PERSONPROFIL

Anne Sophie Callesen

Radikale Venstre

Valgt i Østjyllands Storkreds

I et forhold 1 barn

B

Mærkesager

  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere
  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Stem en børneforkæmper, feminist og humanist i Folketinget!

ET DANMARK, SOM ER RIGT PÅ MULIGHEDER FOR ALLE BØRN
- Flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver – vi skal have minimumsnormeringer i alle dagtilbud. Mindst 3 voksne til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn.
- Skab gode børneliv uden fattigdom og forskelsbehandling – afskaf kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.

ET DANMARK, SOM ER RIGT PÅ LIGEVÆRD
- Giv øremærket barsel til mænd og kvinder – skab ligeværdige forældre og medarbejdere.
- Mor er ikke bedre end far – mænd skal orienteres og høres af det offentlige system, når de er blevet forældre.

ET DANMARK, SOM ER RIGT PÅ UDSYN OG FREMSYN
- Fælles asylsystem i Europa – alle skal tage ansvar.
- Forøg ulandsbistanden og miljøinvesteringerne - vi har ikke råd til at lade være.

Om mig: Jeg er 30 år, født og opvokset i Aarhus, mor til Frej, gift med Anders og arbejder til dagligt med gymnasieområdet i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har desværre set, at for mange er røget uden for dagpengesystemet, selvom de gennem midlertidige ansættelser og småjobs har været aktive på arbejdsmarkedet i årene efter finanskrisen. Det bør vi se på muligheden for at ændre.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udenlandsk arbejdskraft er ikke i sig selv et problem - tværtimod. Men det skalselvfølgelig foregå på ordentlige, danske vilkår - sådan som reglerne også kræver det i dag. Men fra politisk side skal der være mere kontrol med, at reglerne overholdes, så vi ikke udhuler den danske model. Blandt andet skal Arbejdstilsynet styrkes.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke på, at privatering af noget så vigtigt som sundhedsydelser skaber bedre kvalitet, men nærmere et race to the bottom, hvor begge tilbud bliver for skrabede, og det offentlige ender som taber. Det er desuden uheldigt, at læger kan tjene mere ved at arbejde i det private og dermed støvsuge det offentlige marked for kompetente medarbejdere. Der kan dog være enkelte områder, hvor privatisering er nødvendigt, fx pga. smalhalse.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig sikre, at alle kan få den bedst mulige behandling. Det kræver også, at vi indimellem tør foretage en prioritering. Det må dog aldrig blive sådan, at vi ud fra en cost/benefit-beregning fravælger at give medicin til patienter med alvorlige og sjældne sygdomme, alene fordi den er dyr.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må aldrig blive ens pengepung, der afgør, om man kan gå til læge og blive behandlet for sygdom i Danmark.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærlighed kender ikke grænser - og det er for mig en fuldkommen ukrænkelig ret, at man som statsborger i Danmark selv kan vælge sin ægtefælle og bosætte sig her i landet, hvis man kan forsøge sig selv. Alle andre krav er urimelig symbolpolitik, som splitter ægtefæller, børn og forældre ad.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal føre en ansvarlig udlændingepolitik, men vi skal ikke melde os ud af verden, menneskerettighederne og gå på kompromis med almindelig anstændighed. Der er sket et skred i vores værdier, når vi lader børn vokse op under fængselslignende forhold, splitter familier ad og mistænkeliggøre en hel befolkningsgruppe - under påskud af at ville "passe på Danmark". Så passer vi ikke længere på Danmark - så undergraver vi vores værdier.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det lyder godt at love strengere straffe for udvisninger, men i prasksis er det en stor udfordring at få ordentlige aftaler med hjemsendelse til oprindelseslandene om at modtage kriminelle udlændinge. Og så skal vi - selvom vi har med kriminelle udlændinge at gøre - også sikre os, at de ikke udsættes for tortur og umenneskelig behandling i deres hjemlande.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen betyder, at der nu er børn i Danmark, der vokser op i fattigdom. Det er ikke i orden, og derfor skal vi afskaffe fattigdomsydelserne. Det handler ikke om misundelse af dem, der har meget, men om at sikre, at bundniveauet er anstændigt.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt størstedelen af de ledige ønsker mest af alt at blive en del af arbejdsmarkedet. Der kan være mange grunde til, at det ikke lykkes for dem - psykiske problemer, manglende uddannelse og manglende ressourcer og initiativ. Dét skal vi gøre noget ved og gentænke hele vores beskæftigelsesindsats, så fokus bliver på, hvad der bringer ledige i job og ikke på mistænkeliggørelse og kontrol.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet får ikke mennesker i arbejde - det gør dem bare fattigere, og det går alt for ofte ud over børnene. Vi skal gøre mere for at sikre, at flere kommer i arbejde, men midlet er en bedre beskæftigelsesindsats, ikke en ydelse, der gør mennesker fattige.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i mine øjne ikke afgørende, hvor lang skoledagen er, men at den er god - dvs. afvekslende, interessant og båret af høj faglig kvalitet, fordi der undervises af uddannede lærere, som arbejder under ordentlige vilkår. Det sidste er især et problem i dag, da for stor en del af undervisning bliver dækket af vikarer, og da vi ikke i tilstrækkelig grad har formået at genskabe tilliden til lærerne og sikre, at der arbejdsvilkår er i orden.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grisen bliver ikke tungere af at blive målt og vejet! Tværtimod fjerner vi tilliden til lærerens dømmekraft og faglighed, stresser børnene og bruger ressourcerne helt forkert, når vi konstant tester børn i folkeskolen.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lever længere, og derfor er flere ressourcer til ældreplejen helt nødvendigt. Mange steder er forholdene i dag ikke ok og skal forbedres. Men det skal ikke ske på bekostning af fx børne- og ungeområdet. VI skal kort sagt generelt investere mere i vores fælles velfærd - og mindre i afgiftlettelser på biler, asyløer og grænsebomme.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. En god alderdom er ikke noget, man skal have råd til.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lever i dag længere og bedre. Jeg ønsker, at de, der kan, bidrager, mens de, der ikke kan, får en hjælpende hånd. Radikale har blandt andet foreslået, at man kan tildeles en særlig seniorførtidspension, hvis man er så nedslidt, at man ikke kan forsørge sig selv i et ordinært job.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er principielt enig i differentieret moms, men kan frygte, at det vil kræve unødigt meget bureaukrati at administrere.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre bør bære det tungeste læs. Dét er den grundtanke, vores velfærdsstat er bygget på. Det skal selvfølgelig også gælde den kommunale udligning, så alle kommuner kan tilbyde ordentlige forhold for børn, ældre og svage borgere, uanset hvor mange af dem, der bor i kommunen.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre bør fortsat bære det tungeste læs. Jeg vil hellere give dem med de laveste lønninger en skattelettelse, så flere på lave indkomster får mere ud at at gå på arbejde.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i den næste generation. De seneste års besparelser på omsorgen for vores børn og på uddannelser er kortsigtede og tragiske. Vi skal have flere pædagoger i daginstitutionerne, og vi skal sørge for, at

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have højere eller lavere skatter og afgifte - vi skal have grønnere skatter og afgifter og dermed sikre, at de virksomheder, der belønnes, er dem som formår at tænke i grønne løsninger.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have tyske tilstande, hvor familier med lav indkost er nødt til at have to job for at få enderne til at mødes. Myten om det høje danske lønniveau som en vækstdræber er stærkt overdreven. Virkeligheden er, at Danmark er et attraktivt land at investere i, bl.a. fordi vi har et fleksibelt arbejdsmarked, dygtig arbejdskraft og en pålidelig offentlig sektor. Vi skal ikke konkurre på løn, men på at have de bedste medarbejdere og derfor også åbne op for mere udenlandsk arbejdskraft.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske unge drikker heldigvis mindre i dag end tidligere, og udviklingen går i den rigtige retning. Her tror jeg ikke på, at løsningen er et forbud, men fortsat oplysning og debat om de negative sider af en usund alkoholkultur. Til gengæld bør vi sætte mere ind i forhold til rygning, hvor situationen er præcis den modsatte - nemlig at flere unge i dag begynder at ryge. Her bør især prisen sættes op.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet har betydet, at der nu er børn i Danmark, der vokser op i fattigdom. Det er ikke i orden - for det går ud over børnene. Derfor skal vi give de mest trængte børnefamilier en ordentlig støtte - samtidigt med, at forældrene skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flertallet af børnefamilierne har ikke brug for mere økonomisk støtte, men bedre rammer for børnene i daginstitutioner og skoler, hvor der er sparet i bund. Så nej tak til højere ydelser generelt, men ja tak til at prioritere børneområdet.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden er en investering, der er med til at sikre, at færre får behov for at flygte i fremtiden. Og så er det moralsk og menneskeligt det rigtige at dele ud af vores økonomiske overskud i Danmark.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er klart i Danmarks interesse at kunne indgå i det europæiske samarbejdet om militære indsatser - ikke mindst efter at Trump har gjort det klart, at Europa ikke kan regne med USA, når det kommer til at forsvare vores sikkerhed.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej tak til Marie Krarup-diplomati med stærkere forbindelser til Rusland - og ja tak til et stærkere EU, der står samlet imod højrenationalismen i Rusland.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke i fængsel! Hvis man allerede som barn er havnet i en kriminel løbebane, har man brug for hjælp og støtte - ikke indespærring.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores fokus skal være på at forhindre kriminalitet og skabe færre ofre - ikke på at straffe på måder, som vi faktisk ved er med at skabe mere kriminalitet, ikke mindre.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Højere straffe er en dyr og ineffektiv måde at forhindre kriminalitet. Tværimod er det faktisk en sikker opskrift på at skabe mere hårdkogte forbrydere og flere ofre. Vi skal have fokus på at skabe straffe, der virker og nedsætter kriminaliteten og antallet af ofre. Den tid, man er i fængsel, skal bruges på at åbne ens øjne og muligheder for et liv uden kriminalitet. Fx ved at man uddanner sig fra fængslet.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fuldstændigt afgørende for vores mulighed for at dæmme op for klimaforandringerne, at vi bliver bedre til at genbruge. Og det behøver vel at mærke ikke betyde afsavn og dårligere levestandard - det kræver, at vi tænker i intelligente løsninger og tør stille krav til industrien.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver mening at ændre dén måde, vi betaler afgift for biler. I stedet for at sænke afgiften på de største biler, bør afgiften afhænge af bilernes klimaaftryk. Vi har ganske enkelt ikke råd til at lade være - ellers kommer den næste generation til at betale klimaprisen for vores biler.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klimaforandringerne kræver handlekraft og politisk vilje til at investere i grøn teknologi og til at stille krav til virksomheder om at anvende de grønne løsninger i stedet for de forurenende, også når det er dyrere på kort sigt.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen har ingen dokumenteret effekt på menneskesmugling, som vi bedst kommer til livs ved at arbejde på tværs af landegrænser i EUROPOL - ikke ved at stå ved grænsen. Politiet skal bruges på at bekæmpe kriminalitet, ikke på symbolpolitik.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Situationen i nærområderne er håbløs, og det samme er idéen om at oprette (flere) lejre i området, hvor asylansøgerne kan bo. Det er en helt uhørt og uansvarlig politik og ansvarsfralæggelse, og der er behov for præcist det modsatte for at løse flygtningeudfordringen - nemlig at indgå en aftale i Europa om en fair fordeling af asylansøgerne, som afspejler landenes økonomi og befolkningstal.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vor tids største udfordringer - klimakrisen og flygtningekrisen - går på tværs af landegrænser i Europa. Derfor har vi behov for at være en del af et stærkt europæisk samarbejde - det har Brexit også vist med al tydelighed.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være enkelte områder, hvor udlicitering giver mening. Men problemet med udlicitering er, at det altid er prisen, der bliver afgørende for, hvem der får opgaven. Og netop når det drejer sig om velfærd, er det ikke kun prisen, der er vigtig. Tværimod. For en lavere pris vil det næsten uundgåeligt betyde færre og dårligere betalte medarbejdere - fx i hjemmeplejen.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har generelt en velfungerende offentlig sektor i Danmark med dygtige medarbejdere, der løber stærkt for at levere en høj kvalitet. De steder, hvor det fungerer dårligt, skyldes det typisk, at politikerne har vedtaget tossede regler for at kunne profilere sig som handlekraftige.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt de fleste offentligt ansatte har stor værdi for samfundet - det gælder både kolde og varme hænder. Vi har dog i for mange år prioriteret færre varme hænder, og det er udenfor enhver tvivl gået ud over velfærden. Der bliver brugt for mange ressourcer på kontrol, målinger og bureaukrati, og nogle af de stillinger vil derfor kunne spares væk, uden at det går ud over velfærden.

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en udfordring i områder som Gellerup, som skal løses ved at skabe mere blandede boligområder. Men det skal ikke dikteres fra Christiansborg, og beboerne skal høres og respekteres.

44 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi skal gøre mere for at beskytte vores drikkevand i Danmark.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Biler, der holder i kø, er både dårligt for miljøet, for folkesundheden og for produktiviteten på arbejdsmarkedet. Derfor giver det mening at udvide E45. Men det ikke stå alene, så vi skal også fremme offentlig transport, samkørsel og elbiler.

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

2013 - 2015

Cand.scient.pol Statskundskab, Københavns Universitet

2012 - 2013

Master Middle East & Mediterranean Studies, King's College London

2009 - 2012

Bachelor Statskundskab, Københavns Universitet

2005 - 2008

Student Aarhus Katedralskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Fuldmægtig Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

2015 - 2017

Akkrediteringskonsulent Danmarks Akkrediteringsinstitution

2013 - 2014

Projektmedarbejder Danmarks Akkrediteringsinstitution
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

2013 - 2015

Cand.scient.pol Statskundskab, Københavns Universitet

2012 - 2013

Master Middle East & Mediterranean Studies, King's College London

2009 - 2012

Bachelor Statskundskab, Københavns Universitet

2005 - 2008

Student Aarhus Katedralskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Fuldmægtig Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

2015 - 2017

Akkrediteringskonsulent Danmarks Akkrediteringsinstitution

2013 - 2014

Projektmedarbejder Danmarks Akkrediteringsinstitution

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds