PERSONPROFIL

Hanne Roed

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Single 4 børn Bor i Aarhus Kommune

B

Hanne Roed (R) er 1. næstformand for regionsrådet i Region Midtjylland. Hun er medlem af Forretningsudvalget, Udvalget for regional udvikling samt Det midlertidige udvalg vedrørende værdibaseret styring.

Hanne Roed er desuden hovedbestyrelsesmedlem for Radikale Venstre.

Hanne Roed er uddannet socialrådgiver fra VIA University College og cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. Hun arbejder til daglig som konsulent i softwarevirksomheden Systematic A/S. Hun er har tidligere bl.a. arbejdet som socialrådgiver i Aarhus Kommune og som mentor ved kompetencecenter Skanderborg.

Privat er Hanne Roed bosat i Aarhus. Hun er mor til fire børn.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Man skal stemme på mig for at få en engageret, radikal socialrådgiver med erfaring ude fra velfærdsstatens maskinrum ind i Folketinget. Det er selvfølgelig ikke hele mig - jeg har også fra tidligere en akademisk uddannelse og sidder i Regionsrådet på anden periode. Men jeg ønsker at få lidt mere praksiserfaring ind i lovgivningsarbejdet når der skal arbejdes med det sociale område, med sundhedspolitikken og på uddannelse. Blandt andet. Mener noget om det meste, man er vel radikal.
Privat er jeg delemor til tre og har en voksen datter. Og er glad for mit politiske arbejde, mine venner og kulturoplevelser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt af sig selv, da vi med en aldrende befolkning får behov for at ansætte flere i ældre- og sundhedssektoren.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den sociale sikring bør ikke være for svær at opnå.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er naturligvis også en sag for arbejdsmarkedets parter, som også er meget aktive på området.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske sundhedsvæsen er faktisk ret godt til prisen. Det er sjældent at private aktører har kunnet påvise en bedre præstation. De private udbydere har dog en god rolle i at hjælpe med rettidig behandling på områder med spidsbelastning.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle medicintyper har så minimal forbedrende effekt for patienten samtidig med at de er voldsomt dyrere end andre kendte midler og det er derfor essiensielt at Medicinrådet kan afvise at de skal indføres. Ellers bliver der ikke penge til pleje og omsorg af de samme patienter.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvilke? Vi har allerede ydelser som det offentlige kun udfører i begrænset omfang, f.eks. kosmetiske operationer. De kan så købes privat. Jeg ville ikke bryde mig om at livsvigtige operationer pludselig skulle betales af den enkelte. Sundhed er alles fælles sag.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange absurde regler og love, som giver nær ved konventionsstridige afgørelser. F.eks. Bør danske statsborgere bør kunne leve i Danmark med deres ægtefæller og børn.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Reglerne er allerede ret skarpe. Der er ikke brug for yderligere skærpelse.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er hårrejsende ringe at danske statsborgere ikke kan bo i Danmark med deres ægtefælle og børn.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er kommet flere fattige, bl.a. grundet kontanthjælpsloft og der er givet afgiftslettelser på dyre biler, hvilket er at give til de velhavende. Ligesom arbejdsfri gevinster bør kigges efter. Uden at det betyder at man brandbeskatter borgere, som arbejder meget for at tjene meget.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en meget kortsigtet strategi, som kun de færreste ville overveje i stedet for en lønindtægt. Man kan ikke forblive på offentlige ydelser, hvis man har arbejdsevne, der er aktiveringskrav knyttet til. Desuden giver arbejde også mening og fællesskab udover bedre indtjening.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Knt.loftet giver børnefattigdom. Voldsomme bekymringer om økonomi og penge til næste måltid stjæler opmærksomheden som burde sættes ind på at komme i selvforsørgelse. Desuden er mange af modtagerne syge. Her er det bare straf uden omtanke.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der undervises dagen lang, så er dagene blevet for lange. Ønsket med reformen var jo mere leg og fri tid i løbet af skoledagen, men dette forblev stort set ved tanken.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fra at være fornuftigt for det enkelte barn, som kunne fungere i fællesskabet er det nu blevet til en vanvittig spareøvelse, hvor alt for mange børn med særlige behov kommer i klemme i for store krav til deres sociale evner og hvor alt for mange børn i normalområdet lider under det.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal koncentrere sig om at lære. Ikke indlære.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det er svært at komme udenom denne prioritering, selvom man strengt taget kunne opkræve mere i skat eller finde penge på ikke-velfærds områder. Eksempelvis bil-afgifter.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De to ting har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre? Penge til ældreplejen kan gives/reduceres helt uden at det betyder vi skal drøfte pensionsalderen.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Umiddelbart nej, særligt på kerneydelser i omsorg og pleje. Men vil ikke helt afvise at der kunne være områder, f.eks. på hjælpemidler hvor dette kunne være relevant for at sikre det blev givet til brugere med eget registreret behov.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskellene i kommunernes rådighedsbeløb er alt for stor. Der burde laves en udligningsreform, hvor de fattigste kommuner modtog mere.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om at de bredeste skuldre må bære de største byrder. At det så ikke behøver at være en skat som helt fjerner incitament for at arbejde skal med i betragtning.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man vil mindske bureaukrati, så er det rigtig dumt at indføre differencieret moms. Ligesom det kan give absurditeter, så som diskussion om f.eks. de fedtrige, men vitaminfyldte avokadoer er sunde eller usunde. Eller sødmælk, som er sundt for helt små børn, men usundt for overvægtige voksne.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør foretages offentlige investeringer i f.eks. infrastruktur, hvor det trænges, men ikke bare for at investere.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udsagnet er for generelt. Der skal omlægges skatter og afgifter som del af den grønne omstilling, og det kan betyde at nogle virksomheder får sænket det samlede skatte- og afgiftsniveau, hvis de omstiller.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har pt. mangel på arbejdskraft. Så noget tyder på at løn-niveauet ikke hindrer virksomhederne i at søge efter flere ansatte. Det gjorde de ikke hvis det ikke kunne betale sig.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er igen hvordan og hvor meget. Men principielt ja.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et rusmiddel og man skal være 18 for at må få udskænket på bar eller lignende. Det kunne godt være samme grænse.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle børnefamilier er i klemme, imens andre på ingen måde savner noget. Man kunne fjerne kontqnthjælpsloftet. Det ville hjælpe mod at vi har børn som vokser op i fattigdom.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi giver vitterligt ikke ret meget i hjælp til de skrøbelige stater, hvilket ellers kunne hjælpe på deres statsopbygning og dermed mulighed for at skabe gode rammer for befolkningerne. Dette også med tanke på lande, hvor mange ser sig presset til immigration.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen grund til at give medløb til et land hvor man bekymret mål se demokratiet knægtes mere og mere.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal re-socialiseres mere og man skal vide at strafferammerne er meget høje i Danmark. Det er som om befolkningen glemmer at forhærdede forbrydere ikke afskrækkes af ophold i fængsel og de som har fortrudt deres handling virkelig ikke har brug for at få netværk i fængslet, men komme ud i samfundet igen.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en passende alder at blive personligt myndig i.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Strafferammerne for almindelig vold er meget høje i forvejen. Man burde se på tiltag mod den grove vold, eks. partnervold, vold mod børn og på vold med personskade til følge, hvis man ville justere og dette også gerne præventivt.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette som led i en grøn omstilling og ikke blot en ekstra indtjening for staten.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal af med de fossile brændstoffer.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal klart som samfund genanvende mere, om man skal få den enkelte dansker til at genbruge mere? Det vil nogel gøre, andre være mere til de kollektive løsninger.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mage til spild af penge er sjældent set. Luk den kontrol og brug pengene på børn, ældre og socialt udsatte ude i kommunerne. Og lad Politiet komme hjem og opklare forbrydelser, istedet for at stå ved grænsen til ingen nytte.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen af de lignende lejre rundt om i verden giver nogen som helst formodning om at disse lejre ville være noget man med kunne være bekendt at benytte.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sammen er man stærkere - Margrethe Vestager har som kommissær fået øget forbrugerens magt overfor store selskaber. Det viser tydeligt hvad EU kan, hvis vi vil.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forkert at tro man kan drive en offentlig sektor uden administration. Vi bør gøre op med kontrol-regimet, som er bureaukratisk, og have tillid til de ansatte og deres ledere. Det er en ledelsesopgave at følge, korrigere og kigge på hvad medarbejderne opnår i deres arbejdstid.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tvivler jeg faktisk på. Mange private hjemmehjælpsfirmaer er gået konkurs gennem årene. Men selvfølgelig skal man have det for øje.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kunne træffes det politiske valg at man ville standse de nogengange nærmest absurde dokumentationskrav og det ville kunne fjerne administration. Men man kan ikke drive en offentlig sektor med de mange komplekse krav uden administration,

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have sat turbo på den grønne omstilling, uden at ødelægge alle herlighedsværdier. Nogle parker kan muligvis ikke lægges langt nok ud. Der skal ske en afvejning.

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle strækninger giver det rigtig god mening. På andre absolut ikke. Det bedste vil være at gennemgå (landevejs)vejnettet kritisk og hæve steder hvor det giver bedre trafikafvikling uden al for stor risiko for uheld.

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på vores miljø og vores vand. Til gengæld synes jeg godt man kan se på ordninger hvor vi sikrer erhvervet mod meget voldsomme, pludselige omkostninger.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3767 Radikale Venstre in total 29383
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3757 Radikale Venstre in total 0

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Som Radikale Venstres spidskandidat går jeg til valg på at sikre uddannelse i hele Regionen, på lighed i sundhed og på kultur for alle.

Vi ønsker at understøtte mulighederne for at bo, arbejde og uddanne sig i hele Regionen, ikke kun de store byer. Sundhed er ulige fordelt på mange parametre - dels er der social slagside, dels er f.eks. Psykiatrien voldsomt underprioriteret. Endelig så vil vi sikre at Kulturhovedstad2017 sætter sig blivende spor - kultur er oplevelser og det skal alle have adgang til.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tænkes i persontransport, ikke i buslinjer. Erstattes linje-bussen af f.eks. tele-bus er det måske endda bedre og mere fleksibelt.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Præ-hospitalet fungerer. Men der er udfordringer f.eks. på Akutmodtagelsen i Randers.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er lukkede kredsløb - sundhedsområdet kan ikke tage penge fra f.eks. regional udvikling

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udsagnet er for generelt. Hvor og hvordan? Tandområdet er i top med brugerbetaling. Er det godt for tandsundheden?

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afventer sundhedsstyrelsens analyse på brugerbetalingsområdet.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Læger er ikke dårligt lønnede. Der skal helt sikkert også sættes ind med andre tiltag. Det er kulturelt og strukturelt betinget at der mangler læger nogle steder. Også i de store byer.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil helt sikkert kunne laves gode udviklingsarbejdet - men nuværende brug har ikke øget kvaliteten. Tværtom må det offentlige rydde op, når de private laver fejl.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal samlede de højtspecialiserede behandlinger for at øge kvaliteten. Men have gang i det nye nære sundhedsvæsen til de knap så komplicerede patientforløb.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan man godt, men man skal sikre at der ikke sker privat monopoldannelse i stedet.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nuværende niveau ser nogenlunde ud til at dække behovet.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og staten skal hjælpe med at oprense Høfte 42.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis Folketinget vil være så venligt at lade penge følge ord og investere i landdistrikterne.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelsescampus er en god ide. Også for ungdomsuddannelser.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville flytte lokale diskussioner ind i Folketinget, hvis ikke vi havde regionerne. Kommunerne skal koncentrere sig om de opgaver de allerede har.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udenfor enhver tvivl. Og samtidig få lagt udviklingsplaner sammen med kommunerne.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er det jo ved at blive fjernet. Regeringen og DF tilpassede sig den virkelighed at Regionerne de-facto havde afskaffet kravet i ledelsen af sygehusene.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker med forhøjet risiko, men uden symptomer kunne være en målgruppe. Men ikke alle. Det er sygeliggørelse.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Om de nedsætter ventetiden er ikke lige til at sige. Og der er jo behandlings- og udredningsgaranti i det offentlige.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal understøtte gode initiativer både på land og i by.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvor og af hvad? Grusgrave er der pt. nok af.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen: Tænk i persontransport ikke i buslinjer. De få skal også have transport. Men måske ikke i linjebus.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelserne skal styres af deres rektorer og uddannelsesledere. Vis nu tillid til fagfolkene.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

1. næstformand for regionsrådet, Region Midtjylland Region Midtjylland, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for regional udvikling Region Midtjylland, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende værdibaseret styring Region Midtjylland, Radikale Venstre

2018 - nu

Udvalgsmedlem, Psykiatri og Socialudvalget, Danske Regioner Radikale Venstre

2016 - 2017

Næstformand, Det midlertidige udvalg vedrørende kræft Region Midtjylland, Radikale Venstre

2014 - nu

Medlem, Forretningsudvalget Region Midtjylland, Radikale Venstre

2014 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Radikale Venstre

2014 - 2017

Medlem, Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde Region Midtjylland, Radikale Venstre

Tillidsposter

2000 - 2018

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

1998 - nu

Domsmand Retten i Aarhus og Vestre Landsret

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem VIA University College

Uddannelse

Cand.scient.pol Public policy analysis, Aarhus Universitet

2006 - 2010

Bachelor Socialrådgiver, VIA University College

Erhvervserfaring

2016 - 2016

Konsulent i socialfaglig praksis Systematic A/S

2014 - 2015

Socialfaglig mentor Skanderborg Kommune

2010 - 2013

Socialrådgiver Jobcentre, Østjylland

2007 - 2008

Sagsbehandler Silkeborg Kommune
B

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

1. næstformand for regionsrådet, Region Midtjylland Region Midtjylland, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for regional udvikling Region Midtjylland, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende værdibaseret styring Region Midtjylland, Radikale Venstre

2018 - nu

Udvalgsmedlem, Psykiatri og Socialudvalget, Danske Regioner Radikale Venstre

2016 - 2017

Næstformand, Det midlertidige udvalg vedrørende kræft Region Midtjylland, Radikale Venstre

2014 - nu

Medlem, Forretningsudvalget Region Midtjylland, Radikale Venstre

2014 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Radikale Venstre

2014 - 2017

Medlem, Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde Region Midtjylland, Radikale Venstre

Tillidsposter

2000 - 2018

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

1998 - nu

Domsmand Retten i Aarhus og Vestre Landsret

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem VIA University College

Uddannelse

Cand.scient.pol Public policy analysis, Aarhus Universitet

2006 - 2010

Bachelor Socialrådgiver, VIA University College

Erhvervserfaring

2016 - 2016

Konsulent i socialfaglig praksis Systematic A/S

2014 - 2015

Socialfaglig mentor Skanderborg Kommune

2010 - 2013

Socialrådgiver Jobcentre, Østjylland

2007 - 2008

Sagsbehandler Silkeborg Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds