PERSONPROFIL

Anders G. Christensen

Venstre

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Favrskov

Født 4. april 1962 Gift 3 børn Bor i Favrskov Kommune

V

Anders G. Christensen (V) er byrådsmedlem i Favrskov Kommune, hvilket han har været siden 2009. Han er formand for Teknik- og Miljøudvalget. I perioden 2007-2009 var han borgmester i Favrskov Kommune, og perioden 2001-2005 var han borgmester i Hadsten Kommune.

Anders G. Christensen er uddannet landmand fra Bygholm Landbrugsskole, men han arbejder på nuværende tidspunkt som Key Account Manager i virksomheden Citisense. Anders G. Christensen er gift med Jane, og sammen har de tre døtre.

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Økonomi
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

For mig er det vigtig, at vi sikre vækst i vores samfund, men også at vi tager os af dem, der har hjælp behov. Kortsagt frihed og fællesskab. For at vi at sikre, at vi har råd til vores velfærd, skal vi have et velfungerende erhvervsliv. Det skal være simpelt at drive sin virksomhed. Hvis vi lægger forhindringer i vejen for virksomheder, så de ikke kan vokse, vil der ikke blive skabt flere arbejdspladser, og vores nationale fremgang vil gå i stå – det har vi ikke råd til.
Som bosiddende her i Østjylland, hvor jeg oplever, hvad der betyder noget for vores liv og daglige virke her i regionen, så vil det være mit afsæt for arbejdet på Christiansborg. Jeg vil kæmpe for de sager, der betyder noget for os her i Østjylland.
Jeg har været med til at sætte en række dagsordner i mit politiske virke, dels at vi får en fast forbindelse over Kattegat, udvidet E45 samt en udbygning af Viborgvej rute 26. Det vil betyde meget for vores region, at vi får realiseret disse projekter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har med en bred politisk aftale skabt ro om dagpengesystemet. Det er en aftale, som gør det mere attraktivt at tage et arbejde, og som samtidig sikrer mere fleksibel genoptjening af dagpengeretten. Vi ønsker ro om dagpengesystemet, og vi ønsker derfor ikke at ændre i reglerne.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre er tilhængere af den frie bevægelighed i EU. Men vi mener samtidig, at arbejde i Danmark selvfølgelig skal ske under danske løn- og arbejdsvilkår. Derfor arbejder vi også løbende for at bekæmpe social dumping og sikre lige konkurrencevilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har ikke noget selvstændigt mål om, hvor mange offentlige ansatte der skal være. Vi skal ikke bare ansætte flere offentlige ansatte bare for antallets skyld. Det handler om at skabe den bedst mulige velfærd for danskerne, så der er tid til pleje og omsorg. Det er også derfor, at vi over de seneste år har investeret massivt i velfærden.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har genindført behandlingsgarantien på 30 dage. Det betyder, at patienterne helt gratis kan vælge ventetiden på det offentlige sygehus fra. Det afgørende er nemlig ikke, om det er en offentligt eller et privat hospital, der udfører behandlingen. Det afgørende er, at behandlingen er i topkvalitet og uden unødig ventetid, og at alle har lige adgang til hurtig behandling uanset størrelsen på deres pengepung, så det ikke kun er de velstillede, der har mulighed for behandling på et privathosp

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har løftet sundhedsvæsenet og regionernes budgetter markant siden valget i 2015. Så der bl.a. er flere til de nyeste behandlingsformer. Det vil vi også sikre i fremtiden. Men det er klart, at der skal være en dokumenteret effekt af den konkrete behandling, før vi anvender mange skattepenge – som ellers kan bruges andre steder – på den. Sådan er det i dag, og det princip støtter Venstre.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre vil IKKE indføre mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet. For Venstre er det helt afgørende, at der er er lige adgang til sundhedsvæsenet, og at det ikke er pengepungen, der afgør den enkeltes sundhed. Derfor har vi bl.a. sikret alle lige adgang til at tage på et privathospital på det offentliges regning, hvis det lokale sygehus har lange ventelister.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der er en balance mellem stramme regler for familiesammenføring af hensyn til integrationen på den ene side, og at vi ikke rammer utilsigtet med en for stram udlændingepolitik på den anden side. Derfor har vi strammet reglerne for ægtefællesammenføring, så det samtidig er muligt for danske statsborgere, der under et ophold i udlandet forelsker sig, at tage deres ægtefælle med hjem, hvis de ønsker at vende tilbage til Danmark.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre er vælgernes garant for en stram udlændingepolitik. Vi har strammet udlændingepolitikken markant efter den røde regerings mange lempelser, og i dag har vi det laveste antal asylansøgere i ni år. Samtidig har vi styrket integrationen og fået flere flygtninge i arbejde, så de kan forsørge sig selv, indtil de kan vende hjem og bygge deres land op.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal naturligvis ikke være i Danmark. Vi skal derfor gøre alt, hvad vi kan for at udvise dem. Det betyder også, at vi skal gå til grænserne af de internationale konventioner.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Set i et internationalt perspektiv er Danmark et af de mest lige samfund i verden. Her handler det ikke om, hvad du kommer fra. Men hvad du kommer med. Der er lige adgang til uddannelse, sundhed, en værdig ældrepleje og et stærkt social sikkerhedsnet, og det skal vi værne om.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal løbende se på, om der er den rette balance, så vi på den ene side sikrer, at man har et rimeligt forsørgelsesgrundlag, når man i en periode står uden arbejde. Og mens man på den anden side har et klart incitament til at arbejde. Vi har allerede indført et kontanthjælpsloft og en integrationsydelse, det gør, at det nu bedre kan betale sig at arbejde. Det skal vi bevare. Og vi skal fortsat turde se på, om de offentlige ydelser er på et niveau, der sikrer, at det kan betale sig at arbejde.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gik i 2015 til valg på at indføre et kontanthjælpsloft. Det har vi leveret på. Sammen med skattelettelser til folk i arbejde sikrer kontanthjælpsloftet, at det bedre kan betale sig at arbejde. Siden vi indførte kontanthjælpsloftet, er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet markant. Og i dag er rekordmange i arbejde. Vi risikerer at sætte det over styr, hvis vi afskaffer kontanthjælpsloftet.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser løbende på, om Folkeskolereformen virker efter hensigten. Derfor har vi også gjort det muligt, at en række skoler får større selvbestemmelse og mulighed for at tilrettelægge skoledagen mere fleksibelt. Vi skal sikre at den rette balance og fagligheden i folkeskolen fortsat er i top. Senest har et enigt Folketing forkortet skoledagene for de mindste børn. Det betyder helt konkret, at alle folkeskoleelever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse får 90 timer færre om året.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da Venstre overtog ansvaret i 2015, var inklusionen gået for vidt. For mange elever, der virkeligt havde brug for særlig hjælp og opmærksomhed, blev presset ind i folkeskolen. Det er hverken godt for den enkelte eller for resten af eleverne. Derfor har vi bl.a. droppet den tidligere regerings målsætning om, at 96 pct. af børnene skal ind i folkeskolen.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nationale tests og karakterer er med til at fortælle læreren, hvis den enkelte elev har behov for ekstra hjælp. Det er vigtigt at måle og følge det faglige niveau i en klasse og hos den enkelte elev. Men vi skal samtidig sikre, at vi ikke får udviklet en usund præstationskultur, hvor folkeskolens elever bliver stressede. Derfor skal brugen af tests heller ikke tage overhånd. Vi skal finde den rette balance.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre prioriterer ældreområdet højt. Vi vil sikre, at alle ældre kan nyde en værdig alderdom med tryghed, varme og mennesker omkring én. Det er derfor, at vi siden valget i 2015 bl.a. har afsat penge til en værdighedsmilliard, som sikrer flere varme hænder. Vi vil også fremadrettet prioritere ældreplejen. Og det kan betyde, at vi skal bruge færre ressourcer andre steder – fx på papirnusseri og overførselsindkomster

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, jeg ønsker ikke at indføre brugerbetaling på ældreområdet. Vores ældre skal have en god og værdig ældrepleje, uden at de skal have penge op af lommen. I Venstre arbejder vi for at indføre mere frit valg i ældreplejen. Den ældre skal frit – uanset pengepungen - kunne vælge, om fx hjemmehjælpen skal komme fra kommunen eller fra en privat hjemmehjælper. Det giver selvbestemmelse og værdighed for den ældre.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Venstre står vi ved vores aftaler, og vi har ingen planer om at hæve folkepensionsalderen yderligere udover den brede politiske pensionsaftale, der allerede er indgået. Vi ser dog gerne, at flere ældre frivilligt vælger at blive et par år ekstra på arbejdsmarkedet, hvis helbredet tillader det, og hvis lysten er der. Derfor har vi givet de ældre en større økonomisk gulerod, hvis de vælger at arbejde et par år ekstra, og det benytter flere sig heldigvis af, så den udvikling vil vi gerne fortsætt

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har forsøgt os med særlige afgifter på sukker, fedt og andre usunde fødevarer, men det var svært at gennemføre i praksis. Desuden tror jeg mere på, at vejen frem er oplysning, og at den enkelte forbruger skal have bedre muligheder for at købe fødevarer på et oplyst grundlag, når det handler om påvirkningen på sundheden eller eksempelvis klimaet og miljøet.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en række skævheder ved den nuværende ordning. Skævheder, der går på kryds og tværs. Derfor har Venstre også forsøgt at lave en aftale om et nyt udligningssystem, som skulle rette op på nogle af disse skævheder. Det var desværre ikke muligt at lave en aftale med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen. Jeg har fuld forståelse for, at nogle borgmestre er frustrerede over den nuværende situation.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Venstre vil vi gerne sænke skatter og afgifter. Vores førsteprioritet er at styrke velfærden – eksempelvis vores sundhedsvæsen. Vi har ingen planer om at give topskattelettelser, hvis vi skal sænke skatterne yderligere. Vi vil lette skatten i bunden på de små arbejdsindkomster, så det bedre kan betale sig at arbejde for alle danskere og især tilskynde folk til at gå fra passiv overførselsindkomst og ind i det arbejdende fællesskab.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil fortsat investere i velfærden i de kommende år, som vi har gjort siden folketingsvalget i 2015. Men vi synes også, at det er vigtigt, at vi skaber vækst, velstand og arbejdspladser. For det er i sidste ende sådan, at vi sikrer en god velfærd.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden valget i 2015 har vi sænket skatter og afgifter med over 20 mia. kr. Det har vi gjort for at gøre det billigere at være dansker, samtidig med at vores virksomheder kan skabe vækst og danske arbejdspladser. For det er vores velstand, der er forudsætning for vores velfærd. Vi vil gerne sænke skatter og afgifter yderligere. Men vores hovedprioriteret lige nu er at investere i vores fælles velfærd – fx i vores sundhedsvæsen.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løn aftales mellem arbejdsmarkedets parter i Danmark, og derfor vil jeg ikke blande mig i, hvad danske lønmodtagere skal have i løn. Men jeg kan sige, at vi har rigtig mange dygtige hænder og hoveder i Danmark, der fortjener en god løn. Det gælder både i den offentlige sektor og i den private sektor. Når det går godt i dansk økonomi, som det gør for tiden, er der også råd til, at danskerne kan få en god løn.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at den nuværende aldersgrænse er fornuftig, hvor det er ulovligt at sælge alkoholprodukter til børn og unge under 16 år og salg af stærkere alkoholprodukter til børn og unge under 18 år. Jeg er selvfølgelig optaget af, at vores unge ikke begynder at drikke alkohol i en for ung alder. Og derfor følger vi løbende udviklingen i unges køb og indtag af alkohol og behovet for tiltag på området. Vi har derfor allerede skærpet håndhævelsen af salg af alkohol til børn og unge.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen planer om at sænke eller øge børnechecken, da det nuværende niveau er fornuftigt. Socialt udsatte børnefamilier skal have den hjælp, der skal til for at sikre, at deres børn får den bedste start på livet. Vi skal blive bedre til at lave sociale indsatser og tiltag, der rent faktisk har en effekt. Så socialt udsatte børnefamilier får den hjælp, de har behov for.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre arbejder hele tiden på at gøre det billigere at være dansker – også for børnefamilierne. Derfor har vi allerede bl.a. indført BoligJob-ordningen, som er en økonomisk håndsrækning til eksempelvis børnefamilierne, som billigere kan få hjælp til rengøring og børnepasning. Vi ser gerne, at det bliver endnu billigere at være dansker – og endnu billigere og lettere at være børnefamilie.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

: Regeringen har sat udviklingsbistanden på et fornuftigt niveau, så Danmark er et af de få lande i verden, der lever op til FN-målsætningen om at give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Ved at sætte udviklingsbistanden på det niveau har vi frigivet penge til at investere i eksempelvis bedre sundhed og ældrepleje i Danmark. Samtidig bruger vi et historisk højt beløb på humanitære indsatser særligt i nærområderne, hvor pengene rækker længere, så vi kan hjælpe flere mennesker.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne, at forsvarsforbeholdet afskaffes på sigt. Jeg mener grundlæggende, at forsvarsforbeholdet skader Danmarks muligheder for at være med til at skabe stabilitet og fred. Og derfor ønsker jeg, at der kommer en dag, hvor vi ikke har et forsvarsforbehold. Så Danmark på sigt kan være med i eksempelvis fredsbevarende operationer med de andre EU-lande.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Jeg mener, at truslen fra et stadig mere aggressivt Rusland er både reel og tiltagende. Ruslands handlinger i Ukraine var uacceptable. Vi vil ikke acceptere, når russiske påvirkningskampagner sætter demokrati og samfundsinstitutioner ud af kraft. Rusland har bl.a. stået bag et modbydeligt giftgasangreb i Storbritannien. Det viser, at de udgør en reel trussel mod sikkerhed og stabilitet i Europa.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker ikke at sænke den kriminelle lavalder. Men vi skal sætte ind over for den hårde kerne af unge kriminelle. Derfor har vi etableret et ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelser i sager om unge i alderen 10-17 år. Fokus skal være på den forebyggende indsats, og vi skal sikre, at myndighederne har de bedste redskaber til at hjælpe unge mennesker, som tidligt er kommet ind i en kriminel løbebane.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle, der begår kriminalitet, skal retsforfølges hurtigt og effektivt. Straffene for alvorlig kriminalitet skal være hårde. Det handler nemlig også om offerets retfærdighedsfølelse. Samtidig skal vi styrke det forebyggende arbejde, så eksempelvis unge mennesker ikke kommer ind i en kriminel løbebane.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminalitet, der involverer vold, skal straffes hårdt. Vi har allerede hævet straffen, men vi ønsker også, at domstolene i endnu højere grad udnytter sine muligheder til at straffe vold hårdt. Samtidig skal voldsdømte, som har begået alvorlig skade på andre, ikke kunne nøjes med samfundstjeneste. De skal i fængsel, så de forstår, at deres forbrydelse har konsekvenser.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil arbejde for, at vi i fremtiden genbruger langt mere, end vi gør i dag. Det gælder både i husholdningen og for virksomhederne. I husholdningerne skal vi bl.a. nedbringe madspild, og for virksomhederne vil vi bl.a. arbejde for at øge genanvendelsen af materialer

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at få flere danskere til at købe elbiler, skal vi gøre det mere attraktivt at vælge klimavenlige biler. Vi vil derfor bl.a. fortsat sikre, at man ikke skal betale afgift på klimavenlige biler, der koster under 400.000 kr. i de kommende år. Vi har et mål om, at der skal være en mio. klimavenlige biler i Danmark i 2030.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er helt i front på den grønne omstilling, og det skal vi fortsat være. Men hvis vi sætter afgifterne uhensigtsmæssigt op i Danmark, risikerer vi, at dansk produktion flytter til andre lande med lavere miljø- og klimastandarder end Danmark. Det er hverken klimaet eller kloden tjent ved.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Venstre går vi ind for fri bevægelighed i Europa. Men det er en forudsætning, at der er styr på Europas ydre grænser. Så længe, der fortsat er pres på Europas ydre grænser og samtidig en alvorlig terrortrussel mod Danmark, skal vi opretholde grænsekontrollen i Danmark.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre i Nordafrika kan være et vigtigt instrument til at begrænse asyltilstrømningen. Det er dog urealistisk at forvente, at Danmark helt selv kan oprette en lejr i Nordafrika uden noget samarbejde med andre lande. Venstre arbejder i stedet målrettet for en EU-løsning, der kan stoppe strømmen af flygtninge og migranter over Middelhavet. Og vi samarbejder også med Østrig om muligheden for at etablere et udrejsecenter for afviste asylansøgere, der ikke har ret til at være i Danmark.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i dag gode mulighed for at påvirke EU-samarbejdet i den retning, vi ønsker. Og det gør vi også. Danmark er både historisk, politisk og økonomisk forbundet til vores europæiske naboer. Og vores EU-medlemskab gør Danmark rigere og stærkere. Men det er klart, at vi skal sige fra, hvis samarbejdet på nogle områder bevæger sig i en retning, som vi synes er forket. Det gælder fx spørgsmålet om, hvorvidt EU skal bestemme barselsreglerne. Det er Venstre lodret imod.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afgørende er ikke, om det er en offentlig eller privat aktør, der står for udførelsen af en opgave. Det afgørende er, at den service, der kommer ud af det, er i topkvalitet. Skatteydernes penge skal bruges bedst muligt. Ved at skabe konkurrence om velfærdsopgaverne sikrer vi bedst mulig velfærd for pengene.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stadig mange områder, hvor den offentlige sektor kan og skal gøres mindre bureaukratisk. Registrering og unødig dokumentation fylder stadig meget i den offentlige sektor. Derfor vil Venstre luge ud i overflødige regler og registreringskrav, så medarbejderne får mere tid til deres kerneopgaver. Medarbejderne i den offentlige sektor skal bruge deres tid borgernær velfærd - ikke på rigide regler og registrering.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registrering og unødig dokumentation fylder alt for meget i den offentlige sektor. Ved at fjerne unødvendig bøvl og bureaukrati kan vi frigive ekstra varme hænder til pleje og omsorg. Fokus skal være på de varme hænder og den borgernære velfærd - ikke på rigide regler og registrering.

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det siger sig selv, at det ikke fordrer en god integration i det danske samfund, at man holder sig til områder, hvor man kun snakker med folk fra de lande man f.eks. er flygtet fra og generelt ikke deltager i det danske samfund. Derfor vil det danske sprog også her være med til at binde disse områder sammen med vores samfund og nedbryde den ghettodannelse og de parallelsamfund, der desværre findes i Danmark.

44 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er af den klare overbevisning, at vi skal passe på grundvandet. Det vil landbruget også gerne være med til. Så der hvor et vandværk ønsker at beskytte deres boring, så skal det ske med en kompensation til landmanden, der modsvarer det driftstab, som landmanden får

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt afgørende for at vi kan fastholde væksten i Østjylland, at vi får udbygget E45.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 688 Venstre in total 8021
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2772 Venstre in total 8373

Mærkesager

  • Integration
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

For mig er det vigtigt, at Favrskov Kommune bruger sine penge bedst muligt. Dem som skaber job, er alle de virksomheder, der er i Favrskov Kommune. Det er med til at give skatteindtægter, men nok så vigtigt, at man som lønmodtager er en del af fællesskabet. Derfor vil jeg arbejde for, at sikre, at der er så lidt bøvl for virksomhederne i Favrskov Kommune, som muligt, med en hurtig sagsbehandling f.eks. hvis en virksomhed vil udvide. En meget vigtig opgave og prioritet for mig er, at Favrskov Kommune sikre, at dem der er kommet til kommunen som flygtningen, hurtigst mulig, dels lærer dansk, og dels kommer ud i arbejde. Når man har valgt Danmark som land, så skal man også bidrage til samfundet. Derfor skal Favrskov Kommune have fokus på, at flygtningene lære dansk, og ikke mindst følger de tilbud, som de bliver tilbudt. Vi lever længere og længere, det gør, at vi i Favrskov Kommune skal sikre, at vi har gode og tidsvarende tilbud inden for ældreplejen. Men også, at vi har nok pladser på vores ældrecentre i kommune, til at sikre, at alle kan få den hjælp og pleje, der er nødvendig. Jeg vil arbejde for, at vores demens tilbud bliver styrket. Jeg kunne godt tænke mig, at vi laver et tilbud med en demens landsby, som de med stor succes har etableret i andre kommuner.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er positivt, at byrådet har spredt kommunens afdelinger ud over hele kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fint, at der er kommunale funktioner rundt i hele kommunen. Dog bør der ses på, om administrationen i nogle af de fire hovedbyer kan samles på færre adresser.

2 Byrådet skal arbejde for privatisering af flere offentlige veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Byrådet fordeler pengene til alle kommunens byer retfærdigt og ligeligt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samlet set over hele Favrskov Kommunes levetid, har der været investeret ligeligt over hele kommunen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres i at sikre en god infrastruktur i kommune. Her er den vigtigste investering Rute 26. Der skal også investeres i at binde den kollektive trafik op på den regionale og nationale kollektive trafik

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke mange social udsatte i Favrskov Kommune Generelt har vi en god social services.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge udgør en ressource hvis de vil og bliver integreret i samfundet. Det kræver at de lærer dansk og kommer i job. Hvis de ikke vil dette så er de ikke en ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen tvivl om, at konkurrence altid skærper indsatsen. Det handler dog altid om, at sikre, at serviceniveauet har den standart som byrådet ønsker.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan hurtigt blive udlagt negativt, hvis jeg ikke siger, at der ikke skal flere penge til yderområderne i kommunen, men hvad er yderområder i Favrskov Kommune. Jeg ser ingen yderområder Favrskov Kommune og mener at byrådet har fordelt resurserne undt i hele kommunen

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Favrskov Kommune brugt rigtig mange penge rundt i hele kommune på cykelstier. Det synes jeg er godt, men hvis det er trafiksikkerhed vi vægter, og det gør jeg, så er der samfundsmæssigt meget mere at vinde ved, at arbejde med at fjerne sorte pletter.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man er en velhaven ældre så skal man ikke betale mere. Men man må gerne i min optik have mulighed for at tilkøbe flere ydelser end det kommunen kan levere.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Venstre

2009 - nu

Byrådsmedlem Favrskov Kommune, Venstre

2007 - 2009

Borgmester Favrskov Kommune, Venstre

2001 - 2005

Borgmester Hadsten Kommune, Venstre
Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

Tillidsposter

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem BoelPlan

2014 - nu

Bestyrelsesformand Feltengård I/S

2010 - nu

Bestyrelsesformand CattleNic A/S

2010 - nu

Næstformand for bestyrelsen Erhversakademi Dania

2014 - 2015

Bestyrelsesformand LINN Industries

2010 - 2014

Board Member CS Grafisk A/S

2007 - 2014

Member of presidency Kattegat Komitéen

2007 - 2013

Board Member Den Gamle By

2006 - 2013

Chairman of KKR Kommunekontaktrådet

2018 - nu

Bestyrelsesformand Sundhedshuset Hadsten A/S

Uddannelse

2017 - nu

Diplomuddannelse Ledelse, Erhversakademi Aarhus
Bestyrelsesuddannelse, Aarhus BSS

1985 - 1986

Erhvervsuddannelse Driftsleder, Bygholm Landbrugsskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Selvstændig virksomhedsrådgiver Abildgaard

2014 - 2016

Klubchef Aarhus 1900 Atletik

1988 - 2002

Forvalter Kollerup Avlsgård
V

Politiske hverv

2018 - nu

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Venstre

2009 - nu

Byrådsmedlem Favrskov Kommune, Venstre

2007 - 2009

Borgmester Favrskov Kommune, Venstre

2001 - 2005

Borgmester Hadsten Kommune, Venstre
Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

Tillidsposter

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem BoelPlan

2014 - nu

Bestyrelsesformand Feltengård I/S

2010 - nu

Bestyrelsesformand CattleNic A/S

2010 - nu

Næstformand for bestyrelsen Erhversakademi Dania

2014 - 2015

Bestyrelsesformand LINN Industries

2010 - 2014

Board Member CS Grafisk A/S

2007 - 2014

Member of presidency Kattegat Komitéen

2007 - 2013

Board Member Den Gamle By

2006 - 2013

Chairman of KKR Kommunekontaktrådet

2018 - nu

Bestyrelsesformand Sundhedshuset Hadsten A/S

Uddannelse

2017 - nu

Diplomuddannelse Ledelse, Erhversakademi Aarhus
Bestyrelsesuddannelse, Aarhus BSS

1985 - 1986

Erhvervsuddannelse Driftsleder, Bygholm Landbrugsskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Selvstændig virksomhedsrådgiver Abildgaard

2014 - 2016

Klubchef Aarhus 1900 Atletik

1988 - 2002

Forvalter Kollerup Avlsgård

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds