PERSONPROFIL

Birgitte Kehler Holst

Alternativet

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 2. december 1971 i København Single 2 børn Bor i Københavns Kommune

Å

Birgitte Kehler Holst (AL) var i 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i København kommune. Birgitte Kehler Holst blev ikke valgt ind.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.

Hun er ordfører for seniorpolitik, handicap og omsorg, biblioteker og kulturhuse samt ligestilling.
Birgitte Kehler Holst har en kandidat i strategi og ledelse fra IT-Universitetet i København og har også tidligere taget en bachelor i film- og medievidenskab på Københavns Universitet. Siden 2012 har Birgitte Kehler Holst arbejdet som projektleder for Danmarks Radio.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Forbi grøn omstilling og social bæredygtighed altid bør være pejlemærker for de beslutninger vi tager for vores land og fællesfremtid.
Fordi der er brug for mennesker med erfaringer udenfor Christiansborg i Folketinget

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 685 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Omsorg med nærvær
I ældreplejen skal vi insistere på, at der skal være tid og faglighed i mødet med de ældre. Der skal være plads til en personlig kontakt og en kærlig berøring. Vi skal lægge vægt på begrebet HJEM i plejehjem, da nærvær i mine øjne lige så vigtigt som at få støvsuget. Erfaringer fra Holland viser at en højere grad af selvstyre blandt ansatte øger kvaliteten og brugertilfredshed uden at det koster mere.

Ligestilling i børnehøjde - lige ikke ens
Børn og unge skal have lige muligheder. Alle børneinstitutioner, skoler og klubber skal formulere en ligestillingspolitik, som omfatter køn, seksualitet og mangfoldighed. Kommunen skal støtte op om dette ved at formidle forskning, arrangere seminarer og workshopper og stille eksperter til rådighed, så institutionerne får kvalificeret deres arbejde med området. Vi skal være lige - ikke Ens

Hurtigere, grønnere og innovativ mobilitet
Vi skal have flere muligheder for at skifte nemt mellem forskellige transportmidler som bil, bus, tog, cykel (fx ’park and ride’), så mobilitet øges for alle. Dertil vil vi specifikt arbejde for ’roadpricing’, så man betaler efter, hvor meget man forurener, og ’mobility as a service’, der kan øge den grønne og smarte mobilitet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er cyklernes by, det skal vi også være i fremtiden. Cyklen skal være det naturlige valg i dag og i morgen. Det betyder både flere, bredere og bedre cykelstier, sikre vejkryds, og flere parkeringsmuligheder for cykler.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Amager fælled er et stykke unik natur og hjemsted for flere truede dyre- og plante arter. Hvis vi først bygger, får vi aldrig naturen tilbage. Der kan og skal findes alternativer.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik er langt bedre for klimaet og skal derfor prioriteres frem for privatbilisme. Det skal være lettere og billigere at benytte offentlig transport.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er godt med. Men det skal være lettere og meget mere gennemskueligt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i København meget få idrætsfaciliteter pr indbyggere, sammenlignet med mange andre kommuner. Derfor skal der satses mere på dette område, da det både er med til skabe fællesskab og samtidig indgår det i strategien for sundhedsfremmende tiltag.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er vores hovedstad og det skal afspejles i et mangfoldigt kulturudbud. Kulturen er en del af sammenhængskraften og hjælper med at sætte vores liv og dagligdag i perspektiv. Derudover kan kultur også tiltrække både erhverv og turisme og dermed økonomi til byen.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke kun om at bruge flere penge, det handler om at bruge dem godt. Vi skal i langt højere grad turde gå i dialog med socialt udsatte og høre dem hvad de har brug for. Løsninger der laves i øjnehøjde, og med brugeren behov i centrum, har større effekt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en tendens til at se på flygtningen som en samlet gruppe, fremfor individer. Mange flygtninge har kvalifikationer og en vilje til at bidrage til det danske samfund. I lighed med etnisk danske vil der naturligvis altid være en gruppe, der af den ene eller anden årsag har svært ved at bidrage, dem skal vi selvfølgelig vise omsorg for.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erfaringer fra bl.a. Sverige viser det modsatte. Det er alfa og omega, at vi i ældreplejen insisterer på tid og faglighed, de ældre er ikke en vare men unikke individer. Det er vigtigt med den personlig kontakt, en kærlig berøring og en lille snak. Hvis private aktører indgår på de præmisser, kan de godt stå for ældreplejen, men handler udlicitering og privatisering om effektivisering, kroner, øre og stopur – er det ikke den rigtige vej at gå.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En ordentlig genoptræning er først og fremmest et spørgsmål om livskvalitet. En ordentlig genoptræning vil i længden også være en besparelse, da det vil betyde færre genindlæggelser og ressourser til ekstra pleje.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo flere elever pr lærer jo mindre tid er der til en enkelte elev, men der er undersøgelser viser, at færre elever ikke giver et bedre fagligt niveau, det gør uddannede lærere derimod. Generelt mener jeg, at det skal være op til de enkelte skoler, i samarbejde med forældrene, at beslutte hvad der er bedst for deres skole.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er intet let ved at være uden arbejde. Vi bruger i dag langt flere ressourser på kontrol end på motivation og efteruddannelse. Frihed og tillid skaber ansvar, og vi skal som kommune turde have tillid. Vejen fra arbejdsløs til jobsøgende og til beskæftiget, drives af motivation. Derfor mener jeg også, at initiativer som borgerbudgetter, hvor borgerne får stillet et beløb til rådighed uden modkrav kan være vejen frem.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere have velfærd end skattelettelser. Flere områder har brug for et økonomisk løft efter mange år med besparelser. Det gælder ikke mindst ældre, børn og handicappede. Omvendt tror jeg heller ikke, at vi nødvendigvis skal hæve skatten - vi skal derimod turde tænke i nye løsninger.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København har vi igennem i år række investeret i fx områdefornyelserne med meget positive resultater. Den skal slags tiltag skal vi fortsætte med.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi det er den langsigtede indsats der virker. Det viser alle undersøgelser.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er cyklernes by, det skal vi også være i fremtiden. Cyklen skal være det naturlige valg i dag og i morgen. Det betyder både flere, bredere og bedre cykelstier, sikre vejkryds, og flere parkeringsmuligheder for cykler.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bygger vi først på vores natur er den uigenkaldeligt væk. Vi skal tænke i nye og innovative løsninger, for vores bynære natur er med til at gøre København unik også for erhverv.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er vores hovedstad men skal også være kendt ud over landets grænser. Større kulturelle begivenheder er med til at tiltrække både erhverv og turisme og dermed økonomi til byen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i København et fælles ansvar for at hjælpe de mennesker, som er kommet hertil på flugt fra krig, vold og klimakatastrofer. Integration er ikke en let opgave, og den kræver, at vi sætter ressourcer af til at få det til at lykkes. Men lykkes kan det! Hvis vi hjælper flygtninge i gang og giver dem ansvar, så tager vi ikke bare hånd om mennesker i nød, men sikrer at vi også har en mangfoldig by i fremtiden.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De kommunale plejetilbud skal være i orden og ens for alle, men hvis du selv kan betale for ekstra for fx massage eller fodpleje så ser jeg ikke noget problem i dette. Der er forskel på vores økonomi inden vi kommer på plejehjem, og det er der også, mens vi er der.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidelser er lige så alvorlige som fysiske lidelser. Det handler ikke kun om at bruge flere penge, det handler om at bruge dem godt. Vi skal i langt højere grad turde gå i dialog med de sindslindende og høre dem hvad de har brug for. Løsninger der laves i øjnehøjde, og med brugeren behov i centrum, har større effekt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Daginstitutionerne er i dag hårdt pressede efter mange år med besparelser og sammenlægning i store enheder. Der er simpelthen for mange børn til for lidt personale. Det skal vi lave om på, og personalet skal i højere grad være uddannet. En politisk fastsat minimumsgrænse, kan let give bagslag fordi minimum reelt bliver maksimum. Jeg går ind for frihed og selvbestemmelse for daginstitutionerne, fordi jeg tror på, at man lokalt ved, hvad der virker.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, flere private virksomheder giver et bedre skattegrundlag og er derfor en fordel for kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskyld er med til at udligne økonomiske ulighed i samfundet, og det ser jeg som en positiv ting. Derfor skal den ikke sætte ned.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Alternativet

2018 - nu

Medlem af politisk forum Alternativet

2016 - 2017

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2012 - 2016

Master Strategi og ledelse, IT-Universitetet i København

1999 - 2005

BA Film-og medievidenskab, Københavns Universitet

1995 - 1998

Kaospilot Kaopiloterne

1992 - 1994

Tegnsprogstolk dansk tegnsprog, Handelshøjskolen i Købehavn

Erhvervserfaring

2012 - nu

Senior projektleder DR - Danmarks Radio
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Alternativet

2018 - nu

Medlem af politisk forum Alternativet

2016 - 2017

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2012 - 2016

Master Strategi og ledelse, IT-Universitetet i København

1999 - 2005

BA Film-og medievidenskab, Københavns Universitet

1995 - 1998

Kaospilot Kaopiloterne

1992 - 1994

Tegnsprogstolk dansk tegnsprog, Handelshøjskolen i Købehavn

Erhvervserfaring

2012 - nu

Senior projektleder DR - Danmarks Radio

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds