PERSONPROFIL

Christen Sørensen

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Født 2. marts 1945 Bor i Frederiksberg Kommune

A

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse
  • Økonomi
  • EU

Med kandidatens egne ord

Som økonom har jeg stor interesser for økonomiske spørgsmål. I bogen "Fundamentet under EU vakler" har jeg påvist, at EU's overordnede økonomiske spilleregler er fagligt forkerte og i øvrigt virker destabiliserende, som det kan ses af den stigende kløft mellem nordlige og sydlige medlemslande, og som netop nu viser sig i opgøret om Italiens 2019-budget.

Hvis man mener, at kompetence og erfaring er vigtig for folketingsmedlemmer, er jeg måske et relevant valg. Men du skal jo også kunne acceptere mit grundlæggende værdigrundlag, som jeg kort vil udtrykke ved: Da har vi i rigdom drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt.

Jeg må desværre indrømme, at det på mange områder er gået den modsatte vej i de senere år. Det vil jeg gerne forsøge at modvire.

Fra min tid som formand for Det rådgivende udvalg for Grønland har jeg også fået et klart blik for, hvor vigtigt det er, at alle børn får muligheden for at dygtiggøre sig. Det er en helt afgørende prioritet for mig.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her tænker jeg på Polens udnyttelse af reglerne ved bl.a. at importere arbejdskraft fra Fjernøsten. Men der er jo et frit indre arbejdsmarked i EU.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på: hvor. Tværtimod vil jeg især fokusere på omstilling: væk fra bureaukratiske stiller over mod flere "varme hænder" stillinger. Og det skal kombineres med en anderledes ledelsesform, hvor overdreven kontrol erstattes af sanktioner.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengepungen skal ikke afgøre, om man har råd til at tage på sygehus o. lign. Fra det amerikanske sundhedssystem ved vi, hvad brugerbetaling via forsikring udløser af enorme administrative omkostninger.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver givetvis lavet flere prøver, som vi ved fra det amerikanske sundhedssystem. Men det bliver patienterne ikke nødvendig bedre af, men det bliver meget dyrere for befolkningen.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en grænse, bl.a. afhængig af om der findes alternativer, der har stort set samme effekt.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idet denne mulighed dog ikke skal misbruges til proformaægteskaber.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er opstået alt for stor ulighed, som jeg bl.a. har skrevet et længere indlæg om på min soc-hjemmeside: https://www.socialdemokratiet.dk/politiker/christen-soerensen

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig vil der altid være nogle, der drager nytte heraf. Men langt, langt de fleste vil hellere end gerne have et arbejde med det fællesskab, der følger heraf.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er lysten. Den skal ikke dræbes ved for lange skoledage.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nationale test er ikke befordrende. Jeg har skrevet mange artikler om disse, og hvor forkert de er udformet.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der var for meget sparetankegang heri.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er ikke et alternativ, som jeg kan støtte.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For generelt stillet spørgsmål.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdsreformen betød, at folkepensionsalderen stiger i takt med levealderen. I stedet for en generel forhøjelse af folkepensionsalderen, bør en mere specifik ordning måske indføres, hvor der tages hensyn til, hvor mange år de pågældende har været på arbejdsmarkedet og belastningen af arbejdet (fysisk og psykisk)

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For kompliceret at administrere. Så hellere målrettede tilskud. Men hvis det kan administreres, så ville jeg se anderledes herpå

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Strukturreformen har allerede gjort Danmark mere skæv. Det bør udligningsordningen rette op på. Vi skal ikke have to niveauer i Danmark.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ellers stiger uligheden endnu mere, end det har været tilfældet.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bl.a. i vore folkeskoler. Jeg har selv børnebørn, der går i folkeskoler (i København bl.a.). Det harmer mig, at de ikke i alle fag får deres egne bøger - og at toiletter er uindbydende.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk økonomi er uhyre stærk. Vi har - trods et højt lønniveau - et alt for stort overskud på betalingsbalancen. Vi har siden 2012 ligefrem overskredet EU's regler herfor (højst 6 pct. af BNP i en tre årig periode). Det har også været tilfældet for Holland - og fra 2013 for Tyskland. Herved bidrager vi til at forarme Sydeuropa med hertil stadig større kløft mellem nordlige og sydlige medlemslande.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går virkelig godt for private virksomheder. Og for at opretholde gode skoler og et godt sundhedsvæsen - bl.a. - er der brug for indtægter for det offentlige. Så dette er ikke på min dagsorden.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Denne opdeling skal vi forsøge at undgå. Det er opdelingen af familier efter antal børn, der er afgørende. Og det fødes for få børn i Danmark til at folketallet kan opretholdes med "egen" indsats.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes især, at vi skal forsøge at reagere på en sådan måde, at vi forsøger at få et godt forhold til det russiske folk - hvorfor det kun er ledelsen, eks. Putin, som vi tager afstand fra.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med ulandsbistand for at reducere migrationen til Europa - især for Afrika. Derfor bør ikke mindst handelsreglerne lempes, så vi køber flere produkter fra Afrika, så de kan finde et arbejde i deres hjemlande. Men ulandsbistanden skal givetvis målrettes noget mere, så vi især støtter de lande, der ikke misbruger ulandshjælpen, men bruger den til gavn for den alm. befolkning.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt NATO-samarbejdet kan opretholdes (måske tvivlsom efter Trump) er det prioriteten. Hvis dette ikke fortsættes, vil jeg ikke udelukke, at det bedste for Danmark vil være at deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gælder ikke økonomisk kriminalitet. Der er flere indikationer af, at det eneste, der afholder fra økonomisk kriminalitet - som f.eks. hvidvask og dræning af statskassen ved refusion af udbytteskat - er fængselsstraffe. Der blev ikke rejst en eneste straffesag i kølvandet på Finanskrisen - det har haft meget negative virkninger.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør tænker på resocialiseringen.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal også finansieres. Evt. ved andre skattestigninger.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for vore efterfølgere.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi alle bliver opmærksomme på, hvad vi f.eks. bruger af plastik - sortering af affald er en god påmindelse om det bjerg af bl.a. affald, som vor levestil fører med sig. Derfor også genbrug.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke hovedproblemet. Hovedproblemet er de spilleregler, som bl.a. er inkluderet i den økonomiske politik. I bogen "Fundamentet under EU vakler", der udkom 2. nov. fra Haase' Forlag, har jeg sammen med fhv. departementschef Jørgen Rosted beskrevet dette. I en globaliseret verden er vi nødt til at være med i EU, hvis ikke de multinationale selskaber skal få alt for stor magt. EU har tilstrækkelige økonomiske muskler til at hindre dette, hvis vi altså kan få flertal herfor.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke være i Nordafrika. Det er vigtigt, at det sker i landene, der vil være med. Bl.a. ved at den lokale befolkning også kan få arbejde i vestlige firmaer, der opretter produktion i disse lejre, der også skal have skoler og sundhedsvæsen.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i hvert flad alt for bureaukratisk - et udslag af bl.a. new public management trenden.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange skandaler med private udbydere, der ikke kan levere det, som de lover.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg meget enig i. Men nedlægges en række af de mange kontrolstillinger, skal der indføres andre muligheder for at reagere: bl.a. afskedigelser af off. ansatte, der ikke lever op til deres forpligtelser.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan evt. blive tale om økonomisk kompensation

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det er også vigtigt, at der så tilbydes alternative bosætningsmuligheder

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke, at det er alternativer. I øvrigt mener jeg, at muligheden af en Kattegatsbro med jernbaneforbindelse til København og Kastrup-lufthavn bør undersøges

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

Tillidsposter

1996 - 2009

Formand Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi

1996 - 1998

Formand Ekspertudvalget vedr. Hovedstadsområdet

1995 - 2001

Formand Juristernes & Økonomernes Pensionskasse

1992 - 1999

Studieleder Studienævnet for de Økonomiske Dagstudier (SØD)

1988 - 2006

Formand AE-rådet

1986 - 1988

Formand Københavns Fondsbørs

1985 - 1988

Formand (Overvismand) Det økonomiske Råd

1988 - 2006

Medlem Det Økonomiske Råd for AE-rådet

1988 - 1989

Medlem af bestyrelsen Socialforskningsinstituttet

Uddannelse

Cand.polit Økonomi, Københavns Universitet
Studentereksamen Matematisk linje, Ribe Katedralskole

Erhvervserfaring

2004 - 2007

Professor Institut for Regnskab og Finansiering, Syddansk Universitet

1996 - 2001

Institutleder Økonomisk Institut, Syddansk Universitet

1982 - 2013

Professor Samfundsvidenskablige Institut, Syddansk Universitet

1982 - 2003

Professor Økonomisk Institut, Syddansk Universitet

1977 - 1982

Professor Økonomisk Institut, Københavns Universitet

1972 - 1977

Det økonomiske Råds Sekretariat
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

Tillidsposter

1996 - 2009

Formand Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi

1996 - 1998

Formand Ekspertudvalget vedr. Hovedstadsområdet

1995 - 2001

Formand Juristernes & Økonomernes Pensionskasse

1992 - 1999

Studieleder Studienævnet for de Økonomiske Dagstudier (SØD)

1988 - 2006

Formand AE-rådet

1986 - 1988

Formand Københavns Fondsbørs

1985 - 1988

Formand (Overvismand) Det økonomiske Råd

1988 - 2006

Medlem Det Økonomiske Råd for AE-rådet

1988 - 1989

Medlem af bestyrelsen Socialforskningsinstituttet

Uddannelse

Cand.polit Økonomi, Københavns Universitet
Studentereksamen Matematisk linje, Ribe Katedralskole

Erhvervserfaring

2004 - 2007

Professor Institut for Regnskab og Finansiering, Syddansk Universitet

1996 - 2001

Institutleder Økonomisk Institut, Syddansk Universitet

1982 - 2013

Professor Samfundsvidenskablige Institut, Syddansk Universitet

1982 - 2003

Professor Økonomisk Institut, Syddansk Universitet

1977 - 1982

Professor Økonomisk Institut, Københavns Universitet

1972 - 1977

Det økonomiske Råds Sekretariat

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds