PERSONPROFIL

Bassam El-Daoud

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Favrskov

Født 1. januar 1975 i Beirut, Libanon I et forhold 3 børn Bor i Aarhus Kommune

B

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Populister har alt for let spil i samfundet i dag, og vores demokrati er derfor under stærkt pres. Alt for mange har allerede mistet tilliden til politikkere og til demokratiske institutioner. Angsten, frygten og usikkerheden om fremtiden bruges til at skræmme, styre og sætte dagsordenen. Det bliver afgørende for mig i det kommende valg at tage et opgør med symbolpolitikken. Et opgør mod Tvangs-pasning, tvangs-flytning, tvangs-fodring, tvangs-nedrivning, tvangs-påklædning, øde øer, kager og step by step billedebøger til hvordan et regeringsgodkendt håndtryk skal udføres.
Der er brug for et kursskifte og jeg vil kæmpe for ny retning for Danmark.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdet skal udføres på danske vilkår og efter danske overenskomster.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ansættes flere pædagoger i daginstitutionerne

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et øget inddragelse og samarbejde med private aktører kan få det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre. Den øgede inddragelse kan medvirke til højere kvalitet i behandlingen, sikre patienttilfredshed og biddrage til et billigere offentligt sundhedsvæsen.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at prioritere, sådan at ressourcerne ikke bliver opbrugt på de typer af medicin hvor effekten er tvivlsom. Prioritering må bero på en læge-faglig vurdering.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har man som dansk statsborger fundet kærligheden udenfor landets grænser, skal man selvfølgelig have mulighed for at hente sin ægtefælle til Danmark. Ikke flere udvisninger af helt små børn væk fra deres forældre og ud af landet.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark kan ganske enkelt ikke være den nuværende politik bekendt.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog skal der være fokus på et bedre samarbejde med hjemmelandene, sådan at de er klare til at modtage de udviste borgere.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

mange af de offentlige ydelser er i dag så lave at et stigende antal danskere lever på kanten af fattigdom.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En ny rapport viser at der er 64500 børn der lever i fattigdom i Danmark. Kontanthjælpsloftet er en af hovedårsagerne, og derfor skal den fjernes. Man kan ikke bringe folk i arbejde ved at gøre dem fattige, hvilket beregningerne på området viser. Der skal noget andet til.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for ofte bliver beslutninger taget med udgangspunkt i økonomiske ressourcer og ikke optimale løsninger for det enkelte barn og for fællesskabet.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne skal have den fleksibilitet til at lave lokale løsninger med fokus på lærerig og varieret undervisning.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have flere pædagoger i daginstitutionerne og skolen skal have et ressourceløft.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal afskaffe kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn under 15 skal mødes med andet end trusler om straf.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Strafferammerne for vold er i dag vide. Fokus skal være straf der virker og mindsker vold.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf alene virker ikke.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på vores klima og vores miljø, og derfor helt nødvendigt at virksomhederne påtager sig et større ansvar i forhold til den grønne omstilling.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er et dyrt symbolpolitisk tiltag som ikke løser nogen reelle problemer. De penge kan bruges bedre andre steder. Det siger politiet endda selv.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at være en stærk medspiller i det europæiske samarbejde, står Danmark stærkere i mange af de problemer og udfordringer vi står over for at løse. For eksempel klimaforandringer, terror og flygtninge situationen.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opgaven kalder på et fælles europæisk samarbejde.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der går for meget tid fra kerneopgaverne i de enkelte afdelinger, til unødvendige procedure og bureaukrati.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bureaukrati og krav om kontrol fylder alt for meget. Medarbejdere bruger 20 procent af deres arbejdstid på borgerne, mens de resterende 80 procent bliver brugt på bureaukrati og administration.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et stort behov for at handle, for at beskytte vores drikkevand.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at passe på vores natur, miljø og klima, er vi nødsaget til at prioritere den grønne omstilling, også når det gælder transport. Den kollektive trafik skal styrkes og udbygges.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beboerdemokratiet skal styrkes og ikke sættes ud af kraft. Beslutninger om større renoveringer i et boligområde skal være lokalt forankrede.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 119 Radikale Venstre in total 629

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg er 42 år og bor sammen med min kone og vores 3 børn på 3, 12 og 15 år. Født og vokset op i en palæstinensisk flygtningelejr i Libanon, og kom til Danmark som flygtning i 1987. Uddannet socialrådgiver i 2002, og har flerårs erfaring indenfor Børn og Unge-området - både dem der kan selv, og dem der har brug støtte. Har flerårs erfaring som leder både i det offentlige og i det private arbejdsmarked.

Jeg vil gerne tage en aktiv del i bestræbelserne på at skabe de nødvendige forandringer, sådan at vi kan bevare et velfungerende dansk velfærdssamfund med lige muligheder for alle.

Jeg er godt træt af den polarisering der kendetegner den samfundspolitiske debat i dagens Danmark. Jeg vil arbejde for at skabe en politisk platform hvor der tales med hinanden og ikke til hinanden. Verden er ikke så sort - hvid som den ofte bliver præsenteret både i medierne og i den politiske debat. Man kan faktisk godt være imod Burka OG imod burkaforbuddet. Man kan være fanatisk tilhænger af ytringsfriheden OG have en neutral baggrundsbillede på sin Ipad!

Noget jeg brænder meget for er lokaldemokrati og troværdighed i politik. Jeg mener at politik er kommet for langt væk fra den enkelte borger. På den seneste årlige undersøgelse af de mest troværdige faggrupper i Danmark, havner politikere på absolut sidste plads ud af samtlige 25 faggrupper i undersøgelsen. For andet år i træk vel og mærke. Det kan og skal der laves om på.

For mig handler det både om måden at bedrive politik på og naturligvis det konkrete politiske indhold. Borgerne skal inddrages og involveres i lokale beslutninger når de politiske visioner skal realiseres i langt større grad end det bliver gjort i dag - Det er ikke nok at sende politiske beslutninger i høring når borgerne skal inddrages. Jeg vil gerne arbejde for at inddragelsen sker meget tidligere i den politiske proces.

Mod. Det kræver mod at give sine meninger og holdninger til kende. Det kræver mod at turde lade sig udfordre af andres meninger og holdninger. ...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er positivt, at byrådet har spredt kommunens afdelinger ud over hele kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at sprede afdelinger er de tættere på borgerne som derved har nemmere adgang til dem.

2 Byrådet skal arbejde for privatisering af flere offentlige veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Byrådet fordeler pengene til alle kommunens byer retfærdigt og ligeligt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens byer har forskellige behov og derfor er det ikke nødvendigvis retfærdigt at fordele pengene ligeligt. Mens den østlige del af Favrskov Kommune har fordele af den øgede tilflytning fra Aarhus og gode trafikale forbindelser, har den vestlige del visse udfordringer med udkants-problemer. Det er derfor vigtigt at den gode udvikling i øst understøttes, og de udfordringer i vest tages hånd om. Lige muligheder - forskellige tilbud.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er dog et presserende og helt aktuelt behov for at gøre noget ved biltrafikken såsom Rute 26 og udvidelsen af E45 motorvejen. Jeg er ellers overvejende uenig i at investeringer i biltrafik generelt skal prioriteres højere - en økonomisk sund og velfungerede kollektiv trafik er i høj grad med til binde kommunen sammen og skåne miljøet

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores belastning af klimaet skal nedbringes. Jeg ser allerede nu at private borgere er gode til at affaldssortere, og tænker at der kan stilles større krav til de offentlige institutioner i kommunen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser ikke et behov for en omfordeling af de økonomiske ressourcer på det område. Socialt udsatte skal tilbydes den hjælp og støtte der er behov for, for at de kan komme til at bidrage til kommunens udvikling, på lige fod med andre borgere.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af flygtninge i Favrskov er beskedent. Antallet af flygtninge i ordinær beskæftigelse er steget markant på landsplan, og danske brancheforeninger fortæller at de mangler arbejdskraft. Derfor ser jeg det som en ressource for lokalsamfundet og flere produktionsvirksomheder i Favrskov.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være vis balance

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres mere i skolen, og målet om at nedbringe antallet af elever i klasserne er et element i den investering. Antallet af elever kan dog ikke alene løfte kvaliteten i undervisningen. Mere tillid og involvering af underviserne og mindre test og kontrol.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Favrskov kommune er der en relativ høj beskæftigesesprocent og lav arbejdsløshed.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke flere besparelser som vil gå ud over velfærden

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gode og trafiksikre cykelstier er afgørende for at binde kommunen sammen, og for at gøre det attraktivt at vælge cyklen fremfor bilen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er aktuelt ikke et behov i kommunen for en omfordeling

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, både for kommunen og den enkelte flygtning, at blive en integreret del af lokalsamfundet. På nuværende tidspunkt ser jeg ikke et behov for at afsætte flere penge til det formål, da det i høj grad lykkes kommunen at få flygtninge i job og beskæftigelse - hvilket jeg tror er den hurtigste vej til en vellykket integration

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres i dagtilbud i kommunen. Der skal minimum være 2 pædagoger og 1 medhjælper pr. 10 vuggestuebørn og pr. 19 børnehavebørn

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

Socialrådgiver Den Socialehøjskole i Aarhus

Erhvervserfaring

Områdeleder Trancit
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

Socialrådgiver Den Socialehøjskole i Aarhus

Erhvervserfaring

Områdeleder Trancit

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds