PERSONPROFIL

Aleksander Myrhøj

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Norddjurs

Født 27. maj 1991 i Grenaa I et forhold 1 barn Bor i Norddjurs Kommune

F

Aleksander Myrhøj (SF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs Kommune. Han er medlem af Kultur- og fritidsudvalget samt Miljø- og teknikudvalget.
Han er valgt som folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti.

Aleksander Myrhøj er uddannet pædagog og har siden 2014 arbejdet som socialpædagog på Børne- og Ungecentret Norddjurs. Privat er han far til Karl fra 2015 og volleyballtræner i Ørum.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Ældreområdet
  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg har både hjerne og hjerte med i mit politiske arbejde, og jeg ved hvordan virkeligheden ser ud for den almindelige lønmodtager.
Jeg vil arbejde benhårdt for at sikre bedre forhold for samfundets svageste, børn, udsatte unge og ældre.
En del af min pædagog-faglige viden kan drages ind i det politiske system som vidnesbyrd fra virkeligheden, og forhåbentlig sætte børn og socialt udsatte familier højt på dagsordenen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Social dumping og import af underbetalt arbejdskraft er en grundlæggende trussel mod det danske arbejdsmarked. Der er igen og igen eksempler på virksomheder, der udnytter udenlandsk arbejdskraft og presser danske løn- og arbejdsvilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fokus skal først og fremmest være på at skabe flere fuldtidsstillinger, til de der ønsker det. Der er for få fuldtidsstillinger i bl.a. SoSu-sektoren og i det pædagogiske arbejdsfelt.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige sundhedssystem bør være så godt, at der ikke er arbejde til et privat alternativ. Det er ganske enkelt unfair konkurrence, når det offentlige system spares i stykker. Jeg vil hellere investere massivt i det offentlige system, end at betale overpris for privathospitaler.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det der er en stor udgift for samfundet, kan være liv-givende for den enkelte. Det er en etisk diskussion med mange både rigtige og forkerte svar.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At afskære nogle mennesker fra at få behandling er afskyeligt, og vil give massive problemer for samfundet. Der er allerede et problem ift. tandlæge regninger, som flere grupper i samfundet kæmper med at få råd til. Sundhedsvæsnet er og skal være for alle, og brugerbetaling er vejen til mere sundhedsmæssig ulighed. Man kan blot kigge på USA, for at se hvor dårlig en idé brugerbetaling i sundhedsvæsnet er.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De seneste års stramninger har ramt ved siden af skiven, og lukker både uddannelser og ægteskaber. Velintegrerede børn, unge og voksne sendes ud af landet, mens deres venner og familie ser magtesløse til. Udlændingepolitikken skal skabe muligheder, i lige så høj grad som den begrænser muligheder.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge der gentagende gange bryder dansk lovgivning, bør kunne udvises efter individuel vurdering. Vane-kriminelle med lang historik i retssystemet, bør overgives til afsoning i hjemlandet.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan ikke se passivt til, mens der bliver flere fattige børn og de rigeste bliver rigere. Det er en sørgelig udvikling! Med stigende ulighed kommer mere kriminalitet, A- og B- opdeling af mennesker, og børn der ikke får vinterstøvler eller holder børnefødselsdage. Mindre ulighed vil give et bedre og stærkere samfund.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De der kan arbejde, skal arbejde. Sådan får vi flest muligt til at bidrage til fællesskabet. Men de der ikke kan, skal fremover have bedre behandling end i dag. Flere bliver syge af at være i systemet, og ryger længere væk fra arbejdsmarkedet. Folk finder ikke et arbejde, blot fordi de presses på økonomien. Det er de færreste, der får mere overskud af en presset pengepung.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er børn, der ikke får vinterstøvler. Børn der ikke kan gå til spejder, fodbold eller gymnastik. Børn der ikke får julegaver. Kontanthjælpsloftet ødelægger børns start på livet, og presser økonomisk udsatte familier, hvor det for alvor gør ondt. Der skabes mere ulighed, og det skader samfundet som helhed.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn på landet der har transporttid i bus til og fra skole, har arbejdsuger med flere timer end mange voksne fuldtidsansatte. Det koster både tid og kræfter, der kunne bruges på venner, sport eller ingenting. Jeg oplever, at elever i folkeskolen presses af de lange dage.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion er nogle steder blevet et smart ord for besparelser. Det er en dårlig udvikling. Inklusion for barnets skyld er en god idé, men det må aldrig blive for at spare en specialskole plads, som det opleves nogle steder.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal blive til nogen, før man kan blive til noget. Jeg stoler på fagligheden hos vores lærere, og ved at de kan skabe god undervisning uden målstyring og tests. Det overdrevne testfokus skader børns muligheder for at være børn, og bruge tid på at udvikle sig som mennesker. Den danske mentalitet ift. fleksibilitet og omstillingsparathed sættes i spil, når børn undervises efter test-skemaer og faste rammer.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er muligt at styrke ældreplejen uden at fjerne midler fra andre områder. En styrkelse af ældreplejen er vigtig, og kan opnås bl.a. ved at kigge på de ansattes arbejdsmiljø, trivsel og vilkår.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man skal bruge hele sit arbejdsliv på at spare op for ikke at blive forsømt i sin alderdom, går det ud over livskvaliteten hele livet. Fattige ældre SKAL have samme muligheder som rige ældre!

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen skal tilpasses jobbet. En håndværker kan ikke holde til at være på arbejdsmarkedet, lige så mange år som en akademiker. Både fysisk og psykisk nedslidning skal tages alvorligt, så der også er et liv efter arbejdsmarkedet.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Usunde fødevarer, tobak og alkohol der skaber store samfundsudgifter bør være dyrere, mens fx økologisk frugt og grønt bør være billigere. Det må gerne kunne betale sig at spise sundt og passe på kroppen.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvert eneste år knækker kommuners økonomi, og der skæres ned på offentlig service. Det kan ikke være rigtigt, at der skal være forskel på hverdagens omsorg hos børn og ældre, alt efter hvor i vores lille land, man befinder sig. Det skal være trygt at være barn, ung og ældre i alle landets kommuner, og det kræver en større økonomisk omfordeling. Der skabes allerede rigmandsghettoer med høj service og udkantskommuner med lav service.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomisk omfordeling er en grundsten i velfærdssamfundet, og en vigtig faktor i at mindske ulighed. For at betale topskat, skal månedslønnen overstige 45.000 kr, og så er det helt på sin plads, at man bidrager mere til samfundet.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør investeres i bedre arbejdsforhold for offentligt ansatte, så der kan komme RO PÅ! Glade medarbejdere har færre sygedage, højere produktivitet og et længere arbejdsliv. Det kommer både den enkelte og samfundet til gode. Invester smartere og med de ansatte som hovedaktører, så der ikke kommer flere "sundhedsplatformen"-sager.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gennem regulering af afgifter skal det gøres attraktivt at investere energieffektivt og langtidsholdbart. Virksomheder med fx varme-genindvinding, energieffektive IT-løsninger og en ansvarlig energipolitik bør belønnes, så endnu flere tager del i det fælles klima ansvar.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løn-dumping er ikke vejen frem! Lavere lønninger vil primært gavne de, der allerede er på samfundets top, og forringe forholdene for den almindelige dansker. I visse lande med lavt lønniveau er det nødvendigt med flere jobs, for at klare husleje og skaffe mad på bordet. Det er ikke det samfund, jeg ønsker.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så hellere, at reklamer for alkohol blev forbudt, som det var tilfældet med tobaksreklamer.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt udsatte børnefamilier SKAL have mere støtte, men det bør ikke være på bekostning af andre familier. Det skal være attraktivt at få børn uanset om familiens indkomst er 100.000 eller 1.000.000 kr.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Særligt støtten til socialt eller økonomisk udsatte børnefamilier bør hæves. Man bliver ikke en bedre forælder af at være presset på økonomien, tværtimod.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal tage internationalt ansvar, og vi bør gøre vores til at løse globale problemstillinger. Mindre global ulighed giver flere mulighed for at bidrage til klodens fælles udfordringer.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke i fængsel. Det skal sikres, at der er socialpædagogiske tilbud i tilstrækkelig grad, så børn under 15 år kan hjælpes i det sociale system. Kriminelle børn under 15 år har brug for hjælp - ikke fængselsstraf.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf skaber modpoler, og fokus i retssystemet skal være på, at der skal være et liv uden kriminalitet at komme tilbage til efter afsoning. Fokus på uddannelse, dannelse, job og netværk er afgørende for at den enkelte kan skabe sig en fremtid, uden at skulle begå ny kriminalitet.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fængselsstraf alene er ikke vejen frem, og man bør i højere grad end i dag styrke mulighederne for et liv uden kriminalitet. Individuelt tilpassede løsninger (fx. fodlænke) med sideløbende sigte på uddannelse eller job, er langt bedre end social isolation.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er vi allerede langt ift. genbrug og genanvendelse. Vi skal dog hele tiden blive bedre, og på den måde sikre at Danmark fortsat har rene strande, frodige skove og sundt drikkevand. Kloden er ikke en uendelig kilde til råstoffer, og genbrug af fx kostbare mineraler og metaller er afgørende for fremtiden.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et tydeligt politisk signal til både borgere og bilproducenter! Det skal kunne betale sig, at køre grønt.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kunne aflæses på bundlinjen, om virksomheder taget ansvar for vores fælles fremtid. Virksomheder med smarte løsninger som anvendelse af overskudsvarme fra produktion til opvarmning af kontorlokaler, anvendelse af regnvand til afvask af lastbiler og lignende bør belønnes. Det skal koste at svine, for at sikre at flest muligt virksomheder har fokus på at blive grønnere.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er symbolpolitik, spild af penge og en hån mod vores dygtige politibetjente. Tiden skulle hellere bruges på at styrke indsatserne nær borgeren, når de oplever tyveri, vold eller andre krænkelser.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvis der samtidig åbnes for kvoteflygtninge, så vi kan sikre, at mennesker med behov for beskyttelse og asyl får det hurtigt. Det må ikke blive løsning i sig selv, og skal overvejes nøje.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering skal gøres med omhu og ikke spare-tanker. Ved udlicitering følger en risiko for, at der med en konkurs ikke bliver leveret opgaver eller medarbejdere som aftalt. Det er et stort problem i omsorgsfag, hvor brugere/borgere er afhængige af stabilitet og hjælp fra fællesskabet. Regningen lander hos det offentlige, når private aktører kollapser og ikke leverer.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige fungerer som oftest tilfredsstillende, rammevilkårene taget i betragtning. Med konstante politiske ændringer og kontrol med offentligt ansatte, presses systemet og den enkelte medarbejder. Kombineret med mange ledelses-lag kan det hæmme arbejdsgangen og fremstå ineffektivt.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt at skelne mellem unødvendige og nødvendige stillinger. Det kan hurtigt blive dyrt at spare nøglepersoner i administrationerne væk. Fx kan en dygtig kørselskoordinator i hjemmeplejen gøre hverdagen lettere for SoSu-personalet og sikre effektivitet i forhold til transport. God planlægning og koordinering er vigtigt, for at personalet "på gulvet" kan fokusere på kerneopgaven. Det er kontrol-stillinger og arbejdsgange, der bør tages op til overvejelse.

43 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fremtidens transport skal bygges til og omkring fællesskabet. Den kollektive trafik skal være billigere og bedre end i dag, så flest muligt finder det attraktivt i hverdagen. Der er for meget ego-transport med 1 person i hver bil, og en udvidelse af E45 løser ikke det problem. Udvidelse vil blot gøre det mere attraktivt at køre selv, og modarbejde vores fælles fremtid.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ghettodannelse og bandekriminalitet kan og skal bekæmpes med andre midler end tvangs-flytninger. Det kan dog være et nødvendigt værktøj, og jeg vil derfor ikke afvise det fuldstændig. Der skal først og fremmest investeres i målrettede unge-indsatser, udligning af social og økonomisk ulighed, og skabes mere blandede boligområder (almen og parcel fx).

45 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Drikkevandet i Danmark er af høj kvalitet, og det er vigtigt at værne om. Der skal også være rent vand til vores børn og børnebørn. Der lukkes fra tid til anden vandboringer pga. intensiv dyrkning, og det er en uholdbar situation! Vandboringer burde prioriteres højere end landbrugets sprøjter.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 259 Socialistisk Folkeparti in total 1379

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for minimumsnormeringer i daginstitutionerne, udvidelse af tilbuddet om gratis psykologhjælp til unge, samt faste teams og flere hænder i hjemmeplejen. Jeg vil bidrage til at sætte skolerne fri, så den enkelte skole får mere selvbestemmelse.
Vigtigst af alt vil jeg kæmpe for mere virkelighed i byrådssalen. Der er for langt mellem virkeligheden og politik.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal lukkes skoler for at sikre kommunens økonomi.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal give skolerne ro og stabilitet, så forældre igen tør melde børn ind i de små skoler. Det er klart, at der med snak om lukning hvert år, ikke meldes børn ind på de små skoler. Det tør forældrene simpelthen ikke.

2 De svageste indbyggere får den hjælp, de har brug for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal altid blive bedre til at hjælpe samfundets svageste!

3 Kommunen bør arbejde for mere grøn energi fra vindmøller på land.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tages bo-forhold og støj i betragtning, så det ikke bliver på bekostning af borgeres trivsel.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fremtiden er grøn og kollektiv! Jeg ser langt hellere investeringer i at skabe en mere sammenhængende offentlig transport. Som det er nu, kan jeg godt forstå, at folk tager bilen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I seneste budget er idrætsområdet prioriteret flot. Det skal dog gerne række udenfor Grenaa også.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal lægges fokus og penge i forebyggelse.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEJ! Men tænkes de sådan, har vi et problem. Lad os glædes ved mangfoldighed, og være stolte af, at vi hjælper mennesker i nød.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en glidebane og konkurser er en konstant trussel mod den fælles kasse og de svageste ældre.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tabt arbejdstid koster både kommune, virksomhed og borger penge. Derfor skal der genoptrænes hurtigt og effektivt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er grundlæggende enig og ser også gerne to-voksen ordningen brugt mere.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte op om lokale ildsjæle og projekter.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne forebyggelsen udmøntet i bedre forhold/flere voksne i institutioner og skoler.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier er underprioriterede i byerne, særligt Grenaa er hårdt ramt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Norddjurs skal profileres mere på den smukke natur. Det går forud.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klart, men ikke min første prioritet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration er pengene værd!

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling er ofte ensbetydende med nedskæringer for de svageste. Det er en glidebane, hvor de svageste og fattigste ældre tabes.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykisk sygdom er en stigende udgift for samfundet. Kommunen kan vinde meget ved at investere her.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JA! Gode daginstitutionsnormeringer ligger til grund for bedre trivsel, en senere bedre faglig udvikling og stærke sociale kompetencer. Norddjurs kommunes normeringer trænger til et løft!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal hellere satses på børn og unge, for at lade virksomhederne skabes i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal i så fald findes i det eksisterende budget, hvilket ikke lader sig gøre.

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Norddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Norddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Pædagog, VIA University College

Erhvervserfaring

2018 - nu

Socialpædagog Specialområde Børn og Unge, Region Midtjylland

2018 - nu

Familiebehandler Freelance

2017 - nu

Støtte-/kontaktperson Syddjurs Kommune

2014 - 2018

Socialpædagog Børne- og Ungecentret Norddjurs
F

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Norddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Norddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Pædagog, VIA University College

Erhvervserfaring

2018 - nu

Socialpædagog Specialområde Børn og Unge, Region Midtjylland

2018 - nu

Familiebehandler Freelance

2017 - nu

Støtte-/kontaktperson Syddjurs Kommune

2014 - 2018

Socialpædagog Børne- og Ungecentret Norddjurs

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds