Kritik af knivkontrol

Politiet begik fejl ved visitation for ulovlige knive ved Skanderborgfestival. Men ministeren skrider ikke ind.

Der bliver ingen ekstra kontrol med politiets særlige visitationer af folk for ulovlige knive.Justitsminister Lene Espersen (K) kan ikke se grund til at skærpe kontrollen, sådan som en ekspert i strafferet har foreslået. I specielle tilfælde må politiet gå i lommerne på folk for at lede efter ulovlige knive, selv om der ikke er grund til at mistænke nogen.Indgrebet fik sin debut ved Skanderborgfestivalen i august, men retssikkerhedsmæssigt var generalprøven "ikke vellykket", konstaterede lektor i strafferet Jørn Vestergaard forleden i Ugeskrift for Retsvæsen. Hvis der blev indført en indberetningsordning, kunne man sikre ensartethed og gennemsigtighed i praksis. Det er nødvendigt, fordi indgrebet er så vidtgående, at det indebærer en risiko for "vilkårlig eller decideret usaglig skønsudøvelse" fra politiets side, mener Jørn Vestergaard. I Skanderborg var politimesterens begrundelse for visitationen ikke så præcis, som lovens forarbejder kræver, påpeger lektoren. Det har også tidligere været fremme, at politimester Poul Gades begrundelse var direkte fejlagtig. Den henviste til erfaringer med farlig vold på Roskilde Festival, men her har der ikke været særlige problemer med knivvold. Justitsministeren siger, at hun er enig i, at det er vigtigt at sikre en ensartet anvendelse af reglerne om stikprøvevis visitation. - Derfor udsendte jeg også umiddelbart efter lovens vedtagelse en cirkulæreskrivelse til alle politimestre om bl.a. anvendelselsesområdet for bestemmelsen om stikprøvevisitation, således at der allerede fra start blev lagt en ensartet linje, siger Lene Espersen. Desuden kan borgere klage over politimesterens beslutning om visitationer indbringes for Justitsministeriet og for domstolene, tilføjer hun.