Aarhus kæmper mod oversvømmelser

Ofrer millioner for at undgå "københavnske tilstande"

Aarhus ofrer et betydeligt millionbeløb i de kommende år på at undgå at komme i samme situation som København befinder sig i med oversvømmelser efter weekendens regnskyl. Men der gives ikke garantier for, at byen ikke pludselig kan havne i den samme situation.

- Vi lægger stor vægt på at at forebygge, men det er ikke muligt at gardere sig 100 procent mod oversvømmelser. Med god planlægning og overvågning kan vi minimere konsekvenserne og reducere omkostningerne. På den måde får også borgerne bedre mulighed for at forberede sig mod ubehagelige oversvømmelser , siger rådmanden for Teknik og Miljø, Laura Hay (V), der har udsendt en pressemeddelelse med status for forebyggelsen af oversvømmelser i Aarhus.

I Århus er der udpeget tre problematiske områder, når det gælder risikoen for oversvømmelser:

Den centrale midtby - fra Europaplads, Immervad, Vestre Allé, Thorvaldsensgade og helt ud til Ringgaden - er lavt liggende. Oversvømmelser i 2006 og 2007 viste, at selv uden klimaændringer er der risiko for oversvømmelser.  Som konsekvens af de forventede stigninger i havspejlet tog Teknik og Miljø i 2010 en række initiativer på området. Det resulterede i en kommunal investering på 55 mio. kr. til forbedret sikkerhed mod oversvømmelse af midtbyen, der rummer mange kommunale interesser og værdier. 

Byudvikling på De Bynære Havnearealer - For at forbedre sikkerheden mod oversvømmelser har kommunen i den nye bydel sat kote 2.5 som det generelle beskyttelsesniveau for alle bygninger i området.. Der er desuden foretaget kystsikring ved at hæve bugtpromenaden yderligere til kote 3.7 for at beskytte mod overskyl fra bølger. Endelig skal Stenhaven hele vejen rundt om Pier 4 også forhindre overskyl. Dæmningen ved Multimediehuset udførers efter samme princip.

Lavtliggende boligområder - Mange huse på f.eks. Fedet i Risskov er beskyttet af et dige til ca. 1,80 meters højde svarende til højvandet i 2006. Eventuelle højere vandstande vil medføre oversvømmelser. På baggrund af kommunens kortlægning, der afsluttes om kort tid, vil de involverede borgere blive orienteret om tilstanden og om de muligheder, lovgivningen rummer for lodsejerne, og hvor kommunen kan bistå med råd og dåd. Ved Egåens udløb ved Åkrogen har Aarhus Kommune byggemodnet et større område og konkret styrket diget efter moderne principper. Fælles for de to digesystemer er, at arbejdet med og driften af digerne er placeret i digelag. 

Til næste år får byrådet forelagt en handlingsplan for klimatilpasning. Den vil blandt andet indeholde udpegning af risikoområder for oversvømmelse og prioritering af indsatser. Kommunen vil videreudvikle det eksisterende varslingssystem, fortsætte integrering af klimatilpasning i spildevandsplanlægningen og i den fysiske planlægning for nye byer og byomdannelsesområder. Dertil kommer, at der skabes plads til mere vand gennem kloakledninger, der lægges om til separatkloakering, og ved hjælp af den fysiske planlægning