PERSONPROFIL

Helge Hoffmann

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Bor i Skive Kommune

D

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Bureaukrati
  • EU
  • Retspolitik
  • Udenrigs- og forsvarspolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg vil gerne videregive det trygge og frie og rige Danmark, jeg selv er vokset op i, til mine børn og børnebørn. Det kræver først og fremmest en helt ny kurs i udlændingepolitikken. Det kræver også, at vi frigør os fra EU's stigende tyranni. Endelig kræver det, at politikerne holder op med at detailregulere alting og giver danskerne deres frihed tilbage

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have flere job i den private sektor. Den offentlige sektor er blevet for stor

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne skal ikke blande sig i løndannelsen

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler i forvejen alt for meget i skatter og afgifter og gebyrer

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samtidig skal vi holde op med at uddele tusindvis af statsborgerskaber til mennesker, der ikke deler vores værdier

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal indføres et totalt asylstop ved grænsen, kriminelle udlændinge skal konsekvent udvises, og udlændinge i Danmark skal forsørge sig selv

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Syge mennesker skal tildeles førtidspension, og systemet skal forenkles, så alle andre, når de mister arbejde og dagpenge, modtager en skattefri basisydelse på ca. 6.000 kr. uden modkrav

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Målet er øget velstand for alle. Om det medfører øget ulighed eller ej er mindre vigtigt

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den enkelte skole skal have større frihed til selv at afgøre, hvor stor en rolle karakterer og tests skal spille

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den enkelte skole skal være mere selvstændig og have lov til selv at bestemme skoledagenes længde

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Systemet er blevet for kompliceret og skal reformeres, men der er selvfølgelig brug for en vis udligning

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke statens opgave at agere barnepige for danskerne og tvinge dem til at være sunde

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De, der tjener mest, bidrager jo helt automatisk mest til fælleskassen. Der er ikke brug for topskat

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er skatterne, der er for høje

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal være mindre, de offentlige udgifter lavere. Økonomien styrkes bedst gennem vækst i den private sektor.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene bør følge barnet, og ydelserne skal forbeholdes danske statsborgere

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene bør følge barnet, og ydelserne skal forbeholdes danske statsborgere

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være fornuftigt, at aldersgrænsen for at købe øl og vin er den samme som for at købe tobak

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingsbistand bør afskaffes og erstattes med frihandelsaftaler med de pågældende lande. Over skatten skal vi kun betale til nødhjælp i nærområderne

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare det militære samarbejde i Nato. Der er ikke brug for et konkurrerende EU-militær

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil også give de unge større retssikkerhed.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffen for vold skal sættes op, men resocialisering er naturligvis en god ide

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål i sig selv at genbruge. Kun hvis det er økonomisk fornuftigt eller giver en væsentlig miljømæssig gevinst

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uanset hvad man mener om klimaforandringer, har det forsvindende lille betydning, hvad slags biler danskerne kører i. El-biler skal ikke favoriseres, men registreringsafgiften på alle biler kan med fordel afskaffes

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomheder og landbrug har brug for færre afgifter, ikke flere

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den skal ikke bare gøres permanent, men også mere effektiv

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på, hvad disse lejre skal bruges til. Vi skal hjælpe i nærområderne, men vi skal ikke importere mennesker fra sådanne lejre til Danmark

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten skal frikøbe jord, der er svær at dyrke rentabelt uden at skade sårbar natur. De frikøbte områder udlægges til skov og eng til gavn for flora og fauna og rekreation

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Møllerne skæmmer landskabet

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Uddannelse

1984 - 1988

Cand Phil Historie, Kbh's universitet

Erhvervserfaring

1985 - nu

Freelance oversætter og forfatter
D

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Uddannelse

1984 - 1988

Cand Phil Historie, Kbh's universitet

Erhvervserfaring

1985 - nu

Freelance oversætter og forfatter

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds