Frustration over vandplaner

Kommune træt af at gøre statens arbejde gratis

Grødeskæring eller mangel på samme er et af de debatemner, der giver sammenstød mellem borgere og myndigheder, når vandløb skal plejes.

Syddjurs Kommune har oplevet et regulært stormløb på kommunens tekniske afdeling efter at staten har sat gang i de vandplaner, der skal sikre at søer, vandløb, kystvande og grundvand opnår "god økologisk tilstand" inden 2015.

Og det arbejde, er kommunen ikke blevet betalt godt nok for, mener Carsten Bech, som er formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø:

- Realiseringen af de statslige natur- og vandplaner er en stor opgave for kommunerne. Det er dog en meget frustrerende at opleve, at det tekniske datagrundlag endnu ikke er på plads, hvilket giver stor usikkerhed hos lodsejerne og i administrationen. Det er glædeligt, at miljøministeren har fundet flere penge til kommunerne, men Syddjurs Kommune bliver ikke tilgodeset i tilstrækkelig omfang. Jeg mener ikke det er rimeligt, at vi skal bruge af kommunens egne midler for at gennemføre en opgave, der i sidste ende er statens ansvar, skriver han i en pressemeddelelse.

Carsten Bech fastholder dog, at Syddjurs Kommune skal og vil løfte opgaven. Syddjurs Kommune har forberedt sig godt, og har bl.a. gennemført en lang række dialogmøder med landmænd og lodsejere for at afstemme forventningerne til hinanden og til de kommende indsatser.

Vandplanens mål nås dels gennem en række administrative retningslinjer i vandplanerne, der har bindende virkning overfor alle myndigheders fysiske planlægning og administration i forhold til konkrete sager. Dels gennem en generel statslig regulering og ved anvendelse af en række virkemidler som f.eks. efterafgrøder og etablering af 10 m randzoner omkring vandløb og søer.

Navnlig randzonerne har været udsat for massiv kritik fra landbrugets side, fordi statens udpegningsgrundlag har været fejlbehæftet, skriver Carsten Bech. Det har medført et stormløb på kommunerne. Kommunerne fastholder omvendt at udpegning af randzoner udelukkende er en opgave for staten.

Syddjurs Kommune har tidligere kritiseret datagrundlaget for Statens vandplaner og har fremsendt en lang række faktuelle oplysninger til Naturstyrelsen, uden dog at alle informationer er tilgået de endelige vandplaner. Der er netop indgået forlig mellem kommunerne (KL) og Staten vedrørende økonomisk kompensation for kommunernes indsats.

Selvom der er tilført kommunerne flere midler bliver Syddjurs Kommune ikke fuldt kompenseret på grund af den statslige udligningsmodel, der tilgodeser kommuner med store indbyggertal højere end små kommuner med store naturarealer og mange vandløb, skriver Carsten Bech.