PERSONPROFIL

Frits Hammershøj

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Bor i Lemvig Kommune

K

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Venstres daværende politiske ordfører udtalte engang, at Venstre ikke er en etisk forening og derfor er der så lidt etik i Venstres politik.
Der bør være etik i alle de politiske beslutninger, der træffes. Som en del af KristenDemokraterne vil jeg være med til at sikre, at etiske overvejelser bliver en naturlig del af processen bag enhver politisk beslutning.
Mine fokusområder er:
En aktiv seniorpolitik, der gør det muligt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de måtte ønske det.
En ulandshjælp vi, som en rig nation, kan være bekendt - minimum 1% af vores BNP.
Fokus på børn.
En anstændig behandling af flygtninge i Danmark.
Kim Larsen udtalte engang, ”Jeg kan ikke forstå, hvad en regering skal gøre godt for, hvis det ikke er for at hjælpe de svage. De stærke skal sgu nok klare sig.”

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er for vanskeligt, at komme tilbage på dagpenge, hvis man er henvist til løse jobs som f.eks. vikar og løsarbejder.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi får brug for udenlandsk arbejdskraft i fremtiden, men det SKAL være til danske lønninger. Hvis vi ikke kan sikre os det, kan vi blive nødt til at lukke for udenlandsk arbejdskraft.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De områder, vi har besluttet skal være drevet af det offentlige, skal have den arbejdskraft, der er behov for. Hvis det kræver flere ansatte, må de nødvendige jobs skabes. Det er ikke noget mål i sig selv, at skabe flere jobs i det offentlige lige som det heller ikke er et mål i sig selv at skabe flere private jobs.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for os som samfund, at der er lige adgang til sundhed. Selv små gebyrer kan hindre samfundets svageste i at søge den hjælp de har brug for.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan enten bruge pengene på få patienter, der så får det lidt bedre i en kort periode. Eller vi kan bruge dem på, at mange får det meget bedre i en meget længere periode. Det er oplagt, at der ikke er råd til det hele.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene til sundhed bør gå til de offentlig aktører så der bliver råd til bedre sundhed til alle. Det er absurd, at private skal tjene på vores sundhed og der således bliver færre resurser til at forbedre det offentlige sundhedssystem for.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag bruges alle midler til at få udlændinge her til at føle sig uvelkomne. Det såkaldte paradigmeskifte har til formål at skifte fokus fra integration til hjemsendelse.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhver burde kunne gifte sig med hvem han eller hun vil og stadig bo i sit eget land. Så må udlændingeproblemer løses på anden måde.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stor uenighed om, hvor svært det faktisk er at slippe af med forbrydere, der ikke er danske statsborgere. På det sidste er der sket udvisninger, så måske er det mere et spørgsmål om at domstolenes praksis, der skal ændres.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En stor lighed giver et tryggere samfund - også for de, der betaler den største skat.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det drejer sig ikke så meget om at afskaffe det eller ej, men mere om, hvor det skal ligge.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Unge menneskers stres grundlægges i folkeskolen. I de mindre årgange skal læringen drives af lyst og leg. Karakterer er unødvendig i folkeskolen. I de friskoler, hvor der ikke gives karakterer, er der ikke problemer med at nå de akademiske mål.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion er en god ting. Men de mest udfordrede elever bliver ikke inkluderet ved blot at blive flyttet til en almindelig klasse. Mange har brug for meget mere end en almindelig klasse kan give dem. Og hvis det ender med, at det bliver de langsomste elever, der sætter farten i en klasse, så har alle tabt.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene til ældreområdet SKAL findes. Områder som rengøring og personlig omsorg må der ikke spares på.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal findes flere penge til ældreplejen, men pengene skal ikke findes inden for de andre velfærdsområder. F.eks. kunne man se på støtten til kulturen.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At vi bliver ældre er ikke ensbetydende med at vi kan arbejde længere. Der bør ses på en mere differentieret pensionsalder, hvor man i højere grad pensioneres når man har brug for det. Det er oplagt, at nogle fag slider mere på folk end andre. En bedre seniorpolitik, der giver ældre bedre mulighed for at have et arbejde, der er tilpasset deres muligheder, vil helt sikkert også holde flere i arbejde til en højere alder.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler en klar vision fra regeringens side når det gælder, hvad man vil med vores udkantsområder. Skal de afvikles eller tror vi på at det er en berigelse, at vi har et land, hvor mennesker bor og trives, selv i de tyndt befolkede egne. Hvis vi tror på et land med liv på alle egne, bliver man nødt til at støtte udkantsområderne. Og det kunne ske gennem en mere gunstig udligningsordning.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Momsen vil være et godt redskab til at styre forbruget, men også til at sikre sig, at alle har råd til gode fødevarer. I dag, hvor enhver virksomhed styrer sit bogholderi elektronisk, er et momsregnskab med forskellige satser ikke et problem.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

- men grænsen for, hvornår man skal betale, skal løbende justeres så den følger lønudviklingen i samfundet.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at den nuværende stærke økonomi modsiger denne antagelse. Danmark er et godt land at drive virksomhed i. Veluddannet arbejdskraft, stabile politiske forhold og kun lidt bureaukrati (i sammenligning med mange andre lande) er blandt de faktorer, der vejer tungere end en lavere løn.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør sættes så meget som muligt ind for at forhindre at unge bliver alkoholiserede.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal gøres muligt for børnefamilier at passe deres børn selv, hvis de måtte ønske det. Især de små på 2 år eller derunder ville have godt af ikke at skulle tidligt ud af døren og pases af en fremmed. Her kunne kommunen støtte med f.eks. 85% af en institutionsplads.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er en del af NATO og det skal fortsat være vores primære militære partner. Det kunne overvejes, hvorvidt det kunne være ønskelig, at Danmark havde muligheden for at deltage i udvalgte militære operationer under EU kommando.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Magtsyge diktatorer bør bekæmpes.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et rigt land som vores har råd til at hjælpe fattige lande. Men det er muligt, at måden, vi hidtil har hjulpet, skal ændres. Vores hjælp skal i større udstrækning bruges til at styrke landenes mulighed for at klare sig selv.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Undersøgelser viser, at domstolene faktisk generelt giver hårdere straffe for vold end den almindelige dansker har indtryk af. Der er en tendens til, at hver gang der sker noget alvorligt i vores samfund, så tror politikerne, at problemerne løses med strengere straffe. Det er jeg ikke ubetinget enig i.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at der skal lægges mindre vægt på straf, MEN der skal samtidig lægges mere vægt på resocialisering.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores skattesystem skrues sådan sammen, at det fremmer virksomheders lyst til i højere grad at bruge grønne løsninger.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo flere elbiler, der sælges, jo hurtigere vil prisen falde og man kan i takt med, at prisen falder, øge afgiften. En elbil er enklere at producere end en bil med forbrændingsmotor. Man kan således, når udviklingsudgifterne er betalt, producere disse billigere, så vi på den lange bane får billigere biler at køre i.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet med denne model er, at vi således blot parkerer mennesker ude af vores synsfelt, som så kan sidde der og rådne op. Der har været meget tale om, at hjælpe flygtningene i deres nærområder. Men samtidig hermed har de samme politikere skåret ned for ulandshjælpen. Det hænger ikke sammen.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør følge udviklingen og løbende tage stilling.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er muligt, at visse sektorer i det offentlige, kan drives mere effektive, men at det skulle give mere service for pengene, at der også skal tjenes penge på velfærdsopgaver er ikke rigtigt. Der har været nogle triste eksempler på firmaer, der har villet underbyde det offentlige indenfor hjemmehjælp og derefter er gået konkurs, konkurser, der efterlod borgere uden den akutte hjælp, de havde brug for. I Syddanmark står regionen for ambulancedriften og gør det en del billigere end konkurrenten.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke mange administrative stillinger, der er overflødige. Det er snarere den voldsomme administrationsbyrde (dokumentation), der lægges på f.eks. sygeplejersker, der er et problem. Når et lands administration fungerer, giver det bedre mulighed for en effektiv udnyttelse af de resurser, der faktisk er til stede. Når man i overdrevet grad vil effektivisere administrationen, sker der let det, der er sket med Skat.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Landbruget skal sikres rammevilkår, der gør det muligt at være landmand i Danmark. Samtidig er det et erhverv med store forskelle i indtjeningen. En forbedring af vilkårene bør fortrinsvis gavne de mest trængte. Samtidig bør vi sikre os, at landbruget ikke ødelægger vores fælles jord og det vil efter min overbevisning kræve, at en del af lovgivningen strammes.

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hastigheden bør hæves til 90 km/t på flere udvalgte strækninger.

45 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er stor fortaler for mere brug af vindenergi, men skal befolkningens støtte fastholdes er det vigtigt, at vi ikke føler os generet af udsigten til for mange vindmøller. I store dele af Vestjylland er smertegrænsen nået.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

Erhvervserfaring

2018 - nu

Familieplejer Lemvig Kommune

2013 - 2017

Gymnasielærer Vestjysk Handelsskole og Handelsgymnasie, Skjern
K

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

Erhvervserfaring

2018 - nu

Familieplejer Lemvig Kommune

2013 - 2017

Gymnasielærer Vestjysk Handelsskole og Handelsgymnasie, Skjern

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds