Risiko langs Randers Fjord

Nyt kort viser områder med risiko for oversvømmelser

Store områder omkring Randers Fjord er særlig udsat for at få skader som følge af ekstrem oversvømmelse.

Det viser en rapport fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet om risikozoner for at blive ramt af ekstrem oversvømmelse i forbindelse med kraftig nedbør, stormflod, tsunami, eller oversvømmelser som følge af brud på diger, skriver Ingeniøren.dk.

Udpegningen påpeger områder, hvor der skønnes at være en regulær risiko for skade på ejendomme, miljø eller mennesker. Ifølge rapporten er det forandringer i klimaet, der er hovedårsagen til, at Danmark i fremtiden vil blive ramt af en generel stigning i havvandstanden.

Der tages i rapporten udgangspunkt i en vandstandsstigning på 30 cm i 2060, som regnes for det mest sandsynlige scenario. DMI forventer dog, at intervallet ligger mellem 10 og 120 cm frem til år 2100.

Udpegningen er sket på baggrund af beregninger, historiske hændelser og vandføringer i vandløb. Vandet, der rammer de truede områder, kan stamme fra både havet, nedbør, grundvand eller vandløb. Efter udpegningen skal risikoen yderligere analyseres, og senere skal der udarbejdes planer for indsatsen i områderne, skriver ing.dk.