PERSONPROFIL

Dennis Kronborg

Partiet Klaus Riskær Pedersen

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Aalborg Kommune

E

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Bureaukrati
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for at vi får menneskeligheden tilbage i den offentlige sektor. Vi skal fjerne tests, stop prøver og regneark. Vi har opbygget et kontrolsamfund baseret på mistillid. Vi skal have tilliden tilbage. Borgerne skal i centrum, vi skal gøre op med vort skattesystem der er gået i stykker, og lader erhvervsliv og banker betale alt for lidt til vor fælles velfærd.

Vi skal sikre en klima omstilling. Startende med landbrug, hvor vi vil slå 2 fluer med et smæk. En gældssanering af de 350 mia landbruget skylder omlægges, mod at landbruget går forrest i en grøn omlægning.

Jeg er bål og rød. Blå, da jeg sætter privatlivets fred højt. Staten skal ikke blande sig i mit privatliv. Og jeg er rød, fordi vi har bygget Danmark i fællesskab. Dette fællesskab er ekstremt vigtigt for vores fælles velfærd.

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fjerne New Public Management. Regeringer under Nyrup, Fogh, Thorning og Løkke har indfaset og indført et kontrolsamfund, hvor borgere kontrolleres og måles i et væk. Vi kan IKKE drive en offentlig sektor baseret på regneark, om hvor lang tid en sygeplejerske må bruge på en patient. Alt det nonsens skal væk. Alle de der kontrollere, og gennemlæser og godkender disse regneark skal væk. Laget af mellemledere. Den besparelse, resultere i at vi kan få flere varme hænder.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vor verden vil i fremtiden bære præg af kortere ansættelsesforhold, og folk der arbejder mere projektorienteret. Det skal retten til dagpenge afspejle.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udnytte kompetencer på tværs af offentlig og privat sektor. Det handler om at sikre hurtig, effektiv og nænsom behandling, uanset hvem der udføre den.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler 1000 milliarder i skat. Så nej. Der skal ske en omprioritering, så ydelser og hjælp er en del af denne skattebetaling

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal oprustes på integrationsområdet. Vi kan ikke have familier i flygtningelejre i Danmark

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske børn, og danskere der gifter sig med udlændige skal have ret til at bo og arbejde i Danmark.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle indvandrere og flygtninge skal udvises ved første dom. For andre flygtninge skal der satses på at indgå hjemsendelsesaftaler med oprindelseslandene, og indsatsen skal sammentænkes med udviklingsbistanden.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gennem skatte omlæggelser, sikre vi et langt større økonomisk råderum, uanset indkomst.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er synd for børnene. Vi skal sikre at der er de rette skoler, pædagoger og lærer der kan tage sig af alle vore børn.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vore børn er på fuldtidsarbejde. De er trætte og udmattede. De lange skoledage, udfordre inklusion, og børn med diagnoser. Og så er indlæringen bare mindre effektiv i ydertimer.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Test, kontrol og karakterer skal rulles tilbage til det vi kender fra tidligere. Vi skal ikke stresse vores børn gennem test og stop prøvber fra 0. klasse. Vi skal sikre trivsel for vore børn.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have differentieret pension, så lønmodtageren i højere grad selv bestemmer hvornår man går på pension.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tiltagende bureaukrati af sundhedsvæsenet skal stoppes. De ansatte i hele den offentlige sektor skal have arbejdsglæden tilbage gennem selvstyre, selvansvar og ansvar for egen drift.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler 1000 milliarder i skat. Så nej. Der skal ske en omprioritering, så vore ældre får de ydelser og hjælp de har betalt til hele livet.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ca. 450 mia omlægges over 10 år hvorved skattebyrden fordeles mere fair mellem borger og erhverv. Samlet reduceres beskatning af borgerne med ca. 80 mia der dækkes af erhverv og finanssektor.


21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke adfærdsregulere gennem skatter og afgifter, men gennem oplysning. Vi skal ikke blande os i hvad folk spiser, ser i TV, tænker, eller tror på.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervslivet og banker står for 20% af skattebetalingen. Og lønmodtagerne for 80%. Dette skal rettes op, således at erhvervslivet bærer en større del af skattebetalingen. Samfundet stiller veluddannede medarbejdere til rådighed, tager sig af disse hvis de bliver syge, eller virksomhederne afskediger dem. Det skal lønmodtagerne ikke selv betale.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Salg af cigaretter og stærk alkohol fjernes fra den almindelige detailhandel der ikke kan sælge højere styrke end vin og hedvin/øl over disken.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børne og ungeydelsen skal fjernes. Skatten på lønarbejde nedsættes markant, så for den enkelte vil man ikke miste noget, men derimod får et langt større rådighedsbeløb.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forholdet til Rusland skal normaliseres. Rusland er et europæisk land, og vi kan ikke være på kant med en stormagt som Rusland der er 2 timer væk.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden skal omlægges så den prioritere velstand i ulande gennem CO2 neutrale tiltag.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervslivet skal bidrage mere til skattebetalingen. I dag betaler lønmodtagerne 80% af alle skatteindtægter. Erhvervslivet skal bidrage langt mere til vor fælles velfærd gennem øgede skatter og afgifter.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først skal der gennemføres en ‘Klima-Pakke’ der skal sikre holdbarhed i landbruget ved hjælp af gældssanering (gældssanering for holdbarhed). Dette skal være afsluttet inden udgangen af den ny valgperiode (2023).

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uha, det er et kompleks spørgsmål. Det er fejlantagelse at generalisere og sige at el-biler er mere grønne end eksempelvis diesel biler. Dels er det en klimabelastning at producere bilerne, uanset om det er el eller benzin, og så er der en gigantisk udfordring i forhold til hvad vi gør med de biler der så udskiftes. Det hjælper jo ikke at vi nedsætter afgiften her og får 500.000 nye el-biler, hvis de 500.000 biler der udskiftes eksporteret til østeuropa og forurener der.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe i nærområder.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

112 stramninger omkring flygtninge og indvandrere afslutter arbejdet med stramning på asyl og indvandrerområdet, men stram kontrol skal fortsat opretholdes.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal minimere administrationen i det offentlige. Borgerne efterspørger jo ikke administrative medarbejdere og bureaukrati. Vi vil have færre administrative medarbejdere, og flere varme hænder. Vi vil fjerne kontrol samfundet, regnearks ledelse, og bureaukrati. Og i stedet sørge for at danskerne får noget for deres skattepenge.

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tiltagende bureaukrati af sundhedsvæsenet skal stoppes. De ansatte i hele den offentlige sektor skal have arbejdsglæden tilbage gennem selvstyre, selvansvar og ansvar for egen drift.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi styrker nær demokratiet. Derfor er det naturligt at kommunerne der sidder med lokale udfordringer som eksempelvis drikkevandskvalitet, selv kan tage fornødne skridt til at beskytte vort drikkevand.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Østjyske motorvej, stort set fra Randers til Vejle, er særdeles udfordret. Og vel nærmest på randen af et sammenbrud. Letbanens udvidelse er også oplagt, men prioriteringen må være østjyske motorvej, da det er i 11. time af får løst de trafikale udfordringer der findes her.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal oprustes på integrationsområdet. Vi kan ikke have familier i flygtningelejre i Danmark. Og vi skal sikre en fordeling af indvandrer og flygtninge i hele Danmark. For at sikre integration, at alle bidrager til vores fælles velfærd, og for at undgå "samfund i samfundet" og ghettodannelse.

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Uddannelse

1985 - 1991

Cand. Merc International Virksomhedsøkonomi, AAU

Erhvervserfaring

2018 - nu

Selstændig Kronborg Marketing ApS
E

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Uddannelse

1985 - 1991

Cand. Merc International Virksomhedsøkonomi, AAU

Erhvervserfaring

2018 - nu

Selstændig Kronborg Marketing ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds