PERSONPROFIL

Britt Bager

Venstre

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 16. august 1976 i Grenaa Bor i Københavns Kommune

V

Mærkesager

  • Økonomi
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Børn og ungeområdet
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Når du støtter mig, støtter du en politiker, der har en holdning til stort set alt. Det betyder ikke, at jeg ved alt, og det vil jeg hellere sige lige ud, end at komme med et papegøjesvar.
Mine holdninger er præget af min opvækst, mine uddannelser, min erhvervserfaring og min hverdag som travl familiemenneske.
Jeg synes, det danske samfund, er for detailreguleret og bureaukratisk. Der er for mange afgifter og unødvendige regler, der gør det svært for virksomhederne at drive en sund forretning, og som er indviklede for os helt almindelige danskere at finde rundt i.
Jeg håber, som borgerlig politiker, at den offentlige sektor ikke bliver større, men jeg mener dog, at der er nogle kernevelfærdsområder, der skal styrkes. Der skal flere pædagoger i daginstitutionerne og så skal vi investere mere i de svage børn - det er det, jeg brænder allermest for.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har med en bred politisk aftale skabt ro om dagpengesystemet. Det er en aftale, som gør det mere attraktivt at tage et arbejde, og som samtidig sikrer mere fleksibel genoptjening af dagpengeretten. Vi ønsker ro om dagpengesystemet, og vi ønsker derfor ikke at ændre i reglerne.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være et selvstændigt mål, at skabe flere job i den offentlige sektor. Vi skal ikke have flere offentlige ansatte bare for antallets skyld. Det handler i bund og grund om at skabe den bedst mulige velfærd for danskerne, så der er tid til pleje og omsorg. Jeg har et mål om, at vi ansætter flere sygeplejersker og flere pædagoger, fordi der er behov for at vi opruster i sundhedsvæsenet og i daginstitutionerne, så vi kan sikre den rette pleje og omsorg.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre er tilhængere af den frie bevægelighed i EU. Men vi mener samtidig, at arbejde i Danmark selvfølgelig skal ske under danske løn- og arbejdsvilkår. Derfor arbejder vi også løbende for at bekæmpe social dumping og sikre lige konkurrencevilkår.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har genindført behandlingsgarantien på 30 dage. Det betyder, at patienterne helt gratis kan vælge ventetiden på det offentlige sygehus fra. Det afgørende er nemlig ikke, om det er en offentligt eller et privat hospital, der udfører behandlingen. Det afgørende er, at behandlingen er i topkvalitet og uden unødig ventetid, og at alle har lige adgang til hurtig behandling uanset størrelsen på deres pengepung, så det ikke kun er de velstillede, der har mulighed for behandling på et privathosp

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har løftet sundhedsvæsenet og regionernes budgetter markant siden valget i 2015. Så der bl.a. er flere til de nyeste behandlingsformer. Det vil vi også sikre i fremtiden. Men det er klart, at der skal være en dokumenteret effekt af den konkrete behandling, før vi anvender mange skattepenge – som ellers kan bruges andre steder – på den. Sådan er det i dag, og det princip støtter Venstre.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener IKKE, at der skal indføres mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet. For Venstre er det helt afgørende, at der er er lige adgang til sundhedsvæsenet, og det må derfor aldrig være pengepungen, der afgør den enkeltes sundhed. Derfor har vi bl.a. sikret alle lige adgang til at tage på et privathospital på det offentliges regning, hvis det lokale sygehus har lange ventelister.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der er en balance mellem stramme regler for familiesammenføring af hensyn til integrationen på den ene side, og at vi ikke rammer utilsigtet med en for stram udlændingepolitik på den anden side. Derfor har vi strammet reglerne for ægtefællesammenføring, så det samtidig er muligt for danske statsborgere, der under et ophold i udlandet forelsker sig, at tage deres ægtefælle med hjem, hvis de ønsker at vende tilbage til Danmark.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre er vælgernes garant for en stram udlændingepolitik. Vi har strammet udlændingepolitikken markant efter den røde regerings mange lempelser, og i dag har vi det laveste antal asylansøgere i ni år. Samtidig har vi styrket integrationen og fået flere flygtninge i arbejde, så de kan forsørge sig selv, indtil de kan vende hjem og bygge deres land op.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal naturligvis ikke være i Danmark. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at udvise dem. Det betyder også, at vi skal gå til grænserne af de internationale konventioner.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal løbende se på, om der er den rette balance, så vi på den ene side sikrer, at man har et rimeligt forsørgelsesgrundlag, hvis man i en periode står uden arbejde. Og så man på den anden side har et klart incitament til at arbejde. Vi har allerede indført et kontanthjælpsloft og en integrationsydelse, det gør, at det nu bedre kan betale sig at arbejde. Det skal vi bevare. Og vi skal fortsat turde se på, om de offentlige ydelser er på et niveau, der sikrer, at det kan betale sig at arbejde.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Set i et internationalt perspektiv er Danmark et af de mest lige samfund i verden. Her handler det ikke om, hvad du kommer fra, men hvad du kommer med. Der er lige adgang til uddannelse, sundhed, en værdig ældrepleje og et stærkt social sikkerhedsnet, og det skal vi værne om.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gik i 2015 til valg på at indføre et kontanthjælpsloft. Det har vi leveret på. Sammen med skattelettelser til folk i arbejde sikrer kontanthjælpsloftet, at det bedre kan betale sig at arbejde. Siden vi indførte kontanthjælpsloftet, er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet markant. Og i dag er rekordmange i arbejde. Vi risikerer at sætte det over styr, hvis vi afskaffer kontanthjælpsloftet.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da Venstre overtog ansvaret i 2015, var inklusionen gået for vidt. For mange elever, der virkeligt havde brug for særlig hjælp og opmærksomhed, blev presset ind i folkeskolen. Det er hverken godt for den enkelte eller for resten af eleverne. Derfor har vi bl.a. droppet den tidligere regerings målsætning om, at 96 pct. af børnene skal ind i folkeskolen.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nationale tests og karakterer er med til at fortælle læreren, hvis den enkelte elev har behov for ekstra hjælp. Det er vigtigt at måle og følge det faglige niveau i en klasse og hos den enkelte elev. Men vi skal samtidig sikre, at vi ikke får udviklet en usund præstationskultur, hvor presset på folkeskolens elever bliver for tungt. Derfor skal brugen af tests heller ikke tage overhånd. Vi skal have øje for den rette balance.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser løbende på, om Folkeskolereformen virker efter hensigten. Derfor har vi også gjort det muligt, at en række skoler får større selvbestemmelse og mulighed for at tilrettelægge skoledagen mere fleksibelt. For vi skal sikre den rette balance og samtidig sikre, at fagligheden i folkeskolen fortsat er i top. Senest har et enigt Folketing forkortet skoledagene for de mindste børn. Det betyder, at alle folkeskoleelever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse får 90 timer færre om året.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, jeg ønsker ikke at indføre brugerbetaling på ældreområdet. Vores ældre skal have en god og værdig ældrepleje, uden at de skal have penge op af lommen. I Venstre arbejder vi for at indføre mere frit valg i ældreplejen. Den ældre skal frit – uanset pengepungen - kunne vælge, om fx hjemmehjælpen skal komme fra kommunen eller fra en privat hjemmehjælper. Det giver selvbestemmelse og værdighed for den ældre.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre prioriterer ældreområdet højt. Vi vil sikre, at alle ældre kan nyde en værdig alderdom med tryghed, varme og mennesker omkring sig. Det er derfor, at vi siden valget i 2015 bl.a. har afsat penge til en værdighedsmilliard, som sikrer flere varme hænder. Vi vil også fremadrettet prioritere ældreplejen. Og det kan betyde, at vi skal bruge færre ressourcer andre steder – fx på papirnusseri og overførselsindkomster

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Venstre står vi ved vores aftaler, og vi har ingen planer om at hæve folkepensionsalderen yderligere udover den brede politiske pensionsaftale, der allerede er indgået. Vi ser dog gerne, at flere ældre frivilligt vælger at bliver lidt ekstra på arbejdsmarkedet, hvis helbredet tillader det, og lysten er der. Derfor har vi givet de ældre en større økonomisk gulerod, hvis de vælger at arbejde et par år ekstra, og det benytter flere sig heldigvis af, så den udvikling vil vi gerne fortsætte.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I den nuværende udligningsordning er der en række skævheder, som Venstre var indstillet på rette op på. Desværre var det ikke muligt at lave en aftale med Socialdemokratiet. Jeg forstår dog godt, at nogle borgmestre er frustrerede over situationen, som den ser ud i dag.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Venstre vil vi gerne sænke skatter og afgifter. Vores førsteprioritet er at styrke velfærden – eksempelvis vores sundhedsvæsen. Vi har ingen planer om at give topskattelettelser, hvis vi skal sænke skatterne yderligere. Vi vil lette skatten i bunden på de små arbejdsindkomster, så det bedre kan betale sig at arbejde for alle danskere og især tilskynde folk til at gå fra passiv overførselsindkomst og ind i det arbejdende fællesskab

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har forsøgt os med særlige afgifter på sukker, fedt og andre usunde fødevarer, men det var svært at gennemføre i praksis. Desuden tror jeg mere på, at vejen frem er oplysning, og at den enkelte forbruger skal have bedre muligheder for at købe fødevarer på et oplyst grundlag, når det handler om påvirkningen på sundheden eller eksempelvis klimaet og miljøet.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal fortsat investeres i velfærden i de kommende år, som vi har gjort siden folketingsvalget i 2015. Samtidigt er det også vigtigt, at vi skaber vækst, velstand og arbejdspladser. For det er i sidste ende sådan, at vi sikrer en god velfærd.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden valget i 2015 har vi sænket skatter og afgifter med over 20 mia. kr. Det har vi gjort for at gøre det billigere at være dansker, samtidig med at vores virksomheder kan skabe vækst og danske arbejdspladser. For det er vores velstand, der er forudsætning for vores velfærd. Vi vil gerne sænke skatter og afgifter yderligere. Men vores hovedprioriteret lige nu er at investere i vores fælles velfærd – fx i vores sundhedsvæsen.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løn aftales mellem arbejdsmarkedets parter i Danmark, og derfor vil jeg ikke blande mig i, hvad danske lønmodtagere skal have i løn. Vi har rigtig mange dygtige hænder og hoveder i Danmark, der fortjener en god løn. Det gælder både i den offentlige sektor og i den private sektor. Når det går godt i dansk økonomi, som det gør for tiden, er der også råd til, at danskerne kan få en god løn.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at den nuværende aldersgrænse er fornuftig, hvor det er ulovligt at sælge alkoholprodukter til børn og unge under 16 år og salg af stærkere alkoholprodukter til børn og unge under 18 år. Jeg er selvfølgelig optaget af, at vores unge ikke begynder at drikke alkohol i en for ung alder. Og derfor følger vi løbende udviklingen i unges køb og indtag af alkohol og behovet for tiltag på området. Vi har derfor allerede skærpet håndhævelsen af salg af alkohol til børn og unge.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at vi skal hverken sænke eller øge børnechecken, da det nuværende niveau er fornuftigt. Socialt udsatte børnefamilier skal have den hjælp, der skal til for at sikre, at deres børn får den bedste start på livet. Vi skal blive bedre til at lave sociale indsatser og tiltag, der rent faktisk har en effekt. Så socialt udsatte børnefamilier får den hjælp, de har behov for.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være billigere at være dansker – og det gælder også for børnefamilierne. Det kan være svært at få enderne til at mødes i dagligdagen og derfor synes jeg, vi skal støtte, der hvor vi kan. Derfor har vi allerede indført BoligJob-ordningen, som er en økonomisk håndsrækning til eksempelvis børnefamilierne, som billigere kan få hjælp til rengøring og børnepasning. Jeg ser gerne, at det bliver endnu billigere og lettere at være børnefamilie.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen har sat udviklingsbistanden på et fornuftigt niveau, så Danmark er et af de få lande i verden, der lever op til FN-målsætningen om at give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Ved at sætte udviklingsbistanden på det niveau har vi frigivet penge til at investere i eksempelvis bedre sundhed og ældrepleje i Danmark. Samtidig bruger vi et historisk højt beløb på humanitære indsatser særligt i nærområderne, hvor pengene rækker længere, så vi kan hjælpe flere mennesker.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Jeg mener, at truslen fra et stadig mere aggressivt Rusland er både reel og tiltagende. Ruslands handlinger i Ukraine var uacceptable. Vi vil ikke acceptere, når russiske påvirkningskampagner sætter demokrati og samfundsinstitutioner ud af kraft. Rusland har bl.a. stået bag et modbydeligt giftgasangreb i Storbritannien. Det viser, at de udgør en reel trussel mod sikkerhed og stabilitet i Europa.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne, at forsvarsforbeholdet afskaffes på sigt. Venstre mener grundlæggende, at forsvarsforbeholdet skader Danmarks muligheder for at være med til at skabe stabilitet og fred. Og derfor ønsker vi, at der kommer en dag, hvor vi ikke har et forsvarsforbehold. Så Danmark på sigt kan være med i eksempelvis fredsbevarende operationer med de andre EU-lande.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at vi skal sænke den kriminelle lavalder. Men vi skal sætte ind over for den hårde kerne af unge kriminelle. Derfor har vi etableret et ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelser i sager om unge i alderen 10-17 år. Fokus skal være på den forebyggende indsats, og vi skal sikre, at myndighederne har de bedste redskaber til at hjælpe unge mennesker, som tidligt er kommet ind i en kriminel løbebane.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminalitet, der involverer vold, skal straffes hårdt. Vi har allerede hævet straffen, men vi ønsker også, at domstolene i endnu højere grad udnytter sine muligheder til at straffe vold hårdt. Samtidig skal voldsdømte, som har begået alvorlig skade på andre, ikke kunne nøjes med samfundstjeneste. De skal i fængsel, så de forstår, at deres forbrydelse har konsekvenser.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle, der begår kriminalitet, skal retsforfølges hurtigt og effektivt. Straffene for alvorlig kriminalitet skal være hårde. Det handler nemlig også om offerets retfærdighedsfølelse. Samtidig skal vi styrke det forebyggende arbejde, så eksempelvis unge mennesker ikke kommer ind i en kriminel løbebane.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal genbruge langt mere, end vi gør i dag. Det gælder både i husholdningen og for virksomhederne. I husholdningerne skal vi bl.a. nedbringe madspild, og for virksomhederne vil vi bl.a. arbejde for at øge genanvendelsen af materialer.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er helt i front på den grønne omstilling, og det skal vi fortsat være. Men hvis vi sætter afgifterne uhensigtsmæssigt op i Danmark, risikerer vi, at dansk produktion flytter til andre lande med lavere miljø- og klimastandarder end Danmark. Det er hverken klimaet eller kloden tjent ved.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere danskere skal købe elbiler, og det kræver, at vi gør det mere attraktivt at vælge de klimavenlige biler. Vi skal fortsat sikre, at man ikke skal betale afgift på klimavenlige biler, der koster under 400.000 kr. i de kommende år. Vi har et ambitiøst mål om, at der skal være en mio. klimavenlige biler i Danmark i 2030.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Venstre går vi ind for fri bevægelighed i Europa. Men det er en forudsætning, at der er styr på Europas ydre grænser. Så længe, der fortsat er pres på Europas ydre grænser og samtidig en alvorlig terrortrussel mod Danmark, skal vi opretholde grænsekontrollen i Danmark.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i dag gode mulighed for at påvirke EU-samarbejdet i den retning, vi ønsker. Og det gør vi også. Danmark er både historisk, politisk og økonomisk forbundet til vores europæiske naboer. Og vores EU-medlemskab gør Danmark rigere og stærkere. Men det er klart, at vi skal sige fra, hvis samarbejdet på nogle områder bevæger sig i en retning, som vi synes er forket. Det gælder fx spørgsmålet om, hvorvidt EU skal bestemme barselsreglerne. Det er Venstre lodret imod.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre i Nordafrika kan være et vigtigt instrument til at begrænse asyltilstrømningen. Det er dog urealistisk at forvente, at Danmark helt selv kan oprette en lejr i Nordafrika uden noget samarbejde med andre lande. Venstre arbejder i stedet målrettet for en EU-løsning, der kan stoppe strømmen af flygtninge og migranter over Middelhavet. Og vi samarbejder med Østrig om muligheden for at etablere et udrejsecenter for afviste asylansøgere, der ikke har ret til at være i Danmark.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afgørende er ikke, om det er en offentlig eller privat aktør, der står for udførelsen af en opgave. Det afgørende er, at den service, der kommer ud af det, er i topkvalitet. Skatteydernes penge skal bruges bedst muligt. Ved at skabe konkurrence om velfærdsopgaverne sikrer vi bedst mulig velfærd for pengene.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stadig mange områder, hvor den offentlige sektor kan og skal gøres mindre bureaukratisk. Registrering og unødig dokumentation fylder stadig meget i den offentlige sektor. Derfor vil Venstre luge ud i overflødige regler og registreringskrav, så medarbejderne får mere tid til deres kerneopgaver. Medarbejderne i den offentlige sektor skal bruge deres tid på den borgernære velfærd - ikke på rigide regler og registrering.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registrering og unødig dokumentation fylder alt for meget i den offentlige sektor. Ved at fjerne unødvendig bøvl og bureaukrati kan vi frigive ekstra varme hænder til pleje og omsorg. Fokus skal være på de varme hænder og den borgernære velfærd - ikke på rigide regler og registrering.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig beskytte det rene drikkevand og derfor har vi også sikret, at det skal være slut med at sprøjte ved drikkevandsboringer. Vi har også indført, at drikkevandet screenes for flere stoffer. Danmark har heldigvis et af Europas mest klimaeffektive landbrug. Det er vigtigt, at vi giver landbruget gode muligheder for at drive deres erhverv samtidig med, at vi værner om vores miljø. De to ting kan heldigvis sagtens forenes, så der skabes en god balance.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

E45 er et knudepunkt for den østjyske trafik. Det gør, at trængslen er massiv især i myldretiden. Det er til stor gene både for virksomheder og for privatpersoner. Mange mennesker bruger deres dyrebare tid på at sidde i kø. Tid, som de kunne have brugt med deres familie. Derfor er det afgørende, at vi sikrer at udvidelsen af E45 gøres færdig.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Venstre er det helt klare mål, at Danmark skal være uden parallelsamfund i 2030. Danmark skal være et samfund, hvor frisind, tolerance og ligeværd er fremherskende. Det er de grundværdier vi har bygget vores samfund op omkring, og det skal det også være fremover. Der er områder i Danmark, som er isoleret fra det øvrige samfund. Det er vi nødt til at bekæmpe. Det kræver bl.a., at vi får skabt en mere balanceret beboersammensætning og færre almene boliger i områderne - eks. i Gellerup.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

2015 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Venstre
Politisk ordfører Venstre

Uddannelse

Master Journalistik, Syddansk Universitet
Cand.soc Politisk kommunikation og ledelse, Copenhagen Business School
Cand.jur Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Presse- og kommunikationskonsulent (orlov) Ledelsessekretariatet, Skatteministeriet

2009 - 2013

Politisk konsulent Venstre, Christiansborg

2000 - 2010

Stewardesse SAS

1997 - 2000

Kontorelev og forsikringskonsulent Codan
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

2015 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Venstre
Politisk ordfører Venstre

Uddannelse

Master Journalistik, Syddansk Universitet
Cand.soc Politisk kommunikation og ledelse, Copenhagen Business School
Cand.jur Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Presse- og kommunikationskonsulent (orlov) Ledelsessekretariatet, Skatteministeriet

2009 - 2013

Politisk konsulent Venstre, Christiansborg

2000 - 2010

Stewardesse SAS

1997 - 2000

Kontorelev og forsikringskonsulent Codan

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds