PERSONPROFIL

Christian Møller-Nielsen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Favrskov
Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 5. februar 1953 i Århus Gift 3 børn

V

Christian Møller-Nielsen (V) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. Han er medlem af Udvalget for nære sundhedstilbud samt Det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik.

Christian Møller-Nielsen har været 2. viceborgmester i Favrskov Kommune. Han sad i byrådet i Favrskov Kommune fra 2005 til 2017. Inden da var han fra 1997 amtsrådsmedlem og bl.a. 2. viceamtsborgmester i Århus Amtsråd.

Han er uddannet speciallæge i kirurgi, og han var i de sidste 20 år topleder i hospitalsvæsenet som direktør for forskellige hospitaler. Indtil vinteren 2016 lægefaglig direktør for regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter.
Christian Møller-Nielsen bruger nu tiden som speciallæge, juletræsproducent.

Han er gift med Inge siden 1975, og sammen har de tre børn og otte børnebørn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 212 Venstre in total 8021
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 299 Venstre in total 8373

Mærkesager

  • Ældre
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Vælgerne kan have tillid til, at jeg har energi, tid og lyst til at levere en fortsat seriøs politisk indsats i et positivt samarbejde med andre partier. Jeg har tyve års politisk erfaring, hvor jeg sammen med flertal i amtsråd og byråd har bidraget til betydelige forbedringer i blandt andet sundhedssektoren. Det kan være svært for vælgerne at vurdere, hvilke politikere, som rent faktisk kommer med de visionære forslag, som kræver årelang indsats for at blive gennemført. Eftersom dette skrift i nogen grad er en "salgstale" vil jeg tillade mig at oplyse, at jeg en af eller den første til at foreslå f.eks. kræftpakker, behandlingsgaranti på højst en måned og lægehelikopter i Danmark. I lokalpolitik har jeg fået gennemført en række personlige mærkesager som bl.a. sundhedscentre i kommunens hovedbyer, forebyggelse med rent indeklima og servicemål maksimale ventetider på forskellige ydelser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er positivt, at byrådet har spredt kommunens afdelinger ud over hele kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerservice og dermed servicemedarbejderne skal opretholdes i alle fire hovedbyer. Den del af administrationen, som IKKE har borgerkontakt, bør samles et eller højst to steder i kommunen for at effektivisere. I dag bruger medarbejderne og lederne for meget tid og benzin på køre mellem de mange administrationscentre.

2 Byrådet skal arbejde for privatisering af flere offentlige veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal tilbyde næsten alle borgere med privatveje, at kommunen kan overtage vedligeholdelse m.v.. Det er nemlig ganske enkelt umuligt at gennemføre en retfærdig privatisering af offentlige veje, og derfor skal vi i stedet harmonisere i kommunen ved at kommunalisere private veje. Det er selvfølgelig frivilligt - kommunalisering gennemføres kun, hvis beboerne er interesserede !

3 Byrådet fordeler pengene til alle kommunens byer retfærdigt og ligeligt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele byrådet - både blå og rød stue - er opmærksomme på, at der skal skabes en balanceret udvikling i hele kommunen. Derfor vil der over en årrække være en nogenlunde ensartet kommunal investeringstakt i de forskellige dele af områder. Kommunen kan dog ikke ændre på den kendsgerning, at bl.a. virksomheder generelt foretrækker den Århusnære del af kommunen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både vejnet og kollektiv trafik skal udvikles sideløbende. Mindst halvdelen af borgerne i Favrskov Kommune bor på landet langt fra regelmæssig kollektiv trafik, og de er afhængig af et velfungerende vejnet.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle danskere skal over tid affaldssortere yderligere . I første omgang skal kommunen dog selv affaldssortere ordentligt, og derfor har jeg stillet beslutningsforslag i byrådet om, at kommunens institutioner skal forpligtes til at affaldssortere mindst på samme niveau som borgerne.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt er en af de vigtigste sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter for alle aldersgrupper. Netop derfor var jeg også for år tilbage en varm fortaler for bygning af yderligere fire idrætshaller i kommunen og kunstgræsbaner i flere hovedbyer.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er primært ikke en offentlig opgave !

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Favrskov Kommune har en tværpolitisk tradition for at værne om de svageste borgere, og der er generelt ikke behov for en yderligere fokus på de mest udsatte grupper. Personligt har jeg en særlig opmærksomhed på børnenes trivsel i svage familier, hvor vi ofte står med vanskelige etiske udfordringer.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende antal flygtninge i Favrskov Kommune er ikke et reelt problem - hverken økonomisk eller kulturelt. Men der er en antalsmæssig smertegrænse, fordi flygtninge har et betydeligt forbrug af offentlige ydelser, bl.a. i sundhedsvæsenet og overførselsindkomster.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er vekslende kvalitet i ældreplejen - både den offentlige og private sektor. I dag er der ingen dokumentation for, at private aktører er bedre end de offentlige til at tage sig af vores ældre borgere. Generelt er de ældre meget tilfredse med kommunens indsats, men der er stadig muligheder for forbedringer, bl.a. mere kontinuitet af de fremmødte hos den enkelte borger.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsområdet bør generelt tilføres en større andel af budgetrammen, bl.a. for at styrke forebyggelsen. Derfor ja til forbedret genoptræning/rehabilitering, men ikke på bekostning af andre sundhedsområder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med det nuværende gennemsnitlige antal elever er der ikke et generelt behov for at reducere antallet af elever i klasserne. Der kan dog være undtagelser, når der inkluderes særligt adfærdsvanskelige elever, og det bør være løst med byrådets nu vedtagne øgede bevillinger til området i år 2018.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget få borgere ønsker at blive eller forblive arbejdsløse. De få procent, som søger arbejdsløshed for at opnå offentlige ydelser, bliver i dag udfordret med arbejdsprøvning m.v..

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker skattestop i de næste mindst fire år !

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrådet - både blå og rød stue - ønsker en balanceret udvikling i hele kommunen. Derfor er vi enige om, at der i budgetforhandlingerne også er fokus på investering i yderområderne. Dog vil jeg arbejde for en fordobling af Landsbyrådets budgetramme for at stimulere de mange gode initiativer fra frivillige i vores landsbyer.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt afgørende for at forebygge kriminalitet, at skoler og idrætsklubber har øje på alle unge, også dem med potentiel tilknytning til bandemiljøer. I den sammenhæng yder de frivillige i Favrskov Kommune allerede en flot indsats - tak for det !

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for yderligere investering i sikre cykelstier nær skoler og til knudepunkter for kollektiv trafik. Det gælder blandt andet gennem Foldby og Norring, mellem Svendstrup og Hammel og det sidste stykke mellem Haldum og Hinnerup.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervsudvikling og naturbeskyttelse er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger. Kommunen udpeger erhvervsudviklingsområder i respekt for naturværdier og grønne områder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er primært ikke en offentlig opgave ! Kommunens nuværende budgetramme til at støtte bl.a. cykelløb i Hadsten er tilstrækkeligt.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er stort set ikke aktuelt i Favrskov Kommune. Derimod bør kommunen gøre mere for at etablere ungdomsklubber i hovedbyerne, som kan være attraktive samlingssteder for de unge.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Favrskov Kommune bruger allerede i dag et tilstrækkeligt pengebeløb per flygtning. Integration foregår bedst på en arbejdsplads kombineret med danskundervisning i fritiden.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdssamfundet leverer en acceptabel, om end stedvist noget skrabet, "basispakke" af service til alle ældre. De ældre, som gennem et langt liv har været særligt arbejdssomme, heldige eller dygtige, skal IKKE straffes ved at miste "basispakken", når de bliver ældre.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min holdning er, at vilkårene skal være nogenlunde ens - uanset om du har en psykisk eller fysisk(somatisk) sygdom.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for flere lidt flere pædagogtimer med det formål at reducere lukkedage og aftenåbne enkelte institutioner.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal være hurtige og effektive til at servicere egne og potentielt interesserede eksterne virksomheder, men kommunen skal ikke bruge flere skattekroner på at markedsføre Favrskov Kommune.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker skattestop i mindst fire år fra år 2019 !

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2625 Venstre in total 215079

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Vælgerne kan have tillid til, at jeg har energi, tid og lyst til at levere en fortsat seriøs politisk indsats i et positivt samarbejde med andre partier. Jeg har tyve års politisk erfaring, hvor jeg sammen med flertal i amtsråd og byråd har bidraget til betydelige forbedringer i blandt andet sundhedssektoren. Det kan være svært for vælgerne at vurdere, hvilke politikere, som rent faktisk kommer med de visionære forslag, som kræver årelang indsats for at blive gennemført. Eftersom dette skrift i nogen grad er en "salgstale" vil jeg tillade mig at oplyse, at jeg en af eller den første til at foreslå f.eks. kræftpakker, behandlingsgaranti på højst en måned og lægehelikopter i Danmark. I lokalpolitik har jeg fået gennemført en række personlige mærkesager som bl.a. sundhedscentre i kommunens hovedbyer, forebyggelse med rent indeklima og servicemål maksimale ventetider på forskellige ydelser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt mest mulig kollektiv trafik for pengene, men altid hensyn til skoler og uddannelsesinstitutioner. Busruter med meget få passagerer kan erstattes af f.eks. flextur eller mindre pendlerbusser

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det akutte beredskab på regionens fem akuthospitaler er generelt velfungerende hele døgnet, men der er naturligvis varierende afstand til det nærmeste akuthospital alt efter hvor man bor. Det præhospitale beredskab med f.eks. lægebiler i Region Midtjylland er landets mest omfattende, og fordelt i hele regionen.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske sundhedsvæsen har behov for yderligere investeringer i f.eks. ny effektiv medicin, undersøgelse af gener/arvemasse, generel forebyggelse, flere scanninger og avanceret operationsteknologi.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsvæsenet skal primært finansieres i et solidarisk system via skattebetaling. Princippet om fri og lige adgang til sundhedsydelser skal opretholdes.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Princippet om fri og lige adgang til sundhedsydelser skal opretholdes.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal bidrage med at skabe attraktive arbejdsvilkår for praktiserende læger i yderområder, f.eks. ved at etablere lægeklinikker i sundhedscentre eller på hospitaler.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den faglige kvalitet i det offentlige hospitalsvæsen er generelt mindst lige så god som kvaliteten på privathospitaler. Privathospitaler kan være et fornuftigt supplement til de offentlige hospitaler ved f.eks. at reducere ventelister med ventetid ud over en måned.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Etablering af akuthospitaler med høj speciallægebemanding hele døgnet er et markant kvalitetsløft for de AKUTTE . Kvalitet prioriteres højere end nærhed - og det er til gavn for patienterne. Hvad angår visse PLANLAGTE undersøgelser og behandlinger kan specialhospitaler som f.eks. Regionshospitalet Silkeborg levere mindst lige så høj kvalitet som de såkaldte "supersygehuse". atienter

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yderligere udlicitering forudsætter, at kvaliteten og driftsikkerheden ikke bliver dårligere på hospitalerne. Jeg er betænkelig ved at udlicitere brygningsdrift, fordi det omfatter mange opgaver, som er umiddelbart livsvigtige for patienterne.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det præhospitale akutberedskab - f.eks. lægebil og lægehelikopter - er generelt tilstrækkeligt i regionen. Der er dog enkelte områder med lang responstid, og det skal løses.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de næste årtier skal regionen finde alle forurenede grunde og rense de mest forurenede i prioriteret rækkefølge. Det er et nødvendigt og langt sejt træk til gavn for de kommende generationer.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flertallet af borgere i regionen er totalt afhængig af en bil som transportmiddel for at klare hverdagen med job og børn. Den kollektive trafik skal ikke prioriteres på bekostning af vejnettet, dog skal letbanen udbygges som planlagt.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udflytning af ungdomsuddannelser til såkaldt "tyndt befolkede områder" kræver, at der er en effektiv kollektiv trafik som f.eks. bus eller tog.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne har generelt løst opgaverne i sundhedsvæsenet tilfredsstillende og borgernes tilfredshed med sundhedsvæsenet er næsten helt i top. Dog halter samarbejdet indbyrdes mellem regionerne, hvilket udløser ekstraudgifter og forskellig faglig kvalitet. Regionerne kan kun overleve på sigt, hvis det indbyrdes samarbejde bliver mere forpligtende.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien skal i større omfang integreres i akuthospitalerne og øge samarbejdet med kommunerne. Det kræver øgede investeringer i en årrække.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Effektiviseringskravet på 2 % for år 2018 er ophævet af regering og folketing. Der vil dog stadig være behov for at effektivisere i dagligdagen, for eksempel med forbedring af IT-systemer, mere patientinddragelse og færre krav til kvalitetsregistrering.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt bør forebyggelsen styrkes, og det gælder blandt andet screening for alvorlig sygdom. Eksempler på områder med behov for øget befolkningsscreening er kolesterol i blodet, udposning på hovedpulsåren og gener/arvemasse med risiko for kræft.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsforsikringer giver generelt hurtigere adgang til visse sundhedsydelser, men tilbyder ikke en bedre faglig kvalitet. Indenfor visse sygdomme aflaster sundhedsforsikringer de offentlige hospitaler, men i langt hovedparten af tilfældene ender patienterne alligevel med at skulle behandles på et offentligt hospital.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen har ansvar for at stimulere vækst i hele regionen - både i by og på land. På udvalgte områder, f.eks. IT-udvikling, bør regionen dog yde en særlig indsats i samarbejde med Aarhus Universitet.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nuværende retningslinjer og procedurer fungerer tilfredsstillende.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke reduceres i det samlede budget til buslinjer, men bestyrelsen må nødvendigvis prioritere, hvor man får mest for pengene. Der er behov for at prøve nye metoder i de tyndt befolkede områder, f.eks. udvidelse af flextur.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for nære sundhedstilbud Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik Region Midtjylland, Venstre

2013 - 2017

2. viceborgmester Favrskov Kommune, Venstre

2005 - 2013

Byrådsmedlem

1997 - 2005

Amtsrådsmedlem Århus Amtsråd, Venstre

Uddannelse

Speciallæge i kirurgi, Aarhus Universitet
Kandidat Cand. med, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Pensionist

1982 - 2016

Cheflæge Region Midtjylland
Speciallæge
V

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for nære sundhedstilbud Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik Region Midtjylland, Venstre

2013 - 2017

2. viceborgmester Favrskov Kommune, Venstre

2005 - 2013

Byrådsmedlem

1997 - 2005

Amtsrådsmedlem Århus Amtsråd, Venstre

Uddannelse

Speciallæge i kirurgi, Aarhus Universitet
Kandidat Cand. med, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Pensionist

1982 - 2016

Cheflæge Region Midtjylland
Speciallæge