149381-77093a89.jpeg
149381-77093a89.jpeg
partibogstav c
Det Konservative Folkeparti
Kasper Kolstrup Møller
Født 6/12/1988 - Gift - 2 børn - 8560 Kolind
New Business Specialist TV 2 Danmark
Hvorfor bør man stemme på dig?
Hvis du ønsker en ung visionær kandidat ind i byrådet, som er mere end klar til at tage arbejdshandskerne på, så håber jeg at du vil overveje at sætte dit kryds ved mig. Jeg har boet i Syddjurs Kommune hele mit liv, hvor jeg har været en aktiv del af foreningsmiljøet, både indenfor sport og kultur, men også borgerforeningen mm. Jeg er ligeledes familiefar, og oplever på egen krop hvordan vores system fungere i skole- og dagtilbud. Jeg elsker Syddjurs Kommune, og kunne ikke drømme om et bedre sted for mig og min familie. Jeg har længe haft lysten til at begå mig i lokalpolitik, og mener du at jeg har den erfaring som gør, at jeg kan sidde med når de vigtige beslutninger skal træffes, og også kæmpe for hvad jeg mener er rigtigt og forkert. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at gøre Syddjurs til landets bedste kommune, så nye borgere tiltrækkes, og eksisterende fastholdes. Vi har hele pakken i Syddjurs, og med den rette strategi kan vi tage kommunen til nye højder!
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Der skal bygges flere solcelleparker i Syddjurs Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med den første "runde" af solcelleparker, har Syddjurs Kommune (Hvis disse opføres) strøm til over det dobbelte af deres samlede forbrug. Derfor mener jeg ikke for nuværende at man skal kigge i at udvide antallet af parker, men derimod se på andre alternative energikilder.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke at man bør yde en ekstra indsats for at få flere flygtninge og indvandrere til kommunen, men derimod bruge midlerne på at integrerer de som flytter til Syddjurs endnu bedre.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal hjælpe vores socialt udsatte det bedste vi kan. Jeg mener konkret at man kunne tilføre ekstra penge til området, ved at fjerne penge fra puljen til eksterne konsulenter og trimme administrationen, som man gør og bør i en hver anden virksomhed.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ingen hemmelighed at vi i Syddjurs betaler den tredje højeste kommuneskat (25,9%) i hele Region Midtjylland. Dog har jeg en tro på at borgerne i Syddjurs hellere vil have øget velfærd, gode skoler og dagtilbud, nok penge til vores ældre og ny asfalt på vejene, end de vil spare et mindre beløb om året.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk sundhed birdager ligeledes til mental sundhed, og vil efter min optik virke potentielt forebyggende på andre indsatser i fremtiden.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen har qua regler og bureaukrati ikke nok fokus på det enkelte individ. Alle bliver sat i samme bås, og det med vidt forskellige behov. Derfor bliver der brugt lige så mange penge på mennesker som uden hjælp kan klare sig selv, imens kassen ofte fattes penge der hvor der skal gøres en ekstra indsats.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener at genoptræning er et vigtigt område, men jeg synes dog ikke at man bør skære i andre sundhedsområder.

Det er godt, at Syddjurs Kommune har ydet stor økonomisk støtte til Maltfabrikken i Ebeltoft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Maltfabrikken har vist sig at være et stort aktiv for såvel Ebeltoft, som kommunen. Dette gennem kulturelle arrangementer, men også til gavn for iværksættermiljøet i kommunen. Syddjurs har en størrelse og en position som gør, at kommunen bør bakker op om sådanne kulturinstitutioner, så arrangementer, turister, virksomheder mm. tiltrækkes Syddjurs.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen og Jobcentrene er bundet op på nogle helt faste rammer, som jeg synes sætter de arbejdsløse under et for hård pres, som ikke er med til at give dem mere mod og lyst til at indtræde på arbejdsmarkedet igen.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror på at borgerne i Syddjurs Kommune foretrækker øget velfærd, frem for at spare et mindre beløb hvert år.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Syddjurs er efter min mening godt på vej i den rigtige retning, men for at kunne opretholde FN's Verdensmål, og de krav der stilles til disse, er det vigtigt at der fortsat tænkes i CO2 Udledning. Her kunne en pulje til erhvervslivet være en ide, som jeg gerne ser ført ud i livet på sigt.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ser bestemt flygtninge og indvandrere som en ressource. Udfordringen er blot at kommunerne ikke er gode nok til at integreres disse i lokalsamfundet når de kommer dertil. Der skal gøres en indsats for at disse bidrager til fællesskabet, ved at gå på arbejde, lære dansk og integrere sig fuldt ud det sted de bor.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

VI kan sikre en meget bedre ældrepleje, hvis vi i stedet for at kigge på økonomien, holder fokus på udvikling af ledere og ansatte. Det handler om mindset, og det at medarbejderne føler sig set og hørt. Det vil smitte af på kulturen, gøre de ansatte gladere for at gå på arbejde, og det kommer i sidste ende borgerne til gode.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Syddjurs skal være både nye som eksisterende borgeres 1 valg. For at sikre øget tilgang af borgere, samt fastholdelse af de eksisterende, skal vi kunne tilbyde Skole og Dagtilbud i absolut topklasse. Derfor mener jeg at Syddjurs skal sikre at vi ikke går på kompromis med normeringer, og antallet af faguddannet personale.

De store skoler har for få penge i forhold til de mindre skoler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis man ser på tildelingsmodellen, så tildeles de store skoler (Over 400 elever) færre penge pr. elv i gennemsnit end de små. Det er dog vigtigt at Syddjurs er obs. på såvel store som små bysamfund, så der ikke skal gribes ind og foretages skolelukninger i de mindre bysamfund. Skoler og dagtilbud er livsnødvendigt for enhver by der ønsker at udvikles.

Der bør udstykkes flere sommerhusgrunde i Syddjurs Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sommerhusmarkedet er i voldsom vækst, og Syddjurs har den smukke natur, som gør det attraktivt at bygge sommerhus. Dog skal der udtænkes nogle rammer, som sikre at der bliver bygget på nogle strategisk rigtige steder. Dette f.eks. med hensyn til trafikale forhold, nabogener mm. Kommunen skal ikke blot sælge grunde for at tjene penge, men de skal i endnu højere grad tænke de eks... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De private aktører er med til at spille de offentlige bedre og omvendt. En øget konkurrence fra privat virksomheder vil højne serviceniveauet begge steder, og vil slutteligt give et bedre slutprodukt til dem det hele handler om: Vores ældre.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Syddjurs Kommune har en helt unik natur, og den skal vi passe på. Jeg mener dog også at Kommunen har en forpligtelse til at udvikle, og skabe byggerier til både privat og erhverv. Dette for at tiltrække flere virksomheder (Store som små), og dernæst sikre det rette udbud af boliger, som tilgodeser alle sociale lag.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes at vi i Syddjurs har været rigtig gode til at sikre et stærkt og sikkert vejnet. Dog mener jeg at der er flere områder i hele kommunen, hvor trafiksikkerheden kan forbedres, og derfor vil cykelstier. fortov mm. bidrage til en øget sikkerhed, og derfor skal dette prioriteres.

Syddjurs Kommune skal aktivt arbejde for, at Kolindsund oversvømmes og bliver til en sø igen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En oversvømmelse af Kolindsund, vil skabe bedre biodiversitet og fauna i området. Det vil efter min mening også resultere i stigende huspriser i Kolind og omegn. Det skal du sikres at alle borgerne som bor i området er med når/hvis skibet sejler, og ikke blot får en minimumserstatning ved at skulle tvinges ud af deres hjem. Jeg mener desuden at finansiering herfra er en nation... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke at det er mængden af penge som hjælper de langtidsledige tilbage i job, men derimod måden det bliver gjort på. Der er alt for mange regler og anden bureaukrati, som gør at alle mennesker bliver proppet i den samme kasse, og det selvom de har vidt forskellige behov.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et stærkt Idræts-område har mange gode effekter, som smitter positivt af på mange forskellige områder. Fysisk og mental sundhed, styrkelse af fælleskaber samt evnen til at inkludere nye samt eksisterende borgere i lokalsamfundet. Det er ligeledes vigtigt for de små bysamfund at have et stærkt idrætsmiljø, så området udvikles.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kulturen er et trækplaster for turisme, og Syddjurs har meget at byde ind med på den front. Dog mener jeg at vi for nuværende har et passende udbud, og mange af vores kulturinstitutioner, driver nogle solide virksomheder, og er ligeledes gode til at nytænke og udvikle på egen hånd.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal have fokus på at hjælpe de særlig udfordrende elever i den rigtige retning, men det må ikke gå ud over de øvrige elever. Derved forringes kvaliteten på skolerne generelt. Kommunen bør i stedet være bedre til at samarbejde med skolerne omkring børn der har behov for ekstra hjælp.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi I Syddjurs vil den grønne omstilling, og vil kunne betragte os selv som førende indenfor dette, er det afgørende at vi også sikre at borgerne i kommunen som også ønsker at bidrage til denne, har mulighed for at benytte offentlige P-pladser til deres El-Biler.
CV

Politisk karriere (1)

Byrådsmedlem, Syddjurs Kommune

2021-d.d.

Erhvervskarriere (1)

New Business Specialist, TV 2 Danmark

2018-d.d.

Uddannelse (3)

Akademiuddannelse, Smart Learning, Salg og Markedsføring

2019-d.d.

Salgsassistent, Handelsfagskolen Odder, Sport og Fritid

2008-2010

HHX, Randers Elitesports College, Marketing 1

2005-2008

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

655
Det Konservative Folkeparti
4010
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
655
Partiet i alt
4010
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Syddjurs

partibogstav a

Socialdemokratiet

279998-eb11f31e.jpeg
Michael Stegger Jensen Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

36195-16ce36e5.jpeg
Heine Skovbak Iversen Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

262144-151d5bdc.jpeg
Tommy Bøgehøj Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

282665-b89e119e.jpeg
Bent Schouw Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

261261-946f7cc6.jpeg
Kirstine Bille Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

35675-51723103.jpeg
Grethe Møgelvang Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

282278-977b4149.jpeg
Claus Wistoft Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

280074-0b686f7a.jpeg
Jesper Yde Knudsen Spidskandidat
partibogstav å

Alternativet

36058-a3072237.jpeg
Mette Refshauge Foged Spidskandidat