PERSONPROFIL

Anders G. Jacobsen

Venstre

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Holstebro

Født 13. juli 1967 i Haderslev Gift 5 børn Bor i Holstebro Kommune

V

Anders G. Jacobsen (V) er byrådsmedlem i Holstebro Kommune, hvilket han har været siden 2010. Han er medlem af Teknisk Udvalg og Arbejdsmarkedsudvalget samt bestyrelsesmedlem i Midtjyllands Lufthavn og Vestforsyning. Han var 2. Viceborgmester i perioden fra 2014 til 2017, og medlem af Økonomiudvalget fra 2010-2017.

Når ikke han beskæftiger sig med lokalpolitik, så arbejder han med projekter og planlægning som chefkonsulent i VIA University College. Tidligere har han arbejdet med administration og økonomistyring hos Arla Foods Nr. Vium Mejeri, og før da med ledelse og salg hos henholdsvis Bräuner A/S og Procter & Gamble Danmark. Han er uddannet cand.merc., som er en kandidatgrad i markedsøkonomi. Privat er han gift og far til fem.

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Indflydelse er altafgørende for vores landsdel, og vi har derfor brug for en lokal mand i Folketinget, der vil arbejde hårdt for:

• Flere praktiserende læger i Vestjylland så vi opnår lige adgang til sundhed

• Gode lokale uddannelsesmuligheder der ruster vores unge til fremtiden

• Sikring af vores virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft

• Lukning af motorvejshullerne rundt om Herning, og en opgradering af A15 til 2+1 vej

• Flytning af de 20 kystnære vindmøller ved Holmsland Klit til længere ud på havet

• En bedre økonomi til de vestjyske kommuner via en kommunal udligningsreform

Det vil jeg som folketingskandidat i Midt- og Vestjylland arbejde for. Husk det, når folketingsvalget afvikles
og sæt X ved Anders G. Jacobsen

Kandidaten på de sociale medier

07:29

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan selvfølgelig synes underligt, at man betaler hos tandlægen, men ikke hos lægen. Jeg er dog ikke tilhænger af yderlige brugerbetaling. Husk på at vi har betalt vores skat én gang, hvorfor mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet bare er en ekstra skat på sundhedsydelser.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et svært dilemma, og jeg mener, at vi har brug for en fokuseret debat i stedet for at sige, at vi har råd til det hele. Skal vi for eksempel prioritere livsforlængende men dyr medicin til få patienter, når det risikerer at gå ud over mange andre?

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er faktisk de færreste i den arbejdsdygtige alder, der ønsker at være på offentlig forsørgelse. Så store beløb taler vi heller ikke om. Lad os derimod gøre det mere attraktivt at gå fra passiv forsørgelse til arbejde, ved at lette skatten i bunden på arbejdsindkomst. Hver gang en modtager af kontanthjælp går fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse, så giver det en gevinst på mindst 200.000 kroner årligt til staten.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, skoledagen var blevet alt for lang. I begyndelsen af 2019 blev man derfor enige om, at elever fra 0. til 3. klasse skal have en skoleuge, der er tre lektioner kortere. Samtidig er det nu op til skolerne selv at afgøre, om de vil gøre skoleugen kortere for resten af skolens elever. Lad os derfor i første omgang se, om det ikke kan hjælpe lidt på de lange skoledage.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, i takt med at andelen af ældre vokser, så er vi nødt til at afsætte ekstra ressourcer til ældreplejen.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med de udfordringer vi generelt står med i den offentlige sektor og udsigt til øgede omkostninger til politi og forsvar, så er det ikke realistisk at fjerne topskatten foreløbigt. Jeg har det fint med, at det er de bredeste skuldre, der skal bære de tungeste byrder.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, tværtimod! Der bliver sendt for få penge fra landets rigeste kommunerne til de fattigste kommuner. Udligningsordningen skal jo udligne den økonomiske forskel mellem kommunerne, så den enkelte kommune kan tilbyde det samme serviceniveau over for borgerne inden for bl.a. børnepasning, skolegang og ældrepleje. Men med tiden er der sket kraftig skævvridning i ordningen, så ikke mindst Storkøbenhavn burde betale mere end de gør i dag til de dårligst stillede kommuner.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der ikke meget, der tyder på skulle være tilfældet. I andre lande har arbejdsgiverne typisk også øvrige udgifter udover selve lønnen - som f.eks. sociale afgifter. Så længe vi derfor lykkes med at producere mere effektivt, og ikke mindst sælge produkter, som vi kan tage en højere pris for, så skader det høje danske lønniveau ikke dansk økonomi. Men det er en balancegang, som vi løbende skal være skarp på.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilbage i 2014 blev børne- og ungeydelsen gjort indkomstafhængig. Jeg synes, at det er et godt og tilstrækkeligt tiltag. Jeg ser derfor ikke behov for yderligere ændringer.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der ikke er styr på EU´s ydre grænser, hvad angår flygtninge og økonomiske migranter, så er vi nødt til at opretholde vores egen midlertidige grænsekontrol.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pendulet er over de senere år svinget for meget over i den ene grøft. Honorering af proceskrav fylder alt for meget og tager tid fra den borgernære service i den offentlige sektor. Det handler derfor om at få skabt mere albuerum for lokal ledelse, så vi sikrer mest mulig værdi for borgerne.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går til valg på, at vi skal flytte de 20 kystnære vindmøller ved Holmsland Klit længere ud på havet. Vi må for alt i verden ikke begå den fejl, at ødelægge en af de største naturmæssige værdier ved klitlandskabet ved Holmslands Klit – det frie udsyn til horisonten ud over havet. Det skal bevares og ikke ødelægges til glæde for alle os danskere og turister, der hvert år valfarter til området.

44 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men vi skal gøre det i et samarbejde med landbruget. Et godt eksempel på, hvor langt vi kan komme ved at samarbejde, er for eksempel det fælles udspil fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer. Et udspil der skal frigøre jord fra landbrugsdrift og omlægge det til natur til gavn for naturen selv, miljøet og klimaet.

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede sat fartgrænsen op til 90 km/t på udvalgte landeveje i Midt- og Vestjylland. Lad os starte med at høste erfaringer fra disse strækninger, før vi gør yderligere. Jeg er åben over for andre strækninger med en 90 km/t fartgrænse, så længe vi fastholder en høj trafiksikkerhed. Midt- og Vestjyllands politikreds er desværre stadig den kreds med flest trafikdræbte.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 799 Venstre in total 10519
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 539 Venstre in total 10833

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg er frem for alt optaget af, at vi på tværs af partiskel kan skabe resultater til gavn for borgere og virksomheder, så Holstebro Kommune bliver en attraktiv kommune at bo, leve og virke i.

Og her er det vigtigt, at vi tør sætte os høje mål for det, vi gerne vil opnå. Tag f.eks. Holstebro by, hvor vi har alle muligheder for at skabe noget unikt og nogle attraktive bymiljøer ved slagteri- og sygehusgrunden med opkobling til byens vigtige handelsliv og byens centrum. Her skal vi ikke gå i andres fodspor men tænke nyt og byde eksterne kræfter ind.

Min drøm er, at vi bliver ”Nordens Firenze” – et fyrtårn i Jylland, kendt som uddannelsesbyen med sit levende handels- og kulturliv. Det kunne være en ambitiøs ledestjerne, som borgere og ansatte i deres daglige virke kan se sig ind i. Vi har nogle fantastiske muligheder for at løfte Holstebro. Lad os med mod, kraft og arbejdsomhed omsætte disse muligheder til en spændende fælles fremtid her i vores skønne kommune.

Kandidaten på de sociale medier

07:29

Spørgsmål og svar

1 Det er vigtigt at få et nyt butikscenter i midtbyen af Holstebro.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé at sprede børn med udenlandsk baggrund på alle skoler i Holstebro by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Folkeskolen i Holstebro Kommune trænger til en økonomisk saltvandsindsprøjtning, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidatens valgvideo

07:29

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Venstre

2013 - 2017

2.viceborgmester Holstebro, Venstre

2010 - nu

Byrådsmedlem Holstebro Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Holstebro Kommune, Venstre
Medlem af Teknisk Udvalg Holstebro Kommune, Venstre
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommune, Venstre

Uddannelse

1989 - 1996

Cand.merc. Markedsøkonomi, Handelshøjskolen i Aarhus

Erhvervserfaring

2019 - nu

Chefkonsulent VIA University College

2015 - 2019

Sekretariatsleder VIA University College

2013 - 2015

Direktionsassistent Bräuner A/S

2007 - 2013

Administrationschef Arla Foods Nr. Vium Mejeri

2003 - 2006

Direktør Bräuner A/S

2002 - 2003

Salgsdirektør Bräuner A/S

2001 - 2001

Marketingchef Bräuner A/S

1998 - 2000

Key Account Manager Procter & Gamble

1996 - 1998

Account Executive Procter & Gamble
V

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Venstre

2013 - 2017

2.viceborgmester Holstebro, Venstre

2010 - nu

Byrådsmedlem Holstebro Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Holstebro Kommune, Venstre
Medlem af Teknisk Udvalg Holstebro Kommune, Venstre
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommune, Venstre

Uddannelse

1989 - 1996

Cand.merc. Markedsøkonomi, Handelshøjskolen i Aarhus

Erhvervserfaring

2019 - nu

Chefkonsulent VIA University College

2015 - 2019

Sekretariatsleder VIA University College

2013 - 2015

Direktionsassistent Bräuner A/S

2007 - 2013

Administrationschef Arla Foods Nr. Vium Mejeri

2003 - 2006

Direktør Bräuner A/S

2002 - 2003

Salgsdirektør Bräuner A/S

2001 - 2001

Marketingchef Bräuner A/S

1998 - 2000

Key Account Manager Procter & Gamble

1996 - 1998

Account Executive Procter & Gamble