PERSONPROFIL

Caroline Mathilde Reitzel

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Aarhus

Født 7. oktober 1994 i Aarhus Single Bor i Aarhus Kommune

D

Caroline Mathilde Reitzel (Nye Borgerlige) er folketingskandidat til valget i 2019.
I 2017 var hun kandidat for Nye Borgerlige ved Kommunalvalget i Aarhus kommune, men blev ikke valgt ind.

Til daglig er hun kandidatstuderende i kulturhistorie ved Aarhus Universitet.

Mærkesager

  • Økonomi
  • Skattepolitik
  • Retspolitik
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Som samfund befinder vi os i en brydningstid, den tillid der har hersket i mange årtier, er udfordret på flere områder. Dette viser sig særligt i form af de stigende udfordringer med utilpassede migranter. Den tillid, frihed og stærke nationale sammenhængskraft vi er opvokset med, er under pres. Danmark er et lille land, men et lille land med mange traditioner, værdier, en lang historie og en stærk kultur. Det er vores fornemmeste opgave at sørge for at fremtidige generationer også kan opleve dette. Det er ikke kun internt, at vores tillid og samfund er truet, også eksternt er det tydeligt, hvorledes overstatslige institutioner langsomt men sikkert fratager os ret til national selvbestemmelse. Vores land, vores kultur og vores historie er unik, det er vores opgave at sikre at det fortsat er tilfældet, mange år frem i tiden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige mener at man som borger bør forsikre sig mod arbejdsløshed. Det skal gøres mere fleksibelt således at man kan vælge at få en højere dækning ved at betale en højere præmie, man kan vælge at være dækket i kortere tid for færre penge. Dagpengesystemet skal finansieres af arbejdsmarkedets parter, og ikke over skatten.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et område politikerne skal blande sig i.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal være mindre, og den privat større.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke afgørende om sundhedsydelsen leveres af et offentligt hospital eller et privat. Danskernes sundhedssystem skal afbureaukratiseres. Alt for mange ressourcer bruges på kontrol, skemaer og administration.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør altid lægge en lægefaglig grund til vurdering af de behandlinger der tilbydes i sundhedssystemet. Danmark er et rigt land, og bør i fremtiden kunne tilbyde dyr behandling til de borgere som har brug for en sådan.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe skatten er på et så højt niveau som er tilfældet i dag, bør der ikke indføres yderligere brugerbetaling.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når udlændingepolitikken er løst fra bunden, vil en af fordelene for danskere som forelsker sig i en udlænding, være at det på det tidspunkt ville være lettere for dem at få dem til Danmark.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden. Stramninger i form af lappeløsninger virker ikke, det betyder måske at udviklingen går langsommere, men den bevæger sig fortsat i den forkerte retning. Der skal indføres et totalt asylstop, kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom, og retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom. Dansk lov skal stå over afgørelser ved den europæiske menneskerettighedskonvention.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den økonomiske ulighed i Danmark er meget lille. Indkomstforskelle mellem middelklassen og overklassen er ligegyldig. De psykisk syge, udsatte børn og lignende grupperinger, har ikke gavn af en stor omfordeling. Vi skal hjælpe de som ikke kan klare sig selv.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke først og fremmest ydelsernes størrelse, der afholder folk fra at tage et arbejde. De fleste undersøgelser peger på dette. Vi går ind for en afvikling af jobcentrene, og vi ser dette som en meget større barriere for at de mennesker som står udenfor arbejdsmarkedet, kommer ind. Vi tror at motivationen øges ved at de som godt kan arbejde, men ikke gør det, sættes på en basisydelse, og de som ikke kan finde et arbejde kan få et beløb til at få professionel hjælp til at finde et sådant.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil langt hellere forenkle systemet, således at de som er syge kommer væk fra kontanthjælpssystemet.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et politisk diktat der er pålagt skolerne, at de skal være mere inkluderende. Det bør være en faglig vurdering, hvorvidt en elev har bedre af specialskoleundervisning. Der bør være den enkelte skole som kan fastlægge retningslinjer for, hvor mange inklusionselever en klasse kan rumme.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige anerkender nødvendigheden af at teste eleverne og give karakterer, Nye Borgerlige mener at test i folkeskolen skal tilrettelægges og udføres efter lærerenes behov.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolen skal sættes fri, og bør selv have mulighed for at tilrettelægge skoledagen, også længden af denne.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke indføres mere brugerbetaling, før skatten er sat væsentligt ned.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er faktum at der bliver flere ældre i de kommende år. Løsningen er at skabe en politik som fører til mere vækst og velstand, således at der kan tilføres flere penge til ældreplejen uden at skatten skal sættes op eller der skal skæres i andre kerneydelser.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende at pensionsalderen hæves med den forventede levealder, men såfremt folk havde større mulighed for at spare op til deres egen pension ville problemet kunne afhjælpes.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms er endnu et forsøg på at regulere borgernes adfærd. Af fordelingsmæssige hensyn kan dog være positivt, at fjerne momsen generelt, dette skal dog gælde alle fødevarer, og ikke være op til staten at regulere.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samlet set er udligningsordningen både uretfærdige og uingennemskuelige, at de kommer til at virke ødelæggende for det kommunale selvstyre.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige ønsker at indføre en flad skat. Topskatten er en af de mest forvridende skatter i samfundet.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en falsk forestilling at en større offentlig sektor, giver større velstand.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønningerne er så høje, som virksomheder har mulighed for at betale.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe pengene bliver i virksomheden, er der ingen grund til at beskatte dem. Når pengene udbetales i form af udbytte og løn til ansatte og ejere, skal beskatning finde sted. Det er et sundt princip, og som betyder at, vi går ind for en total afskaffelse af selskabsskatten.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke brug for flere forbud, men for større personligt ansvar.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil give danskerne mulighed for at bestemme mere selv. Også de familier som har svært ved at klare sig.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De danske familier skal have øget deres økonomiske råderum, ikke gennem flere tilskud, men gennem skattelettelser og afskaffelse af en række afgifter som tynger almindelige familiers økonomi.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker at fjerne ulandsbistanden til fordel for bedre frihandelsaftaler. Vi ønsker at betale til nødhjælp og FN's drift af lejre i nærområderne.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er stærke tilhængere af NATO og ikke mener Rusland er en rar nabo. De sanktioner overfor Rusland som er iværksat, kan virke meningsfulde ift. Ukraine. Generelt mener vi ikke at økonomiske sanktioner er et godt middel i international politik. Allerhelst ser vi at det bliver muligt at finde veje, således at vi kan få et bedre forhold til Rusland og trække dette i en mere vestlig retning.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal holde fokus på NATO samarbejdet, det er gennem NATO vi sikrer dansk suverænitet. EU bør ikke beskæftige sig med forsvarspolitik, men med frihandel.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mener man skal lave et helt nyt system, hvor der er sanktionsmuligheder der kan bringes i anvendelse, også overfor børn der bryder loven.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal indføres strengere straffe for personfarlig kriminalitet. De straffe der gives er ude af trit med danskernes retsfølelse. Både af hensyn til offeret og for at undgå at folk griber til selvtægt.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal ikke resocialiseres, men udvises konsekvent og efter første dom. Danske fanger bør indlogeres i et resocialiseringsprogram.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god idé at genbruge affald, initiativerne skal dog drives af sund fornuft, og ikke ideologi.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifter på forurening skal dække de udgifter som de påfører samfundet. De skal ikke bruges som en pengemaskine for staten.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for at fjerne registreringsafgiften på alle biler. At sænke afgiften på udelukkende el-biler, løser kun et lille problem.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen bør være permanent, både ind i landet og ud af landet. Et samfund kan ikke bevares indadtil, såfremt grænserne udadtil ikke beskyttes.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for frihandel, og et arbejdsmarked hvor man er i stand til at udveksle arbejdskraft på tværs af landegrænser. Det er dog vigtigt for os at danske love bliver lavet i Danmark, og at danskerne selv kan afgøre hvor meget der skal samarbejdes om.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal hjælpes i nærområderne. EU-lejre i Nordafrika løser ikke problemet, såfremt et totalt asylstop ikke indføres først. Vi kan i stedet vælge at øge støtten til de FN-drevne lejre i de områder hvor flygtningene er, og behovet er størst.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering kan være et godt værktøj, undersøgelser viser at der er en økonomisk besparelse i udlicitering. Nye Borgerlige mener ikke at udlicitering som det foregår i dag i kommunerne er en god løsning. Det medfører en gevaldig administration. Vi mener at man kan nå det samme, ved at privatisere mange af opgaveløsningerne som kommunerne står for i dag, og ikke mindst lade pengene følge borgerne. Så kan man være sikker på, at kvalitet og pris følges ad.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrden af regler og love er vokset år for år. Antallet af DJØF'ere i staten, er næsten fordoblet siden 2001. Det offentlige bør afbureaukratiseres, og omprioriteringen bør ske således at det offentlige kan tage sig af det centrale.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selv efter finanskrisen og kommunerne skar meget ned, steg deres lønudgifter alligevel. Man fyrede de varme hænder og ansatte flere kolde hænder. Lavtlønsjobs i den offentlige sektor blev afskåret, til fordel for dyre akademikerstillinger.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regulering af sprøjtemidler skal ske på et sagligt grundlag, hvor risikovurderingen for grundvandet baserer sig på videnskabeligt anerkendte målinger fremfor modelberegninger. Såfremt et stof er farligt for grundvandet, skal det forbydes. Alle afgifter på sprøjtemidler skal fjernes.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Letbanen er et forfejlet prestigeprojekt som koster skatteborgerne alt for mange penge. Vi bør i stedet fokusere på et funktionelt busnet og udvidede motorveje som kan transportere danskerne på egne betingelser.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden, ikke med ligegyldig symbolpolitik.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 198 Nye Borgerlige in total 2084

Mærkesager

  • Integration
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

1: Mere respekt for borgernes penge

Hos Nye Borgerlige ønsker vi en omprioritering i måden, hvorpå skatteborgernes penge prioriteres i byrådet og kommunen. Projekter som Letbanen, som trækker et så stort underskud så tidligt i processen, burde ikke have fået lov til at overleve. Nye Borgerlige finder det problematisk, at borgernes penge bruges på prestigeprojekter som ender med at koste dem flere penge i sidste ende.

2: Et tryggere natteliv

I Aarhus oplever vi desværre alt for mange overfald og anden personfarlig kriminalitet i nattelivet. Hos Nye Borgerlige ønsker vi at indsætte en mobil patruljeenhed som kan overvåge de unge i nattelivet og forhåbentligt forhindre en yderligere stigning i overfald. Denne Patruljeenhed skal finansieres via et samarbejde mellem kommunen, regionen og eventuelle fondsmidler.

3: Fjern kulturstøtten til moderne kunstprojekter

Hos Nye Borgerlige mener vi, at offentlig støtte udelukkende skal gives til kulturinstitutioner som formidler vores historie og kultur. Altså ikke til nye kunstprojekter som ikke har bevist deres værd eller bidrager til en historisk formidling for befolkningen. Ved at fjerne den offentlige støtte til nye kunstprojekter vil vi økonomisk kunne fokusere langt mere på kernevelfærd i kommunen. Moderne kunst må klare sig på det frie marked.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Tillidsposter

2017 - nu

Forretningsudvalgsmedlem Nye Borgerliges Ungdom

Uddannelse

2014 - 2017

BA.His Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2017 - 2019

Kandidat studerende Aarhus Universitet
D

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Tillidsposter

2017 - nu

Forretningsudvalgsmedlem Nye Borgerliges Ungdom

Uddannelse

2014 - 2017

BA.His Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2017 - 2019

Kandidat studerende Aarhus Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds