn dygtigere - det gør nærvær, god feed back og tid til at værenysgerrig sammen med børnene. Og karaktererne risikerer let at blive forvekslet med netop feed back, men uden dialogen med børnene og deres forældre, bliver det et tomt stempel.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi er ikke altid dygtige nok til at håndtere opgaven. Derfor er der generelt behov for flere hænder, så der er plads til både den, der har brug for ekstra matematik for at blive dygtigere - og den, som har brug for en ekstra hånd for at klare sig.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, en god ældrepleje skal ikke være afhængig af pengepunge, men plejebehovet

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regnestykket er enkelt; når vi lever længere, skal pensionsalderen løftes, hvis vi skal have råd til at give alle pension. Men ingen, som ikke kan passe et arbejde, skal tage et arbejde; er man slidt efter et langt liv på arbejdsmarkedet, skal man -- fem år inden den gældende pensionsalder - kunne gå på pension af den grind alene

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lever længere, og vi lever generelt sundere og bedre liv - også når vi er kommet op i årene. Det gælder i ældreplejen som på alle andre områder; de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, og ældre med plejebehov skal have pleje - mens de af os, som er sunde og raske må give lidt

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Adgangen til billige, sunde fødevarer kan fremme sundheden generelt - ligesom en højere pris på usunde fødevarer kan...

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningen er en rimelig måde at give borgerne i både Øster Jølby, Østerlars og på Østerbro samme offentlige service. Paradokset er samtidig, at skatten i de mest velhavende kommuner er lavere end i de kommuner, der har det ringeste indkomstgrundlag.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre må bære det tungeste læs.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske lønniveau afspejler generelt, at danske lønmodtagere er veluddannede og specialiserede

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske skatteniveau afspejler ret godt de ambitioner vi har til velfærdssamfundet. Dog vil jeg gerne lette beskatningen af arbejde og i stedet beskatte mursten

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alkohol er for voksne - derfor bør man være voksen for kunne købe alkohol

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er lidt firkantet; men for familier, hvor forældrene er på kontanthjælp - og som rammes af kontanthjælpsloftet - er der behov for at se på ydelserne og sikre, at ingen børn vokser op i fattigdom.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre må bære mest; de af os, der har lidt ekstra at gøre godt med, kan bidrage lidt mere og gøre det muligt at mindre heldige familier at få lidt mere at gøre med

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er en del af Europa og EU - vi bør kunne bidrage sammen med de øvrige lande i fællesskabet

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et af Verdens rigeste lande. Vi skal ikke sænke U-landsbistanden, men hæve den!

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland minder mere om et wanna-be diktatur end et reelt demokrati. Vi skal være i dialog, men ikke gå på kompromis med de vestlige værdier

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf gør ikke mennesker mindre kriminelle - snarere tvært imod. Der kan være gode grunde til at sætte folk i fængsel, men hvis vi ønsker at gøre en positiv forskel ved vi, at det ikke er straffen i sig selv, der gør en forskel.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Strafferammen ligger på et passende niveau

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke i fængsel, de skal have den rigtige hjælp - helst inden de gør noget dumt, men som minimum når de har begået noget dumt

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skifte diesel-hakkeren ud med en grøn el-bil - faktisk skal vi skifte rigtigt mange ud, så der i 2030 er én million el-biler på de danske landeveje samtidig med, at benzin. og dieselbiler er fortid. Og det offentlige Danmark skal gå forrest og købe el-biler

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har kun én Klode og ingen Planet B; derfor bør Danmark i 2030 genanvende alt affald

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grønne afgifter har til formål at få virksomhederne til at producere mere miljørigtigt - ikke at øge indtægterne til statskassen. Det må ikke stå alene; der skal samtidig investere i forskning og innovation, der kan hjælpe virksomhederne med at finde nye veje i produktionen

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er svaret på en lang række af de problemer, som landene ikke kan løse hver for sig; migration, forurening, klima, handel. Det giver mere indflydelse at være medlem af et stærkt fællesskab, ikke mindre

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Drop grænsekontrollen, fokusér på virkelige problemer og lad betjentene komme hjem og hjælpe med at forhindre og opklare sager

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være en god idé at EU betaler lejre, som de afrikanske lande driver - men det ændrer ikke ved, at Europa må forholde sig til, hvordan vi fordeler de flygtninge der faktisk kommer til Europa. En fair fordeling er nødvendig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt overvejende udfører de offentligt ansatte præcis det, de er blevet bedt om af politikerne. Bureaukrati er som oftest prisen for demokrati. Men der er hjørner af den offentlige administration, hvor vi kan gøre det bedre: f.eks. når det gælder børn, som har behov for hjælp. Her skal forældre ofte løbe spidsrod mellem instanser for at få den rigtige hjælp - det kan vi ikke være bekendt

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering er et redskab, som skal anvendes når det giver mening. Og det gør det ikke altid. Der er for mange historier om privat hjemmehjælp mv. , som skræmmer. Men samtidig kan det være et redskab til at effektivisere og sikre den bedste pris

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være så effektive som muligt - men nogle gange kræver det administration at sikre, at vi får det, som er politisk bestemt.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerhelst skal der indgås aftaler, men om nødvendigt skal der kunne laves zoner, hvor der ikke må bruges sprøjtegift

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bekæmper ikke problemerne i udsatte boligområder ved at kalde beboerne for problemer og tvinge dem til at flytte. Det gør vi ved at give muligheder, skabe jobs og sikre god uddannelse til den næste generation

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg støtter en udvidelse til tre spor - men det udelukker ikke en fortsat investering i kollektiv trafik. Tværtimod supplerer de to ting hinanden

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

2014 - 2018

Master Ledelse, Syddansk Universitet

1994 - 1998

Professionsbachelor Journalistik, Danmarks Journallisthøjskole

Erhvervserfaring

2010 - nu

Kommunikationschef Aarhus Kommune

2008 - 2010

Chefkonsulent Aarhus Kommune

1998 - 2008

Journalist og uddannelseschef Morgenavisen Jyllands-Posten
B

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

2014 - 2018

Master Ledelse, Syddansk Universitet

1994 - 1998

Professionsbachelor Journalistik, Danmarks Journallisthøjskole

Erhvervserfaring

2010 - nu

Kommunikationschef Aarhus Kommune

2008 - 2010

Chefkonsulent Aarhus Kommune

1998 - 2008

Journalist og uddannelseschef Morgenavisen Jyllands-Posten

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds