PERSONPROFIL

Daniel Toft Jakobsen

Socialdemokratiet

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 12. maj 1978 i Kongens Lyngby Gift 3 børn Bor i Hedensted Kommune

A

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Børn og ungeområdet
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Politik handler i dag alt for meget om taktik, fnidder og personsager. I stedet bør politik handle om de ting, der virkelig betyder noget: Den globale opvarmning. Uligheden. Den stress, angst og depression, som rammer flere og flere. Presset på velfærden og på vores frihed til at være forskellige.

Jeg går til valg på fire pejlemærker:

BÆREDYGTIGHED - for klodens skyld: Der er brug for en mere bæredygtig måde at producere og forbruge på.

Menneskelige RELATIONER i centrum: Familiepolitikken skal højere på dagsordenen, og vores offentligt ansatte skal sættes fri fra unødig kontrol og dokumentation, så de kan prioritere relationen til vores børn, unge, udsatte og ældre.

SOLIDARITET med fattige og udsatte: Både herhjemme og ude i den store verden.

Frihed til FORSKELLIGHED: Alle på tværs af religion, hudfarve, seksualitet og alt muligt andet skal have frihed til at udfolde sig i respekt for hinanden og demokratiet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske sikkerhedsnet på arbejdsmarkedet er grundlæggende blevet svækket igennem en række år. Det er vigtigt for den danske arbejdsmarkedsmodel, at vi har et rimelig finmasket sikkerhedsnet.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den fri bevægelighed er et stort gode, og samtidig er det helt afgørende at vi værner om danske løn- og arbejdsvilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærden skal følge med, når vi bliver flere børn og ældre.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gør kæmpe stort indtryk på mig, når danske statsborgere forhindres i at bo med deres elskede i deres hjemland.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør f.eks. tage kvoteflygtninge igen.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnefattigdommen er f.eks. steget meget de seneste år, og det kan vi ikke være bekendt.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har tillid til, at langt de fleste mennesker gerne vil arbejde. Selvfølgelig skal det kunne betale sig at arbejde, men det kan det jo også.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er en af grundene til den stigende fattigdom - og herunder ikke mindst børnefattigdom.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er, at skoledagen er spændende og varierende - med plads til f.eks. bevægelse og mere praktiske måder at lære på. Men omvendt må skoledagen ikke blive så lang, at det går ud over børnenes fritidsliv og fritidsaktiviteter.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion er på mange måder en god ting. Men dels skal pengene følge med, og dels er der helt sikkert tilfælde, hvor inklusion ikke er det rigtige. Det er mit indtryk, at pengene ikke altid har fulgt med, og at inklusionen nogle steder er gået for langt.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer og tests er udmærkede redskaber. Men der er en tendens til en for voldsom præstationskultur i en for ung alder.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærden skal følge med, når vi bliver flere ældre. Men det skal den også på f.eks. børneområdet, når der bliver flere børn. Vi har råd til begge dele, hvis vi prioriterer velfærden højere end skattelettelser.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen skal bestemt ikke stige endnu mere, end det allerede er aftalt.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunale udligning er helt afgørende, hvis vi skal have et nogenlunde ens serviceniveau i hele landet. Desværre er der en del fejl i den kommunale udligning, og derfor er der brug for en mere rimelig udligning.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en meget sympatisk tanke, og jeg vil ikke udelukke, at det kan lade sig gøre, men i virkeligheden er der måske bedre måder at fremme sunde fødevarer på.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle steder kan der være brug for lettelser - andre stedet måske stigninger. Helt overordnet ligger niveauet nogenlunde rigtigt, som det er.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved godt at det måske er et lidt kontroversielt svar. Men det er kæmpe problem, at danske unge drikker rekord meget alkohol.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan f.eks. være i form af bedre normeringer og/eller lavere betaling for pasningstilbud. Men det kunne også være i form af bedre muligheder for at passe sine børn, når de er syge - eller bedre muligheder for at skrue op og ned for sin arbejdstid i forskellige faser af livet. Det er helt afgørende, at vi giver vores børnefamilier gode rammer for at kunne dyrke de nære relationer, som er så vigtige for os alle sammen.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. Den bør hæves. For verdens fattigstes skyld. Men faktisk også for vores egen skyld. Hvis vi bruger udviklingsbistanden klogt, kan vi bidrage til mere fred og stabilitet og færre mennesker på flugt.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nok ikke realistisk her og nu, men det kan meget let bliver yderst relevant at afskaffe forbeholdet på bare lidt længere sigt.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Resocialisering er vigtigt. Det er dog ikke nødvendigvis en modsætning til også at have fokus på straf.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt afgørende, at vi finder mere bæredygtige måder at producere og forbruge på.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgiftsniveauet ligger nogenlunde fornuftigt. Men vi skal altid overveje, om vi kan justere tingene på en måde, hvor vi gør det mere grønt og samtidig behandler virksomhederne ordentligt og fair.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi kan blive enige med de nordafrikanske lande om det, kan sådan nogle lejre være en gode idé - især hvis de oprettes i et samarbejde med EU. Det er en konkret måde, hvorpå vi kan hjælpe flere og mere i nærområderne.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores offentligt ansatte gør generelt et super godt arbejde. Men vi skal blive bedre til at sætte dem fri fra unødig kontrol og dokumentation, så de kan dyrke deres faglighed - og ikke mindst den altafgørende relation til de borgere, som det hele handler om.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne kernevelfærden styrket, og jeg har indtryk af, at der nogle steder i det offentlige bruges for mange penge på administration. Men en meget stor del af ansvaret ligger hos os landspolitikere. Det er helt afgørende at vi forenkler en lang række regler og får gjort op med unødvendig kontrol og dokumentation.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Drikkevandet er noget af det vigtigste, som vi overhovedet har. Regler og lovgivning for sprøjtemidler hører som udgangspunkt til i Folketinget. Regler og kriterier for, hvad man må i hvilke typer af områder, bør som udgangspunkt være de samme i hele landet. Men der kan godt være behov for, at kommunerne kan lave en særlig beskyttelse af områder med sårbare drikkevandsboringer.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige her og nu er en udvidelse af E45 nok den øverste prioritet på vores østjyske transportpolitiske ønskeliste. Men helt grundlæggende finder jeg det lige så vigtigt at udbygge den kollektive og mere klimavenlige trafik som at udbygge vejnettet. Det er ikke et "enten eller" i mine øjne - snarere et "både og".

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror man kan komme langt på det her område uden brug af egentlig tvang.

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2010 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2001 - 2005

Medlem Menighedsrådet i Christians Sogn, Aarhus

2014 - 2015

Bestyrelsesmedlem Ungdomsskolen, Hedensted

2014 - 2017

Bestyrelsesmedlem Socialpædagogiske opholdssted Borgmesterbakken, Horsens

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Den kirkelige og humanitære børneorganisation Viva

Uddannelse

1999 - 2005

Cand.scient.pol Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2011 - 2015

Specialkonsulent Health Aarhus Universitet

2005 - 2011

Sekretariatsleder Kristeligt Forbund for Studerende
A

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2010 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2001 - 2005

Medlem Menighedsrådet i Christians Sogn, Aarhus

2014 - 2015

Bestyrelsesmedlem Ungdomsskolen, Hedensted

2014 - 2017

Bestyrelsesmedlem Socialpædagogiske opholdssted Borgmesterbakken, Horsens

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Den kirkelige og humanitære børneorganisation Viva

Uddannelse

1999 - 2005

Cand.scient.pol Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2011 - 2015

Specialkonsulent Health Aarhus Universitet

2005 - 2011

Sekretariatsleder Kristeligt Forbund for Studerende