PERSONPROFIL

Heidi Bank

Venstre

Valgt i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 1. august 1972 Gift 2 børn Bor i Aarhus Kommune

V

Heidi Bank (V) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune. Hun er medlem af Børne- og Ungeudvalget, Teknisk Udvalg samt Udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling.

Hun er oprindeligt bankuddannet, hvilket hun senere har suppleret med en uddannelse som ejendomsmægler og valuar. I en årrække havde hun egen ejendomsmæglervirksomhed, hvor hun solgte land- og lystejendomme.

Privat er hun gift med Per, med hvem hun har to sønner. Sin fritid bruger hun på politik, familie og som formand for Ungdomsudvalget i Aarhus 1900Tri.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Ældreområdet
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Fordi politik skal være gennemtænkt. Med omtanke for nutiden og visioner for hvor vi vil flytte vores samfund hen. Så Danmark ikke bare nu, men også i fremtiden bliver ved med at være et land hvor frisind, frihed, fællesskab og ligestilling er centralt, og et land hvor bæredygtige løsninger er en selvfølge.

Læs mere på Heidibank.dk

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre er tilhængere af den frie bevægelighed i EU. Men vi mener samtidig, at arbejde i Danmark skal ske under danske løn- og arbejdsvilkår. Derfor arbejder vi også løbende for at bekæmpe social dumping og sikre lige arbejdsvilkår.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen har med en bred politisk aftale skabt ro om dagpengesystemet. Det er en aftale, der gør det mere attraktivt at tage et arbejde, og som samtidig sikrer mere fleksibel genoptjening af dagpengeretten. Vi ønsker ro om dagpengesystemet, og vi ønsker derfor ikke at ændre reglerne.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Offentlig ansatte udfører centrale opgaver i det danske samfund, antallet skal derfor stå mål med de løsninger der er behov for. Det er derfor ikke et selvstændigt mål at have mange eller få offentlig ansatte, men derimod et mål at yde en fornuftig service til borgere og virksomheder. Stiger antallet af ældre skal der ansættes flere i ældreplejen, falder antallet af arbejdsløse, bør antallet af beskæftiget i beskæftigelsescentrene falde. Tilpasning - præcis som det vil ske i en privat virksomhed

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsvæsenets og regionernes budgetter er løftet markant siden valget i 2015. Bl.a. så der er flere midler til de nyeste behandlingsformer. Det vil vi også sikre i fremtiden. Men det er klart der skal være en dokumenteret effekt af den konkrete behandling, før vi anvender mange skattepenge- som ellers kunne være brugt andre steder - på den. Sådan er det i dag, og det princip støtter Venstre.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge der gentagne gange begår kriminalitet, har valgt Danmark og det Danmark står for fra. Vi skal derfor gøre hvad vi kan for at udvise dem.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en solid og realistisk udlændingepolitik. Rigtigt mange mennesker på verdensplan drømmer om en bedre tilværelse, bedre muligheder. Men det danske velfærdssamfund som vi kender det, med en sund økonomi og ligestilling mellem kønnene bryder sammen hvis der ikke bliver ført en stram udlændingepolitik, det er Venstre garant for.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en balance mellem stramme regler for familiesammenføring af hensyn til integrationen, og at vi ikke rammer utilsigtet med en for stram udlændingepolitik på den anden side. Det er derfor skal vi have fokus på at danske statsborgere, der under et ophold i udlandet forelsker sig, kan tage deres ægtefælle og børn med hjem, hvis de ønsker at vende tilbage til Danmark.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre gik i 2015 til valg på at indføre et kontanthjælpsloft. Det har vi leveret på. Samme med skattelettelser til folk i arbejde sikrer kontanthjælpsloftet, at det bedre kan betale sig at arbejde. Siden vi indførte kontanthjælpsloftet, er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet markant. Og i dag er rekordmange i arbejde. Vi risikere at sætte det over styr, hvis vi afskaffer kontanthjælpsloftet.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lever i et af verdens mest lige samfund. Vi bør tale vores samfundsmodel op, i stedet for at tale den ned som venstrefløjen gør. Tænk at vi har et samfund hvor så mange er enige om at bidrage til den fælles velfærd fordi vi ved det gør os mere frie når uddannelse, sundhedsvæsen og meget andet er til rådighed uanset privatøkonomi.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen har sikret større selvbestemmelse til skolerne, det giver bedre mulighed for at indrette skoledagen mere fleksibelt. Skoledagene er blevet forkortet for de mindste, hvilket konkret betyder at folkeskoleelever fra 0. Kl. til og med 3. Kl. skal gå 3 skolelektioner mindre i skole pr. uge. Afgørende er elevernes hverdag er et solidt fokus på fagligheden, trivsel og gode kammeratskaber.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nationale tests og karakterer er med til at fortælle læreren, hvis den enkelte elev har behov for ekstra hjælp. Det er vigtigt at måle og følge det faglige niveau i en klasses og hos den enkelte elev. Men vi skal samtidig sikre, at vi ikke får udviklet en usund præstationskultur, hvor folkeskolens elever bliver stressede.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da Venstre overtog regeringsansvaret i 2015, var inklusionen gået for vidt. For mange elever, der virkelig havde brug for hjælp og opmærksomhed, blev presset ind i folkeskolen. Det er hverken godt for den enkelte eller for resten af eleverne. Derfor har vi bl.a. droppet den tidligere regerings målsætning om, at 96 pct. af børnene skal ind i folkeskolen.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være trygge ved at blive ældre. Jeg arbejder for en alderdom hvor livsglæde, tryghed og omsorg for de ældre er centralt. I Venstre har allerede afsat flere penge til sundhedssystemet, til ældreplejen. Ikke desto mindre vil behovet stige de kommende år. Derfor skal der findes ressoucer andre steder. Unødigt bureaukrati og kontrol fjernes skal fjernes, og vi skal have flere varme hænder i ældreplejen.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, jeg ønsker ikke der skal være brugerbetaling på ældreplejen. Vores ældre skal have en god og værdig ældrepleje, uden at de skal have penge op af lommen. I Venstre arbejder vi for at indføre mere frit valg i ældreplejen. Den ældre skal frit kunne vælge om hjemmehjælpen skal komme fra kommunen eller fra en privat hjemmepleje. Ældre er forskellige og der skal være tilbud tilpasset den enkelte.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Effekten vil være for lille i forhold til det bøvl og administration det vil give. Ligesom vi skal undgå at flytte handel og dermed indtægter og arbejdspladser til Tyskland.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er skævheder i den nuværende ordning, skævheder der er til fordel nogle steder og til skade andre. Regering og Kommunernes Landsforening har et fælles ansvar for at finde løsninger der sikrer et så retfærdigt udligningssystem som mul

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske lønniveau aftales af arbejdsmarkedets parter, det er ikke noget vi skal begynde at blande os i politisk.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre danske virksomheder vilkår der er på niveau med de lande vi konkurrere med.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende aldersgrænse er den rigtige. Dvs. at det er ulovligt at sælge alkoholprodukter til børn og unge under 16 år og salg af stærkere alkoholprodukter til børn og unge under 18 år. Unge skal lære at drikke med måde, præcis ligesom voksne. Her er et fælles ansvar mellem forældre og uddannelsesinstitutioner.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnefamilierne hjælpes bedst, ved at sikre deres hverdag fungere. At de ikke skal køre for langt for at komme til nærmeste daginstitution. At skole og fritidstilbud er i orden, at tiden ikke spildes på at sidde i kø osv. osv. Endelig er det godt der er blevet lettet skatter og afgifter på en række områder, således at børnefamilierne har flere penge til rådighed hver måned.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnechecken er allerede i dag indkomstafhængig, der er derfor ingen grund til hverken at øge eller sænke børnechecken. Socialt udsatte børnefamilier skal have den hjælp, der skal til for at sikre, at deres børn får den bedste start på livet. Vi skal blive bedre til at lave sociale indsatser og tiltag, der rent faktisk har en effekt. Så socialt udsatte børnefamilier får den hjælp, de har behov for.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, truslen fra et stadig mere aggressivt Rusland er både reel og tiltagende. Ruslands handlinger i Ukraine var uacceptable. Vi vil ikke acceptere, når russiske påvirkningskampagner sætter demokratiet og samfundsinstitutioner ud af kraft. Rusland har bl.a. stået bag et groft giftangreb i Storbritannien. Det viser, at de udgør en reel trussel mod sikkerhed og stabilitet i Europa.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Venstre ser vi gerne, at forsvarsforbeholdet afskaffes på sigt. Vi mener grundlæggende, at forsvarsforbeholdet skader Danmarks muligheder for at være med til at skabe stabilitet og fred.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminalitet, der involverer vold skal naturligvis straffes hårdt. Straffen er de senere år allerede hævet. Domstolene skal derfor gøre brug af de rammer der politisk er udstukket så der er en større oplevelse af retfærdighed for ofrene.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kriminelle alder skal ikke sænkes. Men der skal sættes ind overfor den hårde kerne af unge kriminelle. Derfor har har vi etableret et ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelser i sager om unge i alderen 10-17 år. Fokus bør være den forebyggende indsats, at myndighederne har de bedste redskaber til at hjælpe unge mennesker, som tidligt er kommet ind i en kriminel løbebane.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske virksomheder er helt i front på den grønne omstilling, og det skal vi forsat være. Derfor skal vi ikke svække danske virksomheder ved at påfører dem udgifter som konkurrenter i udlandet ikke har. Vi skal i stedet styrke deres muligheder for at konkurrere, på det at være klimavenlige og tænke grønt.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde hen mod et samfund hvor stort alt genanvendes/genbruges.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks EU-medlemskab har gjort Danmark rigere og stærkere. Vi har afgivet magt, men vi har fået muligheder og indflydelse retur. Helt centralt er samhandlen og den sikkerhedspolitiske stabilitet EU sammen med NATO har bidraget med.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Venstre går vi ind for fri bevægelighed i Europa. Med det er en forudsætning, at der er styr på Europas ydre grænser. Så længe, der fortsat er pres på Europas ydre grænser og samtidig en alvorlig terrortrussel mod Danmark, skal vi opretholde grænsekontrollen i Danmark.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stadigvæk mange områder, hvor den offentlige sektor kan og skal gøres mindre bureaukratisk. Registrering og unødig dokumentation fylder stadig meget i den offentlige sektor. Derfor vil vi i Venstre luge ud i overflødige regler og registreringskrav, så medarbejderne får mere tid til deres kerneopgaver. Medarbejderne skal bruge deres tid på borgernær velfærd – ikke på regide regler og registrering.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afgørende er ikke, om det er en offentlig eller privat aktør, der står for udførelsen af en opgave. Det afgørende er, at den service, der kommer ud af det, er i topkvalitet. At vi giver borgerne flere valgmuligheder.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registrering, unødig dokumentation og et utal af rapporter fylder alt for meget i den offentlige sektor. Ved at fjerne unødig bøvl og bureaukrati kan vi frigive ekstra varme hænder til pleje og omsorg. Fokus skal være på den borgernære velfærd – ikke rigide regler og registrering.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores og fremtidige generationers drikkevand SKAL være rent, det står ikke til diskussion. Derfor bør det ske ved national lovgivning og retningslinier.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er aldrig sjovt at skulle tvangsflytte beboere fra et område til et andet. Ikke desto mindre er det dét rigtige, hvis vi vil gøre op med sociale kontrol. Mit fokus er børn, unge og kvinders rettigheder.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Motorvejsnettet er under stort pres, alt for mange sidder dagligt i kø på E45. Det skal der gøres ved, så tiden i stedet kan bruges på jobbet eller på fritid med familie og venner. Kollektive transport skal fremtidssikres, og vi skal vælge de løsninger hvor vi får mest for pengene.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2109 Venstre in total 29051

Mærkesager

  • Ældre
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Aarhus mellem land og by
Aarhus er midtbyen, hyggelige landsbyer og pulserende opland fyldt med livskvalitet. Når forstæder og landsbyer vokser, skal veje, sports- haller, skoler og daginstitutioner følge med.

Tryghed, omsorg og livsglæde til Aarhus’ ældre
Nogle ældre er friske og efterspørger gode fællesskaber og aktiviteter. Andre har brug for mere omsorg, en tryg ældrebolig, hjælp til per- sonlig pleje eller blot en at holde i hånden. Behovene er forskellige – vi skal lave løsninger tilpasset den enkelte.

Styr på planlægningen – politik skal baseres på saglig viden
Alt andet koster borgerne dyrt. Lad mig blot nævne Letbanen... Der bør stilles langt højere krav til den viden, der lægges til grund i planlægningen, og kommunen skal være bedre til at lytte til borgernes bekymringer og overvejelser.

En positiv erhvervsudvikling – ere arbejdspladser
Aarhus trænger til et bedre erhvervsklima. Vi skal skabe ere attrak- tive arbejdspladser og kvali cerende studiejobs for byens studerende. Det kræver et stærkt erhvervsliv, der tages alvorligt!

Vores smukke natur
Vi skal passe på vores bynære natur. Jeg arbejder for en beskyttelse af Aarhus’ smukke åbne kyststrækning langs med Strandvejen. 400 meter kyststrækning skal ikke fyldes med jord.
Vi skal have ere grønne åndehuller med plads til leg og hygge – og de skal vedligeholdes bedre.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Senest har kommunen sendt en ny Trafik- og Mobilitetsplan i høring. Planen tager alene udgangspunkt i borgerne i midtbyen og glemmer at Aarhus midtby også skal kunne fungere for alle de borgere der bor udenfor Ringgaden. Planen ser ganske enkelt ikke Aarhus som en helhed, derfor skal den laves om og baseres på et bedre sagligt grundlag. Vi har plads til fornuftige forhold fodgængere, cyklister, biler og kollektiv trafik, der skal bare være politisk vilje til det Vi kan gøre det bedre.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Noget er smukt andet så afgjort ikke, det er en subjektiv vurdering. Jeg går ind for at vi værner om det "gamle" Aarhus samtidig med at vi får bydele der har et mere moderne udseende som f.eks. Aarhus Ø. Grønne områder skal i højere grad tænkes ind i byplanlægningen og gerne en større park, der fremadrettet kan blive et åndehul for borgerne.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såvel kollektiv som biltrafik har brug for gode veje, det ene udelukker ikke det andet.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis det giver miljømæssige forbedringer der står i mål med de ressourcer vi bruger på det.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus kommune vokser med 4000 borgere om året, det kræver at vores idrætsfaciliteter følger med.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus har en stærk og velfungerende kunst- og kulturscene. Selvom der altid kan bruges flere penge, mener ikke det er den rigtige prioritering. I stedet mener jeg der skal investeres i børne- og ungeområdet, ældreomsorg og bedre betingelser for erhvervslivet. Det er trods alt erhvervslivet der i sidste ende skal være med til at sikre arbejdspladser i kommunen og dermed velfærd.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi har for mange flygtninge kan opgaven med at få dem til at blive en bidragende del af det danske samfund blive for stor. Det er ærgeligt vi i Aarhus står i den situation at integrationsproblemerne pga. berøringsangst er vokset os over hovedet. Det kan vi gøre bedre.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene bør følge borgeren. Jeg mener vores ældre skal have størst mulig indflydelse på den hjælp de modtager. Vi har alle forskellige behov og det skal tilbudene afspejle.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning sparer kommunen for udgifter på den lange bane, samtidig med at det bidrager til bedre livskvalitet hos borgeren.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I første omgang bør der bruges flere penge på at skabe bedre rammer for vores børn og unge. En lang række af vores folkeskoler er nedslidte, det skal der gøres noget ved.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke spørgsmålet kan stilles så enkelt op. Der er grupper der har fået lov at være på overførselsindkomster i årtier uden at kommunen reelt har forsøgt at få dem i arbejde, og så er der borgere der mister deres arbejde og gør hvad de overhovedet kan for at få et arbejde. Arbejdsløse er en meget blandet gruppe og vi skal være dygtige til at finde individuelle løsninger.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På sigt vil det være positivt hvis borgerne kan få lov til at beholde flere af egne penge.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have hele kommunen med, gør vi ikke det overser vi ganske enkelt de værdier som yderområderne og forstæderne bidrager med bl.a. stærke nærmiljøer.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus kommune lægger allerede store ressourcer i dette område. Økonomien og virkningen af de midler der anvendes på området, bør vurderes løbende.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi undlader at bygge Letbane etape 2 og 3 burde der være fint råd til flere cykelstier. Ligesom der kunne investeres i flere fodgængerovergange hvor der er behov og bedre veje til bilisterne herunder etablering af Marselistunnelen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan godt have et erhverv med gode udviklingsmuligheder samtidig med vi værner om vores natur. Det er de færreste virksomheder der bevidst ønsker at ødelægge værdifulde naturområder, her er det kommunen der skal leve op til sit ansvar og udpege områder der er egnede til erhvervsbyggeri.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener Aarhus allerede har gode kulturtilbud.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil altid være behov for at vi vurderer hvor der er størst behov og hvor de kommunale ressourcer giver de bedste resultater.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For det første kunne jeg godt tænke mig at vide hvad der ligger i betegnelsen velhavende ældre. Er man velhavende fordi man ejer den bolig man bor i? men ellers har en forholdsvis normal pension. Jeg mener ikke vi skal straffe de borgere der har haft mulighed for og vist ansvarlighed ved at spare op til deres alderdom. Der er allerede betalt indkomstskat af pengene, det må være nok.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Får vi hjulpet de sindslidende bedre undgår vi mange af følgeproblemerne. Det er godt for den sindslidende og godt for samfundet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ansættes flere pædagoger til i første omgang til de mindste/vuggestuebørn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stærke virksomheder = arbejdspladser = råd til velfærd

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskyldspromillen på 25 er i den høje ende. Derfor bør vi arbejde på en plan hvor vi får grundskylden ned. Eller som det mindste, forsøge at give boligejerne mere værdi for de penge der betales i grundskyld. Et eksempel kan være at Aarhus får styr på det store problem med rotter i byens kloaker. Vi har Danmarksrekord i antal af rotter. Det er kassetænkning af værste skuffe når man overlader en stor del af rottesikringen til boligejerne i stedet for at gøre noget ved det kommunalt.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

2018 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Børn- og Ungeudvalget Aarhus Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Teknisk Udvalg Aarhus Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling Aarhus Kommune, Venstre

Uddannelse

Ejendomsmægler
Valuar
Bankuddannet

Erhvervserfaring

Selvstændig ejendomsmægler
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

2018 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Børn- og Ungeudvalget Aarhus Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Teknisk Udvalg Aarhus Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling Aarhus Kommune, Venstre

Uddannelse

Ejendomsmægler
Valuar
Bankuddannet

Erhvervserfaring

Selvstændig ejendomsmægler

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds