Bedre sikring af farlige fanger

Farlige fanger skal afsone deres straf i sikrede fængsler, mener Kriminalforsorgen efter østjydes flugt fra nordjysk arrest.

Far­li­ge fan­ger skal ikke læn­ge­re kun­ne an­brin­ges i lan­dets ar­rest­hu­se - hel­ler ikke mens de sid­der va­re­tægts­fængs­let. De skal i ste­det an­brin­ges i de sik­re fæng­sler.

Sådan lyder meldingen fra sikkerhedchef Micha­el Djø­rup fra Di­rek­to­ra­tet for Kri­mi­nal­for­sor­gen, efter at det tidligere på ugen lykkedes en farlig østjysk fange at stikke af fra en arrest i Nordjylland.

Den østjyske fange stak af sammen med en anden indsats, og umid­del­bart ef­ter flug­ten be­gik de to und­veg­ne rø­ve­risk over­fald på Djurs­land.

- Be­folk­nin­gen skal kun­ne føle sig sik­ret mod, at far­li­ge fan­ger slip­per ud af vore fæng­sler. Så der­for vil vi bru­ge sa­gen fra Fre­de­riks­havn til at få stram­met op om­kring pla­ce­rin­gen af far­li­ge fan­ger - også un­der va­re­tægts­fængs­ling, som der var tale om i Fre­de­riks­havn. Vo­res in­ten­tion er, at in­gen far­li­ge fan­ger skal sid­de i vore ar­rest­hu­se, det er de sim­pelt­hen ikke sik­re nok til. Far­li­ge fan­ger skal sid­de i vore sik­re­de fæng­sler, så be­folk­nin­gen kan føle sig helt tryg­ge ved den måde vi hånd­te­rer tin­ge­ne på, si­ger sik­ker­heds­chef Micha­el Djø­rup til Nordjyske Stiftstidende.

LÆS OGSÅ:<STRONG><A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=15756">Flugtfange meldte sig selv (25/10-06)</A><A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=15737">Farlig fange begik røveri (24/10-06)</A></STRONG><STRONG><A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=15728">Farlig fange stukket af (23/10-06) </A></STRONG>