PERSONPROFIL

Carsten Borup

Alternativet

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

I et forhold 4 børn Bor i Aarhus Kommune

Å

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Retspolitik
  • Ældreområdet
  • Skole og uddannelse
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

For klimaets skyld, for den sociale retfærdigheds skyld, for kreativitetens og for demokratiets skyld, så er det en god ide at stemme på mig.
Jeg er god til at skabe plads til at tænke det nære hverdagsagtige og det strategiske sammen med et større generelt perspektiv både nationalt og internationalt.

Jeg har beskæftiget mig meget og bredt med det sociale, sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle felt både som frontperson og i ledelsespositioner.

Min særlige styrke er, at jeg har beskæftiget mig med politik hele livet og har kendskab til mangfoldige politiske landskaber og strategier, og at jeg er drevet af en stærk følelse af at det gode skal overvinde det dumme og onde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengeretten bør sættes op til det den var nemlig 3-4 årig.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have styrket overenskomst området og de faglige aftaler i alle brancher. Trepartsforhandlinger skal være centrale og faste holdepunkter for aftaler mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Det nye prekariat skal sikres mod dårlige arbejdsforhold og utryghed på den lange bane(pension, forsikringer etc.)

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør styrke vore institutioner ikke mindst børnepasningsområdet. Der bør også ske en stærk udvikling af den offentlige støtte til social-økonomiske virksomheder (der drives med almennyttige formål).

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører tager gerne de "nedhængende frugter "og lader det dyre og svære blive i det offentlige. Lad de private tage sig af skønhedsbranchen og lignende, som ikke bærer præg af nødvendighed.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kunne gifte, samleve, elske dem vi vil. Samfundet skal skabe plads til, at dette kan lade sig gøre.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en afskyelig udlændinge-politik, som istedet for at modtage og værdsætte søger at afskrække og nedgøre mennesker fra andre lande. Vi får i fremtiden brug for alle slags fagfolk for at udvikle og skabe et Danmark for fremtiden.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har alt for mange fattige mennesker i samfundet. Vi skal have større lighed. Vi har også et demokratisk problem, når så få ejer så meget, som de gør i dagens Danmark. Vi skal have spredt rigdommen ud til mange flere.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De allerfleste vil arbejde og klare sig selv, hvis det overhovedet er muligt.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er en modbydelighed i dagens DK, fordi den gør mennesker fattige og utrygge og signalerer en mangel på tro på, at den enkelte ønsker at klare sig selv. Pøj!

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have testkulturen væk og fokus på dannelse, på den enkelte elevs behov og samarbejdet mellem lærer og elev om elevens mål for sin indsats.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal indrette skolen for alle. Vi skal skabe pædagogiske tilgange til læring på 1000 forskellige måder, så vil alle børn med alle de forskellige talenter, de nu engang har kunne opnå den livsdannelse i skolen, som de har brug for.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolen har en kæmpechance for nu at transformere sig til den skole, som vi ønsker os. Skolereformen har skabt et nødvendigt opbrud, men ikke den endelige form (som nok aldrig kommer). Vi skal have åbnet skolen mod livet, afskaffe testkulturen og fokusere på livsdannelse og redskaberne til at klare sig i en moderne verden.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærden skal styrkes både for børn og unge og for ældre. Uddannelsessystemet skal bestandig forbedres og særforsorgen og psykiatrien bør også styrkes. Men al politik er prioriteringer - så nogle år må vejene holde for og andre år må beskatningen på de rigeste øges.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det burde ikke være nødvendigt at skabe mere brugerbetaling for vore ældre borgere . Med alderen får vi flere sundheds-problematikker, som ikke bør belaste den enkletes trivsel og tryghed. Over halvdelen af landets folkepensionister har en lav eller meget lav indkomst.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal reformere arbejdsmarkedet, så det bliver muligt at lave en meget fleksibel tilbagetrækning. De mest slidte borgere skal kunne trække sig tilbage tidligt og de andre når de helst vil. I dag bor ca. 40.000 mennesker på plejehjem ud af en gruppe på 1.1 million dansker over 65 år. Vi bliver stadig sundere og udgør ikke en ældrebyrde. Så det handler ikke om folkepensionsalderens niveau, men om fleksibilitet.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten skal give mening, hvis den skal være der. Det vil sige, at den skal tages fra de rigeste borgere, som skal have lov til at yde mere til vore fælles goder (skoler, veje, sygehuse, kloakering, natur etc.)

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et af de håndtag vi har for at styrke bæredygtigheden og klimabelastningen er afgiftspolitikken. Højere moms på belastninger og lavere moms på sundhedsfremmende varer.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre en rimelig omfordeling mellem kommunerne, så der ikke kan ske spekulationer i hvilke ydelser den enkelte borger skal kunne modtage. Lighedsprincippet skal udfoldes i omfordelingen.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke kun tænke i BNP (Bruttonationalproduktet), men i højere grad se på at støtte til et godt liv skaber balance hos den enkelte, gør mindre syg, giver velvære og trivsel og overskud til at handle mere samfundsgavnligt (feks. i klima og sundhedsspørgsmål). Økonomien styrkes af sunde og glade borgere.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatter og afgifter bør indrettes til at understøtte en bæredygtig og grøn omstilling af samfundet. Det skal gøre godt at gøre det rigtige (bæredygtighed) og dyrere at gøre det forkerte (forurene og klimabelaste).

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt bør vi skærpe opmærksomheden på alkohol også på alkohols skadelige virkninger!

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke, at dette er den rigtige vægt at stille op. Alle børn skal have et rigt liv og støtten til socialt udsatte familier skal selvfølgelig være stærk.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børneinstitutionernes priser belaster et familiebudget for voldsomt. Vi skal sikre vore små medborgere den bedst mulige start: Dvs. frit valg på næsten alle hylder.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som er af de rigeste lande i verden bør vi gå forrest i U-landsbistand. Penge der afskaffer fattigdom, tørke, nød og krig afskaffer også flygtningestrømme og pres på I-landene.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den aggressive politik der føres i Sovjet overfor grænsestaterne i denne tid, så er det svært at se en sådan vej, men udvikling og forandring sker jo i pludselige spring, så vi må håbe på et åbent og demokratisk Rusland vokser ud af denne tids nye Zar-rige.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør i EU kunne arbejde bredt sammen og ikke være i et absurd afhængighedsforhold til USA.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal simpelthen ikke kriminalisere børn. Vi skal ikke have børnefængsler. Vi skal tage os af og vi skal opdrage og understøtte.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fængselsstraffe bør gøre samfundet mere sikkert. Hvordan fører en straf bedst muligt til en ikke-farlig tilbagevenden til samfundet...til at være en nyttig samfundsborger?

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf skal gøre mennesker ufarlige for borgerne. Med en udpræget straffekultur ser det ud til, at de voldsindsatte ikke resocialiseres, men kommer ud af fængsler som endnu mere farlige. Det er hul i hovedet. Straf skal gøres til en effektiv vej tilbage i samfundet.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klimaspørgsmålet er afgørende og forbruget i DK er relativt et af de største og mest miljøbelastende i verden.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo mere bæredygtigt jo færre afgifter!

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Elbilernes muligheder for at skabe bæredygtighed skal udvikles nu.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I EU bør borgerne kunne bevæge sig frit over grænserne. Vi skal altid holde et vågent øje med kriminelle muligheder og banditter.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU bør have et større demokratisk indhold og en bedre balance mellem borgernes indflydelse og det politiske niveau. Hvis EU er demokratisk, så skal vi i højere grad involvere os i et fælles europæisk projekt. Det nationale særpræg og nationalismen vil engang være fortidig.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte alle de rigtige løsninger i verdens brændpunkter. Vi skal også være parat til at tage imod FN flygtninge i vores rige lille land.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærden kan ikke gøres profitorienteret. Vi skal sikre den rette tilgang til pleje, omsorg-, uddannelse, sundhed osv. Vi skal have frie og uafhængige institutioner baseret på viden og indsigt og ikke på økonomiske bundlinjer.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have større indflydelse fra fagfolk i vore institutioner. Mindre bureaukrati og skrivebord og mere handling i frontlinjen blandt børn, unge, ældre og sociale indsatser.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal både styrke det lokale selvstyre og sikre at miljøspørgsmål og klimabelastningen kommer øverst i vores prioriteringer - jævnfør advarslerne fra FN´s klimapanel

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke den kollektive trafik og vi skal gøre den bæredygtig. Istedet at udbygge privat-billismens vejnet så skal vi tænke fremtidens overordnede trafikplanlægning ind. Færre biller, flere letbaner, mere kollektivitet.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark skal vi ikke tvangsforflytte nogen mennesker. Integrationen går meget bedre end den omtales og sociale problemer skal bearbejdes med sociale virkemidler; det vil sige mere støtte, hvor det kræves, flere muligheder for jobskabelse, mere inspiration til at være mønsterbryder. Bandekriminalitet skal bekæmpes, men de virkemidler der skal iværksættes handler om opdragelse, at undergrave mulige kriminelle handlinger, at slå hårdt ned på vold og våbenbesiddelse etc.

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Alternativet

Tillidsposter

2003 - 2012

Bestyrelsesmedlem Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed og af Sex og Samfund

2011 - 2013

Formand Landsorganisationen mod seksuelle overgreb LMSO

2015 - 2016

Forperson Alternativet Aarhus kommune

Uddannelse

1997 - 1999

Diplomuddannelse Ledelse, Århus Købmandsskole

1975 - 1979

Erhvervsuddannelse Tømrer, Randers Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Leder FrivilligCenter for Seniorer i Aarhus

2011 - 2015

Projectmanager Den Kreative og Kulturelle Ungdomsuddannelse

2011 - nu

Owner BORUPs

2010 - 2011

Udviklingskonsulent DISCUS

2008 - 2010

Manager Sex & Samfund

1999 - 2008

Leder Center for seksuel sundhed - Lysthuset

1992 - 1999

Forstander Daghøjskolen Kulturambulancen

1987 - 1992

Projektleder Kultur- og beboerhus

1984 - 1987

Voksenunderviser Den Regionale Daghøjskole
Å

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Alternativet

Tillidsposter

2003 - 2012

Bestyrelsesmedlem Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed og af Sex og Samfund

2011 - 2013

Formand Landsorganisationen mod seksuelle overgreb LMSO

2015 - 2016

Forperson Alternativet Aarhus kommune

Uddannelse

1997 - 1999

Diplomuddannelse Ledelse, Århus Købmandsskole

1975 - 1979

Erhvervsuddannelse Tømrer, Randers Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Leder FrivilligCenter for Seniorer i Aarhus

2011 - 2015

Projectmanager Den Kreative og Kulturelle Ungdomsuddannelse

2011 - nu

Owner BORUPs

2010 - 2011

Udviklingskonsulent DISCUS

2008 - 2010

Manager Sex & Samfund

1999 - 2008

Leder Center for seksuel sundhed - Lysthuset

1992 - 1999

Forstander Daghøjskolen Kulturambulancen

1987 - 1992

Projektleder Kultur- og beboerhus

1984 - 1987

Voksenunderviser Den Regionale Daghøjskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds