Sådan indhentes det tabte

Lockout-regnskabet i din kommune

TV 2 | ØSTJYLLAND har i dag foretaget en rundringning til de østjyske kommuner, for at finde ud af, hvordan kommunerne vil sørge for, at eleverne får indhentet det tabte, efter at have været ramt af lockouten i fire uger. Her ses resultatet af rundringningen.

ODDER

Børn- og ungedirektør Mads Gammelmark:

- Vi er ikke mere bagud end andre kommuner. Vi går ind nu her 2. maj og giver forældre besked på, hvordan undervisningen skal ommøbleres.

- Skovbakkeskolen er langt og har overskud, imens Parkvejens Skole har en større udfordring. Derfor vil enkelte skoledage blive forlænget - omlægge undervisningen. Ingen aften eller weekendskole. Vi lægger i stedet vægt på de timer, de skal til afgangsprøve i. Dropper de fag, hvor der ikke er minimumskrav, for vi er mennesker og ikke maskiner. Skodder timerne, som ikke er afgangsfag. Dvs. at der vil være hele dage med dansk, matematik, tysk, engelsk osv., imens f.eks. idrætten bliver droppet helt. Øger læringen eller antallet af timerne pga. flere lærere i klassen - det øger samtidig timetallet.

- Hovedreglen er, at for de klasser der ikke er afgangsklasser vil det tabte blive læst op næste år.

- For afgangsklasser vil der blive lidt flere timer, og de fag, som de skal til eksamen i vil blive prioriteret. fagdage. Ved ikke præcist hvor mange ekstra timer der er tale om endnu, det afhænger af den enkelte klasse.

Hvordan vil de penge, som er sparet under lockouten blive brugt:

- Det er forkert retorik, at der er penge der er sparet. I sidste ende regner vi med, at det går lige op. Den opgave der kommer nu kommer også til at koste - vi regner ikke med, at vi har sparet noget. Nogle må overarbejde, vi må måske ansætte nye lærere. Derudover bliver der nødvendigt med ekstra transport, når vi forlænger undervisningen, og det kommer også til at koste. Vi vil indstille til, at de penge, der er tilovers vil blive tilbageført til undervisningen. Det vil blive besluttet mandag.

AARHUS

Børn- og Ungechef Ole Kiil Jacobsen:

- Skolerne er i gang med at planlægge. Har på torsdag til at melde tilbage. Så der ved vi, om der kommer nogen form for lørdagsundervisning, aftenundervisning osv.

Pædagogchef Pauli Johansen:

- I første omgang vil vi koncentrere os om at nå minimumskravene for 9. og 10. Der er så stor forskel på, hvor meget der er nødvendigt at sætte ind med, men langt de fleste har nået minimumstimetallet. Det er den enkelte skole, der afgører hvordan timerne vil blive indhentet. Der kan eventuelt blive tale om at inddrage helligdage, men det vil ske på frivillig basis. Hvis det kniber med at nå minimumstimetallet er det prøvefagene der vil blive opprioriteret, det er meldt ud fra ministeriet og det læner vi os.

- På lang sigt vil de manglende timer for de andre klasser indhentes.

- Det er blevet indberettet hvor mange timer der mangler, og de næste dage vil gå med at skabe overblik over, hvor mange undervisningstimer, der mangler for de enkelte skoler.

Hvordan vil de penge, som er sparet under lockouten blive brugt:

- De overskydende penge bliver på skolen. Det er det, som er meldt ud af rådmanden i en pressemeddelelse, og det er hvad vi på nuværende tidspunkt ved.

RANDERS

Skolechef Torben Bugge:

 

- Vi er i Randers kommune lige nu ved at gøre timerne op på ift. Minimumstimetallet som kræves. Jeg tror ikke i særlig høj grad for ekstra timer, fordi vi er over minimumsantallet ift. Den tre-årige periode, som det optælles efter. For de elever som skal til afgangseksamen vil vi ændre timerne, så de fag som de skal til eksamen i, prioriteres højst. For de andre klassetrin kan de mangelende timer indhentes næste år.

- Når vi har et overblik over, hvor mange timer der mangler vil det blive vurderet mere konkret, hvordan timer skal placeres. Der vil komme et overslag i næste uge.

Hvordan vil de penge, som er sparet under lockouten blive brugt:

- Det er der ikke truffet beslutninger om. Det kræver først et overblik over omkostningerne, som er forbundet med lockouten. Det betyder blandt andet, at vi skal se på, hvad udkommet bliver af de sager, KL kører i arbejdsretten mod henholdsvis BUPL og Danmarks Lærerforening. Vi må så derefter se på, hvordan det vil påvirke Randers Kommunes omkostninger.

Formand for børn- og skoleudvalg i Randers, Bjarne Overmark:

Hvordan vil de penge, som er sparet under lockouten blive brugt:

- Der er endnu ikke helt klarhed over, hvordan de skal bruges. Det vil blive bestemt indenfor de næste 14 dage.

- Pengene skal som udgangspunkt blive i skolevæsenet, men der er ikke taget ikke taget endelig stilling endnu. Hvis der ikke er enighed vil det komme videre til byrådet.

- Jeg ønsker at pengene skal bruges til at afvikle de timer, der er mistet. Det skal afgøres, om de timer, som skal erstattes bare skal leve op til folkeskolens minimumsantal eller om de skal erstattes 1:1 for at bevare nuværende serviceniveau.

- Nogle af timerne blev afviklet under lockouten, men der var mange børn, som ikke var til stede, fordi e andre timer var aflyst. Det skal derfor afgøres, om de timer som blev afviklet hvor der ikke var stort fremmøde skal gentages.

SILKEBORG

Skolechef Huno Kjærsgaard Jensen:

 

- Det vil blive afgjort på den enkelte skole, hvad der skal gøre for at indhente de manglende timer. Det er forskelligt, hvor mange timer der mangles. Der er nogle skoler som har haft mange tjenestemænd ansat og hvor børnene derfor har haft meget undervisning, mens der er andre skoler som slet ikke har haft timer. Det skal også regnes med, hvilke øvrige opgaver der ikke er blevet løst i forbindelse med lockouten. Der er blandt andet mistet tid til elevplaner og skolehjem-samtaler.

- 1. prioriteringen er, at vi ude på skolerne skal gøre alt hvad vi kan for at afgangsleverne får det antal timer, som minimumskravet fordrer. For at opnå det vil vi indsætte ekstra timer og flytte rundt på arbejdskraft (dvs. at uddannede lærere prioriteres til afgangsklassen mens der indsættes vikarer for andre klasser). Vi vil tilstræbe at der ikke er lørdagsundervisning, men det er skolerne der tilrettelægger undervisningen og finder den mest hensigtsmæssige plan.

- 2. prioriteringen er at 3. og 6. klasse får minimumstimetallet af undervisning frem mod sommerferien. Det skyldes, at elever skal have opnået et minimums antal timer over en treårig periode, og det krav skal nås, når elever afslutter 3. og 6. klasse. Herudover skal man på 10 af skolerne i kommunen skifte skole, når man går fra 6. til 7. klasse. Det kan altså give logistiske udfordringer fremadrettet, hvis eleverne mangler timer.

- I det kommende skoleår er målet, at vi skal have givet alle børn undervisning, så de når minimumstimeantallet.

Hvordan vil de penge, som er sparet under lockouten blive brugt:

- Børne og ungeudvalget skal bestemme, om man vil åbne skolernes budget, så pengene kan bruges på andre ting. Børnene skal have en vis mængde kvalitet, og det udmønter sig i det nuværende budget. Jeg indstiller at pengene bliver på skolerne, for borgerne har krav på at få den kvalitet som de er lovet. Nu har der været manglende undervisning og jeg mener, at pengene skal bruges på at godtgøre kvaliteten fremadrettet.

- Det vil blive afgjort på tirsdag om skolernes budget skal åbnes.

SKANDERBORG

Chefkonsulent for skole- og specialundervisning, Torben Steen:

- Ingen lørdagsundervisning eller aftenundervisning. Lægger i stedet fokus på eksamensfagene.

Hvordan vil de penge, som er sparet under lockouten blive brugt:

- De penge som er sparet under lockouten er placeret i lønbudgettet for de enkelte skoler. Politikerne har besluttet, at der vil de blive liggende. Pengene skal bruges på kompenserende undervisning; for de der ikke skal til afgangseksamen vil der blive mere undervisning næste år,. Timetallet gøres op for en tre-årig periode, så det kan sagtens indhentes fremadrettet. Det er forskelligt, hvor meget undervisning klasserne mangler, så det vil blive gjort op for de enkelte klasser.

- Det vil blive drøftet i aften, om skolerne skal have hjælp til at man peger på, hvad penge skal bruges til. Men som udgangspunkt bliver pengene på skolen. Skal prioriteres på de enkelte klasser.

FAVRSKOV

Børne- og skoleudvalgets formand Erik Høegh:

- Ingen aften og lørdagsundervisning, men mulighed for længere dage.

- Vi behandler sagen i byrådet tirsdag aften. Vi har ved lockouten sparet 14. mio kroner. Det er forskelligt, hvilken skole der har sparet mest - det afhænger af hvor mange tjenestemænd, der har været på skolerne. Vores 9. klasse har allerede fået minimumstimetallet for undervisning. Vi vil indsætte for 1,5 kroner ekstra timer frem til eksamen. Det svarer til omkring halvdelen af de timer, de mangler. De kommer til at mangle to ugers undervisning ud over minimumskravet.

- Skolerne i kommunen håndterer individuelt, hvordan undervisningsdagene skal fordeles. Det er skoleledelsen, der bestemmer det.

- Alle andre klasser som ikke skal til eksamen: der mangler undervisning for 2,5 mio. kroner for at nå op på minimumtimetallet. Det satser vi på at indhente næste år. Hvad de resterende 10 mio. kroner, som vi har sparet under lockouten, vil blive brugt til bliver besluttet i børne- og skoleudvalget. Vi stiler efter at der bliver afsat penge til yderligere undervisning næste år, og til eventuelle aktiviteter ifbm. den nye skolereform.

- Vi lader pengene blive på skolerne, det besluttede byrådet i tirsdags. Vi skal evt. ansætte flere lærere, fordi der vil mangle undervisning til næste år. Det vil være omkring 20-25 flere lærere.

NORDDJURS

Skolechef Finn Nørskov Mikkelsen:

- Møde i morgen - der ved vi med lørdagsundervisning og aftenundervisning. Omlægger skemaerne, så fagene kun bliver fag til afgangseksamener. 

 

SYDDJURS

Skolechef Marit Aasland:

 

- Ingen lørdagsundervisning eller aftenundervisning.

- Skolerne er ved at gøre op, hvor mange timer, der kommer til at mangle. Der vil ikke være et Ikke et voldsomt højt antal manglende timer, fordi timerne bliver opgjort for en tre årig perioe. Herudover fordi vi i kommunen har ligget på et højt timetal ift minimumskravet og vi regner ikke med at nå under minimumsantallet.

- Det handler ikke om at indhente timer.

- For de der skal til eksamen, handler det om at flytte rundt på timer, så de fag, som de skal til eksamen i, bliver prioriteret højst.

 

Hvordan vil de penge, som er sparet under lockouten blive brugt:

- Stadig ikke truffet en politisk beslutning om, hvad pengene skal bruges til. Vil meget gerne at de bliver på skoleområdet - eksempelvis til kompetenceudvikling og undervisning.

 

- Det kan også tænkes at der bliver en del omkostninger forbundet med den ekstra undervisning til næste år og en eventuel overtidsbetaling.

SAMSØ

Skoleleder Anders Jespersen:

 

- Ændringerne afhænger af de forskellige læreres skemaer. Vi vil prioritere de fag, som eleverne skal til eksamen i og skære ned på de andre fag. Der vil ikke blive tale om væsentligt længere dage, og der vil som udgangspunkt ikke være aftensundervisning eller lørdagsundervisning.

Hvordan vil de penge, som er sparet under lockouten blive brugt:

- Det er en politisk beslutning, hvad pengene skal bruges til, og den er ikke truffet endnu. Vi har ikke indflydelse på, hvordan de skal anvendes. Men vi vil gerne have, at de bliver brugt på skolen - til efter- og videreuddannelse af lærere.

HORSENS

Direktør i Horsens Kommune, ansvarlig for folkeskole Peter Poulsen:

- Ingen lørdagsundervisning, men supplerende undervisning på hverdage.

- Er i gang med at planlægge, hvordan undervisningen skal ligge. Vi har ikke et så stort problem som andre kommuner, fordi timeantallet indenfor undervisning har ligget højt i Horsens kommune ift. andre kommuner. Derfor er der kun få steder hvor vi er under minimumskravet. For de klasser som ikke skal til afgangseksamen i år vil den manglende undervisning blive indhentet næste skoleår. Jeg ved ikke hvordan det vil være for de, der skal til afgangseksamen, men jeg forestiller mig, at der bliver tale om fagspecifikke dage og altså mere fokus på de fag, som eleverne skal til eksamen i.

- Det vil være forskelligt fra klasse til klasse, om der er behov for længere dage

Hvordan vil de penge, som er sparet under lockouten blive brugt:

- Det er endnu ikke drøftet, hvordan de sparede penge skal forvaltes. Det bliver et politisk punkt i næste uge. Jeg tror, at de skal blive på undervisningsområdet og eksempelvis vil blive brugt på den ekstra undervisning i næste skoleår og på kompetenceudvikling af lærere.